Procedury badania instalacji Frigidaire Fgds3075kbb Service

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw lub konserwacji urządzenia Frigidaire Fgds3075kbb Service, należy wykonać wszystkie procedury badania, aby upewnić się, że urządzenie jest całkowicie bezpieczne, aby móc je naprawić lub konserwować. Do tego celu konieczne jest przeprowadzenie podstawowych procedur, takich jak sprawdzenie zasilania, sprawdzenie bezpieczników i wyłączenie zasilania. Następnie należy wyczyścić i odkurzyć wnętrze urządzenia, aby upewnić się, że nie ma tam żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na działanie urządzenia. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane, a wszystkie części są w dobrym stanie. Na koniec należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo, wykonując podstawowe testy, takie jak sprawdzenie temperatury i ciśnienia. Po zakończeniu procedury badania można przystąpić do napraw lub konserwacji urządzenia Frigidaire Fgds3075kbb Service.

Ostatnia aktualizacja: Procedury badania instalacji Frigidaire Fgds3075kbb Service

Fotowoltaika jest w stanie nam wiele zaoferować – niższe rachunki, realny wpływ na poprawę środowiska naturalnego, uniezależnienie się od rosnących cen prądu w 2021 roku czy zwiększenie wartości nieruchomości. Warunkiem uzyskania tych wszystkich korzyści jest jednak prawidłowo działający zestaw PV. W jaki sposób można jednak sprawdzić, czy prace związane z inwestycją przebiegły właściwie? Właśnie temu służy odbiór instalacji fotowoltaicznej. Kto i kiedy go przeprowadza? Czy naprawdę jest konieczny?

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Spis treści – Czego dowiesz się z artykułu?

Odbiór fotowoltaiki – czemu służy?

Odbiór fotowoltaiki wykonany za pośrednictwem protokołu odbioru instalacji fotowoltaicznej, to kluczowy etap całego procesu montażu. Celem przeprowadzenia odbioru instalacji fotowoltaicznej jest upewnienie się, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z przyjętą wiedzą technologiczną i normami.

Prawidłowy montaż instalacji fotowoltaicznej bada się dokonując testów końcowych i pomiarów zgodnie z normą PN-EN 62446. Instalacja fotowoltaiczna, oprócz tego, powinna odpowiadać m. in. :

 • zestawowi norm PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia,
 • normie PN-EN 61173 – Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej,
 • normie PN-EN 61724 – Wydajność systemu fotowoltaicznego — Część 1: Monitorowanie,
 • normie PN-EN IEC 61730 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV),
 • normie PN-EN 62109 – Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Część 1: Wymagania ogólne i Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników.

Powyżej wskazaliśmy jedynie przykładowe dokumenty prawne. Ich lista jest jednak znacznie dłuższa.

Wszystkie te wymagania służą całkowitemu usunięciu bądź obniżeniu ryzyka wystąpienia niebezpiecznych lub niepożądanych sytuacji związanych z instalacją fotowoltaiczną, takich jak:

 • pożar fotowoltaiki,
 • porażenie prądem,
 • niska wydajność systemu,
 • zwiększona częstotliwość prac serwisowych.
 • Warto zatem by prace odbywały się z należytą uwagą, zgodnie z przyjętymi procedurami, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

  Odbiór instalacji fotowoltaicznej – kto i kiedy go przeprowadza?

  Kontrola systemu fotowoltaicznego poprzedzająca odbiór fotowoltaiki powinna zostać przeprowadzona przez osobę posiadającą wiedzę i uprawnienia do zajmowania się instalacjami fotowoltaicznymi, a zatem:

 • ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru lub,
 • certyfikat UDT (zgodnie z art. 136 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Tymi samymi kwalifikacjami powinny legitymować się osoby zajmujące się projektowaniem i montażem samej instalacji.

  Odbioru instalacji fotowoltaicznej ma obowiązek dokonać wykonawca instalacji fotowoltaicznej przed oddaniem systemu inwestorowi. Odbiór fotowoltaiki wiąże się z wykonaniem rozruchu testowego instalacji.

