Przeczytaj najpierw ten podręcznik Dell 3333

Przeczytaj najpierw ten podręcznik Dell 3333 to podręcznik, który został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra edukacji [1]. Zawiera on ważne informacje na temat historii ludzkości i nauki, a także podstawowych kontekstów biograficznych, które należy znać, aby lepiej zrozumieć naszą współczesność. Podręcznik zawiera również informacje na temat zmian, jakie zaszły w przeszłości, które mają wpływ na obecne społeczeństwo. Jest to doskonały narzędzie dla uczniów, którzy chcą poznać i zrozumieć współczesny świat.

Ostatnia aktualizacja: Przeczytaj najpierw ten podręcznik Dell 3333

Korzystanie z podręcznika

2

Korzystanie z podręcznika

Dziękujemy za zakup tego mobilnego urządzenia firmy Samsung.

W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie

opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy,

zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.
Niniejszy podręcznik ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi

funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji

urządzenia, przed przystąpieniem do używania urządzenia

prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej

eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
W opisach zamieszczonych w tym podręczniku uwzględniono

domyślne ustawienia urządzenia.
Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą

się różnić od faktycznego produktu.
Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu

lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców

lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w

witrynie www. samsung. pl.
Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w

zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na

możliwościach systemu Google Android i mogą się różnić w

zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju,

regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung

nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością

spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od osób

trzecich.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy

z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień

rejestru przez użytkownika.
Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając

stronę www.

RmgyDsqw3UrSe

Fragment zwoju Tory znaleziony w genizie synagogi kairskiej (zawiera tekst Księgi Rodzaju 32:6-36:12)

ok. XIII w., Bodleian Library, domena publiczna

Skąd się wziął świat? Współcześnie poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie zajmują się przede wszystkim fizycy. Zanim jednak fizyka narodziła się jako dyscyplina nauki, próbowano wyjaśnić, jak powstał kosmos. Czyniono to przede wszystkim w ramach rozważań religijnych.

Najważniejszym dziełem chrześcijaństwa jest Biblia. Otwierająca ją Księga Rodzaju (GenesisGenesis), której autorstwo przypisuje się Mojżeszowi, mówi m. in. o stworzeniu świata.

Już wiesz

Poszukaj w podręczniku do fizyki (albo w innym źródle) obowiązującej dziś głównej teorii na temat powstania świata. Przygotuj się do przedstawienia tej teorii w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla:
a) koleżanek i kolegów w twojej klasie,
b) dzieci w klasach I–III szkoły podstawowej.

j00000000RB1v50_000tp001
j00000000RB1v50_0000000G

JPOL_E3_E4_Tekstykultury

R9oHdcUBmel0d1

Zwój Tory, czyli zapisanych językiem hebrajskim pierwszych pięć ksiąg Biblii opisujących między innymi stworzenie świata

meghamama, fotografia barwna, licencja: CC BY-NC 2. 0

JPOL_E3_E4_Tekstykultury

W pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju znajdują się dwa (niezależne od siebie) opisy stworzenia świata. Oto pierwszy z nich (młodszy o kilkaset lat od drugiego):

Świat stworzony przez Boga. Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1–31; rozdz. 2, w. 1–4

Rozdział I

(1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. (3) Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość! » I stała się światłość. (4) Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (5) I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. 

(6) A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! » (7) Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, (8) Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi. 

(9) A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! » A gdy tak się stało, (10) Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, (11) rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się tak. (12) Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. (13) I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci. 

(14) A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; (15) aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». (16) Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; (18) aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. (19) I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty.

(20) Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba! » (21) Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, (22) Pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi». (23) I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty. 

(24) Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! » I stało się tak. (25) Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. (26) A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! » (27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (28) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». (29) I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. (30) A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». (31) A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.

Rozdział II

(1) W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. (2) A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. (3) Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając. (4) Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. 

Świat stworzony przez Boga. 1–4, [w:], Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.