  W ramach badań działania instalacji, kontrolujący powinien:

 • sprawdzić stronę DC i AC instalacji,
 • sprawdzić rozwiązania z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej,
 • dokonać testów ciągłości uziemienia i polaryzacji,
 • przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji,
 • dokonać pomiarów prądu,
 • wykonać testy funkcjonalności.
 • Przy badaniach związanych z odbiorem fotowoltaiki konieczne jest posługiwanie się specjalistycznym sprzętem: testerem rezystancji izolacji, multimetrem, amperomierzem, urządzeniem do pomiaru krzywych I-V czy kamerą termowizyjną (opcjonalnie). Przydatne mogą być też elementy do wywołania chwilowego zwarcia (np. końcówki MC4).

  Dokumentacja odbioru instalacji fotowoltaicznej

  Podstawą do przeprowadzenia odbioru instalacji fotowoltaicznej powinna być szczegółowa dokumentacja, zawierająca specyfikację i charakterystykę pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu.

  Pełna dokumentacja instalacji fotowoltaicznej oprócz tego powinna zawierać również m. :

 • wyniki testów przeprowadzonych podczas odbioru,
 • karty katalogowe, gwarancyjne dla wszystkich elementów systemu (a przynajmniej dla modułów i falownika/ów),
 • procedury wyłączenia instalacji fotowoltaicznej/awaryjnego wyłączenia lub rozłączenia instalacji,
 • procedury bezpieczeństwa i listę kontrolną dla awarii systemu.
 • Dodatkowo, zgodnie z normą PN EN 62446 wskazane jest wykonanie badań kamerą termowizyjną. Nie jest to jednak konieczność.

  Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej – co powinien zawierać?

  Podstawowym dokumentem potwierdzającym i podsumowującym przeprowadzenie odbioru jest tzw. protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej – wzór tego dokumentu stanowi listę kontrolną dla wykonywanych testów.

  Wzór protokołu odbioru instalacji fotowoltaicznej zwykle składa się z części:

 • informacyjnej, w której wskazane są:
 • dane osobowe i adresowe właściciela oraz wykonawcy elektrowni,
 • lokalizacja instalacji,
 • dane na temat instalacji (data uruchomienia, moc, prognozowana produkcja)
 • technicznej, w której sprawdza się:
 • ilość, typ oraz markę modułów fotowoltaicznych wraz ich parametrami,
 • ilość, typ oraz markę falownika/ów wraz ich parametrami,
 • obwody prądowe instalacji,
 • poprawność wykonania instalacji z ofertą oraz względem warunków montażowych (związanych np. z zacienieniem).
 • dane podstawowe związane ze stroną DC (m. poprawność zaprojektowania i doboru urządzeń),
 • ochronę przed porażeniem po stronie DC,
 • ochronę przed skutkami uszkodzeń izolacji po stronie DC (bada się czy zastosowano np. system monitorowania rezystancji uziemienia),
 • ochronę przed efektami wyładowań i przepięć po stronie DC (np. sposób prowadzenia ścieżek kablowych, zastosowanie ogranicznika przepięć),
 • zabezpieczenia nadprądowe po stronie DC,
 • uziemienie i system połączeń po stronie DC,
 • prawidłowość doboru i montażu elementów systemu (np. zgodność wtyczek i gniazd, wytrzymałość przewodów na warunki atmosferyczne) – po stronie DC.
 • system AC (m. obecność środków izolacji inwertera, ustawienia falownika, dobór urządzenia różnicowoprądowego),
 • system montażowy (m. zachowanie odstępów wentylacyjnych, od krawędzi dachu, poprawność montażu zgodnie z zaleceniami producenta),
 • oznakowanie (przewodów, urządzeń, rozłączników) zgodnie z normą.
 • Do tego, w protokole umieszcza się również wyniki pomiarów m. :

 • łańcucha generatora PV,
 • zabezpieczeń nadprądowych DC,
 • okablowania,
 • rezystancji izolacji,
 • rozłączników izolacyjnych.
 • Całość powinna być podsumowana oświadczeniem o poprawności wykonania systemu oraz o odpowiedzialności za jego bezpieczną pracę, potwierdzonym podpisem kontrolera.

  Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej – wzór

  Wygląd protokołu może być różny, w zależności od celu kontroli lub podmiotu wykonującego – nie istnieje bowiem konkretny, odgórny szablon. Przykładowy wzór odbioru instalacji fotowoltaicznej znajdziecie poniżej:

  Źródło: Odbiór systemu fotowoltaicznego PV, dr inż. Tadeusz Zdanowski, Magazyn Fotowoltaika 1/2018

  Źródło: Odbiór systemu fotowoltaicznego PV, dr inż. Tadeusz Zdanowski, Magazyn Fotowoltaika 1/2018

  Odbiór instalacji fotowoltaicznej – cena

  Jak widać, przeprowadzenie odbioru instalacji to przedsięwzięcie wymagające dogłębnej znajomości zasad działania systemów elektrycznych, fotowoltaicznych oraz związanych z nimi norm i przepisów. Ile może zatem kosztować odbiór instalacji fotowoltaicznej?

  Dobra wiadomość jest taka, że gdy chodzi o odbiór instalacji fotowoltaicznej cena nie musi Was martwić – odbioru powinna bowiem dokonać firma wykonująca Waszą instalację w cenie usługi.

  Co jednak, jeśli zdecydowaliśmy się na samodzielny montaż instalacji fotowoltaicznej, a zakład energetyczny wymaga odbioru potwierdzonego podpisem osoby posiadającej uprawnienia? Jak udało nam się sprawdzić, na popularnych serwisach aukcyjnych cena odbioru instalacji fotowoltaicznej to ok. 1500 zł netto. W ramach usługi, kupujący otrzymuje projekt instalacji, protokół odbioru oraz wniosek do zakładu energetycznego.

  Czy odbiór instalacji fotowoltaicznej przez Straż Pożarną i Zakład Energetyczny jest konieczny?

  Możecie się zastanawiać, czy odbiór instalacji przeprowadzany na etapie końca prac montażowych to jedyny odbiór jaki może przejść Wasza instalacja fotowoltaiczna. Czy konieczny może być np. odbiór instalacji fotowoltaicznej przez Straż Pożarną? Czy zgodnie z prawem wymagany jest odbiór instalacji fotowoltaicznej przez Zakład Energetyczny? Spieszymy z odpowiedziami na te pytania.

  Odbiór instalacji fotowoltaicznej przez Straż Pożarną

  Od września 2020 roku zestawy fotowoltaiczne o mocy większej niż 6, 5 kW wymagają uzgodnienia projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgłoszenia instalacji do powiatowej lub miejskiej komendy PSP. Ten ostatni obowiązek wiąże się z przeprowadzeniem odbioru instalacji fotowoltaicznej przez Straż Pożarną.

  Od zgłoszenia zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej PSP może w ciągu 14 dni dokonać sprawdzenia i odbioru fotowoltaiki. Jeśli kontrolerzy nie pojawią się w ciągu ustalonych 14 dni, przyjmuje się, że instalacja została odebrana z sukcesem.

  Zgłoszenie i ewentualne prace kontrolne przeprowadzane przez PSP są darmowe.

  Odbiór fotowoltaiki przez Zakład Energetyczny

  Swoistego odbioru może również dokonać operator sieci energetycznej przed przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci. Jak można przeczytać np. na stronie Energa Operator:

  W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia ENERGA-OPERATOR SA dokona sprawdzenia technicznego zgłoszonej mikroinstalacji i w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, dokona przyłączenia mikroinstalacji zgłoszonej przez odbiorcę końcowego”.

  Przed podłączeniem fotowoltaiki do sieci operator sieci dystrybucyjnej musi się upewnić czy praca Waszej elektrowni słonecznej nie będzie miała negatywnego wpływu na pracę sieci. W przypadku odbioru instalacji fotowoltaicznej przez Zakład Energetyczny sprawdzeniu podlega m. rodzaj i moc zainstalowanego źródła energii, a także parametry falownika.

  Informacje o autorze

  Emila Biernaciak

  Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

  Czy masz obowiązek stosowania GTU?

  GTU_01

  Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

  Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.