JPOL_E3_E4_Tekstykultury

R1c48SSESI0gh1

Stworzenie Adama

Michał Anioł, Stworzenie Adama, 1508–1512, fresk, Kaplica Sykstyńska, Watykan, Rzym, domena publiczna

JPOL_E3_E4_Tekstykultury

RItr8NAPlIS4r1

Stworzenie Świata (Chrystus jako Pan czasu kosmicznego)

Giusto de’ Menabuoi, Stworzenie Świata (Chrystus jako Pan czasu kosmicznego), 1376–1378, fresk, Bazylika Katedralna Matki Bożej Wniebowziętej, Padwa, domena publiczna

R4pGy1x3dW0EU1

Stworzenie świata i wypędzenie z Raju

Giovanni di Paolo, Stworzenie świata i wypędzenie z Raju, 1445, tempera i złoto na desce, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, domena publiczna

Zawarty w Biblii opis stworzenia świata jest charakterystyczny dla kultury żydowskiej, z której wyrósł Stary Testament (sam tę kulturę współtworzący). Biblijny opis stworzenia nie jest jednak jedyną próbą ukazania genezy kosmosu i człowieka. Warto pamiętać o tym, że niemal każda z religii przedstawiała swoją wersję dotyczącą początku istnienia świata (kosmogonia).

Kosmogonia

Definicja: Kosmogonia

z gr. : kósmoskósmos (‘wszechświat’, a także ‘ład’) oraz gónosgónos (‘pochodzenie’) – mitologiczne, religijne albo filozoficzne wyobrażenie o pochodzeniu i porządku świata.

Ćwiczenie 1

Obejrzyj dwa dzieła inspirowane kosmogonią biblijną: fresk Stworzenie świata Giusta de’ MenabuoiGiusta de’ Menabuoi i fresk Stworzenie Adama Michała AniołaMichała Anioła. Wybierz jeden z przywołanych tekstów kultury i dokładnie go opisz. W odpowiedzi – w celu lepszego zilustrowania treści dzieła – przywołaj właściwe fragmenty Księgi Rodzaju.

Całe Pismo Święte jest podzielone nie tylko na księgi i rozdziały, lecz także na wersety. Werset to fragment tekstu, którego nie należy utożsamiać z linijką prozy czy z wersem w tekstach wierszowanych.

Werset

Definicja: Werset

odcinek tekstu, fragment prozy biblijnej składającej się z jednego lub kilku zdań, które stanowią logiczną i rytmiczną całość. Z wersetów zbudowana jest nie tylko Biblia, lecz także święta księga islamu, czyli Koran, oraz te dzieła literackie, w których zastosowano stylizację biblijną.

j00000000RB1v50_000tp002
j00000000RB1v50_000tp003
j00000000RB1v50_000tp004
j00000000RB1v50_000tp005
j00000000RB1v50_00000026

JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Przeczytaj przywołany wcześniej fragment Biblii, a następnie wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 2. 1

Wyjaśnij, dlaczego w różny sposób – od wielkiej lub małej litery – można zapisać wyraz „bóg”. Jak sądzisz, dlaczego w biblijnym opisie stworzenia świata występuje zapis tego słowa od wielkiej litery?

Ćwiczenie 2. 3

RKrY1Z8bwzasj1
zadanie interaktywne

Z jakiego powodu w biblijnym opisie stworzenia świata nie umieszczono informacji o tym, kiedy i jak powstał Bóg?

 • Fragment Biblii wyjaśniający tę kwestię zaginął.
 • Nie ma to znaczenia dla wyznawców Boga.Według wyznawców Boga jest on wieczny.Wyjaśniają to inne mity.Autor biblijny nie chciał zdradzać tej tajemnicy.

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

Ćwiczenie 2. 4

Poszukaj epitetu, którym Bóg określa kolejne etapy stworzenia. Podaj antonim tego epitetu.

Ćwiczenie 2. 6

RpZPbdXocPBSt1
zadanie interaktywne

Wskaż słowa, które – według kosmogonii biblijnej – opisują dobro i zło, a następnie przyporządkuj je do odpowiedniej grupy.

jasność, pustkowie, ciemność, płodność, bezład

DOBRO 
ZŁO

Źródło: Contentplus.

Ćwiczenie 2. 7

Zanim Bóg zaczął porządkować kosmos, wszystko było chaosem. Jak rozumiesz to zdanie? Uzasadnij swoją odpowiedź, uwzględniając wyjaśnienie pojęcia chaosu.

Ćwiczenie 2. 9

R66f91jT1PDr11
zadanie interaktywne

W języku polskim wyraz „ład” kojarzy się ze słowem „ładny” (są to wyrazy pokrewne).

chaotyczne, niejednoznaczne, kolorowe, uporządkowane, naturalneŁadne jest to, co...............................

Źródło: Contentplus.

Ćwiczenie 2. 10

Opisz, w jaki sposób – według kosmogonii biblijnej – powstał człowiek.

Ćwiczenie 2. 11

Zastanów się i powiedz, w jaki sposób można interpretować fakt, że człowiek był ostatnim dziełem Boga. W wypowiedzi uwzględnij odpowiedni cytat z przywołanego fragmentu Biblii.

Ćwiczenie 2. 12

Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa Boga: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”.

Ćwiczenie 2. 13

Wymień zadania, jakie Stwórca przeznaczył do wykonania człowiekowi.

Ćwiczenie 2. 14

Opisz, jaka wizja świata i człowieka została przedstawiona w Starym Testamencie.

Ćwiczenie 2. 15

Określ, jakie pytania – twoim zdaniem – porusza przywołany fragment Biblii.

j00000000RB1v50_0000003H

JPOL_E3_E4_Tekstykultury

R1KINBf3FD2h01

Bóg Ojciec tworzący świat

Carl Ferdinand Sohn, Bóg Ojciec tworzący świat, 1851, rysunek piórem i atrament na papierze, Walters Art Museum, USA, domena publiczna

JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Ciekawostka

Kosmogonia biblijna została zapisana w księdze zatytułowanej po grecku Genesis. Od tego słowa wywodzi się określenie genezyjski, czyli dotyczący pochodzenia, powstania (świata i człowieka).

Motyw genezyjski występuje w większości wierzeń religijnych. Utwory o charakterze genezyjskim dążyły do wyjaśnienia, kto (i w jaki sposób) jest odpowiedzialny za stworzenie kosmosu i ludzi.

Przyjrzyj się obrazowi Stworzenie świata Williama Blake’aWilliama Blake’a, a następnie wykonaj polecenia:

R1HeE3CcdxZFU1

Stworzenie świata

William Blake, Stworzenie świata, 1794, British Museum, Londyn, domena publiczna

Ćwiczenie 3. 1

Dopasuj do obrazu odpowiedni werset z I rozdziału Księgi Rodzaju.

Ćwiczenie 3. 2

Porównaj wizerunek Boga na obrazie Blake’a z obrazem Stwórcy ukazanym w biblijnym opisie stworzenia.

Ćwiczenie 3. 3

Opisz, z jakiej perspektywy Bóg – ukazany na obrazie Blake’a – stwarza świat. Wyjaśnij, w jaki sposób odczytujesz takie usytuowanie Stwórcy.

Ćwiczenie 3. 4

Wskaż, odwołując się do dzieła Blake’a, jakim atrybutem posługuje się Bóg w akcie stwarzania. W odpowiedzi uwzględnij wpływ tego atrybutu na charakter obrazu.

Ćwiczenie 3. 5

Dlaczego można powiedzieć, że angielski malarz proponuje w swoim dziele reinterpretację biblijnego motywu stworzenia świata? Uzasadnij swoje stanowisko.

Ćwiczenie 3. 6

Poszukaj w dowolnym źródle informacji, jaka figura geometryczna symbolizuje Boga. Zastanów się, dlaczego właśnie ta figura jest plastycznym wyobrażeniem Stwórcy.

Ważne!

Przy analizie opisu stworzenia świata trzeba brać pod uwagę formę artystyczną, jaka została wybrana przez jego autora. Dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju nie są ani kroniką, ani reportażem na temat powstania kosmosu i człowieka. Nie należy zatem traktować ich dosłownie.

Na podstawie przywołanego wcześniej fragmentu Biblii wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 4. 1

Biblijny opis stworzenia świata można podzielić na dwie główne części. Zastanów się i powiedz, jaki fragment tekstu stanowi granicę oddzielającą te części.

Ćwiczenie 4. 2

Wskaż i uzasadnij, na ile cząstek tematycznych można podzielić cały opis.

j00000000RB1v50_000tp006
j00000000RB1v50_0000004Y

JPOL_E3_E4_Konteksty

R1CKRWzSgO0SM1

Bóg tworzący zwierzęta

Izaak van Oosten, Bóg tworzący zwierzęta, XVII wiek, olej na miedzi, domena publiczna

JPOL_E3_E4_Konteksty

R1IokYULHD9kw1

Konstanty Ildefons Gałczyński

Henryk Hermanowicz, 1947, fotografia archiwalna, domena publiczna

Osiem dni stworzeniaKonstanty Ildefons Gałczyński

Teatrzyk Zielona Gęś
ma zaszczyt przedstawić:

Osiem dni stworzenia

Dzień pierwszy
oddzielenie wody od ziemi

Dzień drugi
stworzenie nieba i gwiazd

Dzień trzeci
ryby i gady

Dzień czwarty
stworzenie roślin

Dzień piąty
stworzenie zwierząt, m. Psa Fafika i Osiołka Porfiriona

Dzień szósty
stworzenie pierwszych ludzi

Dzień siódmy
przerwa

Dzień ósmy
stworzenie teatru, premiera polskiej sztuki, kosmiczny deficyt, nuda, trąby i koniec świata

KURTYNA

Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia, [w:] tegoż, Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009, s. 111.