  Polecani Księgowi inFaktu Ocena Cena

  Łukasz Wysokiński

  9. 7 Znakomity

  Cena od 210 zł netto / m-c
  Izabela Robocińska-Bugiel

  9. 1 Znakomity

  Cena od 200 zł netto / m-c
  Agnieszka Liszka

  10 Znakomity

  Cena od 220 zł netto / m-c

  GTU_02

  • benzyny lotnicze(CN 2710 12 31);
  • benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 1245, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
  • gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
  • oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
  • oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
  • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
  • paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
  • pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
  • paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
  • biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
  • pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

  Dla oznaczenia GTU_02 nie ma znaczenia, czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi, czy z podmiotem zagranicznym – istotne jest samo wymienienie towaru w art. 103 ust 5aa ustawy VAT.

  GTU_03

  • olej opałowy,
  • oleje smarowe,
  • pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
  • oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,
  • preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

  GTU_04

  • wyroby tytoniowe,
  • susz tytoniowy,
  • płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

  GTU_05

  Odpady – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:

  • wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38. 11. 49. 0)
  • odpady szklane (PKWiU 38. 51. 0)
  • odpady z papieru i tektury (PKWiU 38. 52. 0)
  • pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38. 54. 0)
  • odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38. 55. 0)
  • odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38. 58. 0)
  • niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38. 12. 26. 0)
  • odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38. 27)
  • surowce wtórne metalowe (PKWiU 38. 32. 2)
  • surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38. 31. 0)
  • surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38. 0)
  • surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38. 33. 0)
  • surowce wtórne z gumy (PKWiU 38. 34. 0)

  GTU_06

  Urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:

  • emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20. 59. 0)
  • atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20. 30. 0)
  • płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22. 21. 0)
   Naszym zdaniem tylko wtedy, gdy folia służy do opakowania urządzeń elektrycznych.  
  • elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (PKWiU ex 26. 0)
  • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26. 20. 1)
  • jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26. 0)
  • półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 26. 22. 0)
  • telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26. 0)
  • konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU ex 26. 40. 60. 0)
  • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26. 70. 13. 0)
  • części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28. 23. 0)
  • pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58. 29. 0)
  • pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58. 0)
  • pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 59. 0)

  GTU_07

  Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

  • Ciągniki
  • Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
  • Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
  • Pojazdy silnikowe do transportu towarów
  • Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
  • Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
  • Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
  • Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
  • Zderzaki i ich części (8708 10 – tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705)

  Jeśli w ramach świadczonej przez nas usługi (np. naprawy samochodowej) wykorzystaliśmy do tego części samochodowe – nie oznaczamy tej usługi kodem GTU_07. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży, np. gdy sprzedajemy na fakturze konkretną część do samochodu.

  GTU_08

  Metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do usatwy VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy VAT (np. artykuły jubilerskie, złoto, srebro).

  GTU_09

  Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Dotyczy sprzedaży poza terytorium kraju.

  GTU_10

  Budynki, budowle i grunty. Oznaczenie GTU_10 należy zastosować do:

  • leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu, jeżeli w ramach leasingu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
  • sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu

  Oznaczeniu GTU_10 nie podlegają usługi budowlane i remonty budynków.

  GTU_11

  Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  GTU_12

  Usługi o charakterze niematerialnym.
  Wyłącznie: usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Więcej o GTU_12.

  • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62. 02. 01, 62. 02, 66. 19. 91, 69. 10. 11, 69. 12, 69. 13, 69. 14, 69. 3, 70. 11, 70. 12, 70. 13, 70. 14, 70. 15, 70. 16, 70. 3, 71. 24, 71. 42, 71. 11, 71. 31, 74. 90. 13, 74. 15, 74. 19
  • księgowe: 69. 2
  • prawne: 69. 1
  • zarządcze: 62. 03. 11, 62. 12, 63. 12, 66. 19, 66. 11, 66. 12, 68. 11, 68. 4, 70. 17, 70. 2, 90. 1
  • marketingowe: 73. 12
  • firm centralnych: 70. 1
  • reklamowych: 73. 1
  • badania rynku i opinii publicznej: 73. 2
  • badań naukowych i prac rozwojowych: 72
  • szkoleniowe: 85

  GTU_13

  Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49. 4, ex 52. 1

  • 49. 4 Transport drogowy towarów
  • 49. 41. 2 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
  • 49. 42 Usługi związane z przeprowadzkami
  • 52. 1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

  Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy.