R1JfVZOZXI3jI
Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia Źródło: Contentplus. z o. o., tylko do użytku edukacyjnego.

Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia

Contentplus. o., tylko do użytku edukacyjnego

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia

Contentplus. o., tylko do użytku edukacyjnego

Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia Źródło: Contentplus.

Po przeczytaniu utworu Osiem dni stworzenia Konstantego Ildefonsa GałczyńskiegoKonstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 5. 1

Ustal, czy etapy stworzenia opisane przez poetę odpowiadają tym podanym w Biblii. W odpowiedzi przedstaw, na czym polega różnica między tymi dwoma wizjami stworzenia świata.

Ćwiczenie 5. 2

Opisz, w jaki sposób poeta odczytuje historię biblijną.

j00000000RB1v50_000tp007
j00000000RB1v50_00000061

JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Ćwiczenie 6

Opisz elementy wspólne między pierwszym i czwartym, drugim i piątym oraz trzecim i szóstym dniem stworzenia.

Ćwiczenie 7

Podaj pięć argumentów do jednej z dwóch tez:

a) „Świat to najlepszy wynalazek Boga”.
lub
b) „Świat to najgorszy wynalazek Boga”.

W swojej wypowiedzi możesz odwołać się do przywołanych powyżej tekstów kultury.

R1OmAI9dlDt9k1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus.

Gratulujemy zakupu komputera VAIO(R).

Konfiguracja komputera VAIO

Aby sprawdzić konfigurację swojego komputera VAIO, odwiedź witrynę pomocy technicznej online firmy Sony. [Szczegóły]

Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze VAIO.

Funkcje

Dostępne funkcje zmieniają się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Nie wszystkie funkcje opisane w niniejszym podręczniku użytkownika są dostępne, zależnie od modelu komputera.

Ilustracje

Zawartość ilustracji, zdjęć i zrzutów ekranu występujących w niniejszym podręczniku użytkownika może wyglądać nieco inaczej niż w rzeczywistości, zależnie od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika.

Aplikacje

Oprogramowanie zainstalowane fabrycznie zmienia się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Oprogramowanie opisywane w niniejszym podręczniku może nie być zainstalowane fabrycznie na użytkowanym komputerze VAIO.

Dostarczona dokumentacja

W zestawie z komputerem VAIO dostarczona jest następująca dokumentacja:

Dokumentacja wyświetlana na ekranie
 • Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie[Szczegóły]

  Zainstalowany fabrycznie podręcznik użytkownika ze skrótowymi informacjami na temat komputera VAIO, dotyczącymi przede wszystkim pomocy technicznej i połączenia z Internetem. Po aktualizacji systemu Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie zostanie zastąpiony pełną wersją Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik).

Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik)

  Informacje ogólne i instrukcje dotyczące użytkowanego komputera VAIO, w tym informacje na temat pomocy technicznej i rozwiązywania problemów
Dokumentacja w formie drukowanej

Szybkie wprowadzenie

  Opis sposobu konfigurowania i uruchamiania komputera VAIO

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów

  Informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych znajdujących się na komputerze VAIO oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów

Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej

  Należy dokładnie zapoznać się z dokumentem przed uaktywnieniem funkcji bezprzewodowych, np. bezprzewodowej sieci lokalnej i technologii BLUETOOTH.
Inne materiały informacyjne

Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Windows Help and Support)[Szczegóły]

  Szczegółowe materiały zawierające porady praktyczne, samouczki i demonstracje pomogą nauczyć się obsługi komputera VAIO.

Pliki pomocy oprogramowania

  Pliki pomocy oprogramowania mogą być dostarczone z aplikacjami zainstalowanymi fabrycznie na komputerze VAIO. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem menu pomocy.
Uwaga

Copyright 2013 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.

Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik i oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika i oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody przypadkowe, następcze lub szczególne powstałe w wyniku użycia tego podręcznika i oprogramowania bądź informacji zawartych w nich lub z nimi powiązanych, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.

W podręczniku nie są stosowane znaki (TM) ani (R).

Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej.

Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych na komputerze VAIO, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m. in. gdy nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.

Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

Przeczytaj najpierw ten podręcznik Dell 3333

Bezpośredni link do pobrania Przeczytaj najpierw ten podręcznik Dell 3333

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przeczytaj najpierw ten podręcznik Dell 3333