  Czy kody GTU będą widoczne na fakturze?

  Nie. Kody GTU oznaczamy wyłącznie na potrzeby Urzędów Skarbowych w celu poprawnego wygenerowania nowego pliku JPK. Nie ma obowiązku, aby na wydrukowanej fakturze (lub w formacie PDF) widoczne były kody GTU.

  Oznaczenia GTU dotyczą:

  • faktur,
  • faktur korygujących,
  • faktur zaliczkowych,
  • faktury z oznaczeniem „FP” wystawianych do paragonów na rzecz podatników,
  • towarów używanych, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów,
  • refakturowania usług (w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi),
  • eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych,
  • eksportu usług np. niematerialnych,
  • faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

  Oznaczenia GTU nie dotyczą:

  • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
  • nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (WNT, import usług),
  • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy VAT,
  • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

  Korygowanie błędnego oznaczenia GTU

  W przypadku błędnego oznaczenia w ewidencji, korekty błędnych oznaczeń GTU można dokonać na dwa sposoby. 

  • całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym – ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
  • pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj. : pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

  W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

  Z Prawa Budowlanego wynika, że obiekty budowlane powinny być poddawane kontroli okresowej przez właściciela lub zarządcę co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrola nie obejmuje właścicieli budynków i zarządów: budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotyczy to także budownictwa zagrodowego i letniskowego, a także wymienionych w art. 29 ust. 1. prawa budowlanego.

  Jeśli chodzi o czasookresy wykonywania okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznej, przytoczę kilka słów z książki dla praktyków Władysława Orlika na temat badań i pomiarów elektroenergetycznych:

  Czasookresy przeprowadzania badań okresowych są zależne od charakteru urządzeń elektroenergetycznych oraz od warunków środowiskowych, w jakich urządzenia są eksploatowane.

  Zobacz także: Bezpiecznik i wyłącznik nadprądowy – który wyłączy jako pierwszy?

  Terminy badań powinny być określone w Zakładowej Instrukcji Eksploatacji w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwzględniając wpływ warunków środowiskowych.

  Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi są:

  1. Ustawa Prawo Budowlane, zgodnie z którą badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej (w tym ochronny przeciwporażeniowej) powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat lub co rok przy szkodliwym wpływie czynników zewnętrznych.

  2. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

  3. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z którym:
  – okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych (urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, które ma taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane) pod względem bezpieczeństwa odbywa się jeden raz w miesiącu, natomiast okresowa kontrola stanu i oporności izolacji ( w tym ochronny przeciwporażeniowej) co najmniej dwa razy w roku.

  4. Zgodnie z normą PN-IEC- 60364-6-61 załącznik F: sprawdzenie i próby instalacji elektrycznych powinny być wykonywane w ciągu najkrótszego czasu. Najdłuższy okres między badaniami może być ustalony w przepisach krajowych. Okres może ten wynosić 3 lata, z wyjątkiem podanych poniżej przypadków, gdzie zalecany jest okres krótszy:
  – miejsca pracy, gdzie występuje niebezpieczeństwo zniszczenia, pożaru lub wybuchu
  -obiekty komunalne
  -place budowy
  -miejsca, w których jest używany sprzęt przenośny.
  Dla budownictwa mieszkaniowego mogą być stosowane dłuższe okresy niż 3 lata. pl/nieruchomosci/instalacje/instalacje-elektryczne/272045, Jak-sprawdzic-czy-licznik-energii-elektrycznej-dziala-prawidlowo. html" title="Jak sprawdzić czy licznik energii elektrycznej działa prawidłowo? ">Jak sprawdzić czy licznik energii elektrycznej działa prawidłowo?

  W tablicy 5. 1 podano przykładowo czasookresy pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju pomieszczenia opracowane przez COBR „Elektromontaż”.
  Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju pomieszczenia:

  Reklama

  Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

  Jak przygotować się do zmian 2023

  Procedury badania instalacji Frigidaire Fgds3075kbb Service

  Bezpośredni link do pobrania Procedury badania instalacji Frigidaire Fgds3075kbb Service

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedury badania instalacji Frigidaire Fgds3075kbb Service