Podręcznik ustawień internetowych Craftsman 247 88874 Series

Podręcznik ustawień internetowych Craftsman 247 88874 Series to instrukcja obsługi urządzenia Craftsman 247 88874 Series. Zawiera ona informacje na temat instalacji, ustawiania i konfigurowania urządzenia oraz jego funkcji. Podręcznik ustawień internetowych Craftsman 247 88874 Series zawiera również informacje na temat zabezpieczeń sieci, konfiguracji dostępu do Internetu, zarządzania ustawieniami sieciowymi, tworzenia kont użytkowników i używania protokołu bezpieczeństwa. Podręcznik ustawień internetowych Craftsman 247 88874 Series jest przydatny dla wszystkich, którzy chcą skonfigurować i korzystać z urządzenia Craftsman 247 88874 Series.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień internetowych Craftsman 247 88874 Series

Wybierz użytkownika, którego chcesz określić jako nadawcę.

Jeżeli adres e-mail nadawcy został zarejestrowany na liście odbiorców, nadawca może otrzymać pocztą e-mail informacje o rezultacie nadawania.

Ponadto po włączeniu funkcji Stempluj nazwą nadawcy zarejestrowana nazwa nadawcy (nazwa użytkownika) pojawia się na arkuszu, listach i w raporcie odbiorcy.

 • Należy najpierw zarejestrować nadawców na liście odbiorców, używając opcji "Zarządzanie książką adresową" w menu "Ustaw. systemu" do określenia ich adresów e-mail, a następnie wybrać ustawienie "Użyj nazwy jako" dla opcji "[Nadawca]". Jeżeli chcesz, aby nadawcy otrzymywali pocztą elektroniczną powiadomienia o rezultatach nadawania, wybierz ustawienie "Użyj nazwy jako" dla opcji "[Nadawca]" i "[Odbiorca]". Szczegółowe informacje na temat tych ustawień, patrz Podręcznik ustawień ogólnych.

 • Jeżeli włączona jest opcja autoryzacji użytkownika, jako nadawca określany jest zalogowany użytkownik. Informacja o rezultatach nadawania jest wysyłana na adres e-mail zalogowanego użytkownika.

Umieść oryginał i wybierz odpowiednie ustawienia skanowania.

Naciśnij przycisk [Nazwa nadawcy].

Wybierz nadawcę.

Aby wybrać nadawcę określając numer rejestracji zapisany w książce adresowej, naciśnij przycisk [Nr rejestracji].

Aby wyszukać nadawcę w książce adresowej, naciśnij przycisk [Wyszukaj].

Jeżeli włączony jest kod zabezpieczający dla odbiorców, wyświetlony zostanie ekran wprowadzania danych. Wprowadź kod zabezpieczający dla odbiorców za pomocą przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Potwierdź wybór nadawcy, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Aby wydrukować nazwę nadawcy na arkuszu odbiorcy, naciśnij i podświetl przycisk [Stempluj nazwą nadaw. ].

Jeżeli włączysz tę funkcję, nazwa nadawcy (nazwa użytkownika) pojawi się na arkuszu, listach i raporcie odbiorcy.

Aby otrzymać potwierdzenie e-mail rezultatów nadawania, naciśnij przycisk [Rezult. nadaw. e-mail], aby go podświetlić.

Jeżeli adres e-mail nadawcy został zarejestrowany w pamięci urządzenia, możesz otrzymać informacje o rezultacie nadawania pocztą e-mail.

Naciśnij przycisk [OK].

Zostanie wyświetlony ekran oczekiwania.

Aby sprawdzić ustawienia, naciśnij przycisk [Nazwa nadawcy]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001036/0001036065/view/web/int/numb08. gif" alt="8" width="25" height="16"/>Określ odbiorcę, a następnie naciśnij przycisk [Start]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001036/0001036065/view/web/gen/pl-i_not. gif" alt="Uwaga" width="73" height="16"/>

 • Rezultaty transmisji można potwierdzać jednocześnie za pomocą funkcji Rezultaty nadawania e-mail, która pozwala przesyłać rezultaty pocztą e-mail, oraz za pomocą raportu wyników komunikacji drukowanego przez urządzenie. Za pomocą parametru użytkownika (przełącznik 10, bit 6) w menu Funkcje faksu można określić, czy powinny być stosowane obie metody. Patrz Podręcznik ustawień ogólnych.

 • Raport wyników komunikacji i podobne funkcje pozwalają sprawdzić stan użycia urządzenia przez danego użytkownika. Jeżeli włączona jest funkcja autoryzacji użytkowników, można sprawdzić stan wykorzystywania urządzenia przez zalogowanych użytkowników. Jeżeli kod użytkownika jest ustawiony na nadawcę, można określić liczbę zastosowań danej funkcji przez poszczególnych użytkowników.

 • Aby anulować ustawienia nazwy nadawcy, anuluj nadawanie. Patrz "Anulowanie nadawania".

  • Anulowanie nadawania

  • Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

   Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

   Skonfiguruj ustawienia sieci w menu [Ustawienia systemu] zgodnie z twoim �rodowiskiem pracy i sposobem u�ytkowania urz�dzenia.

   Poni�sza procedura wyja�nia w jaki sposób pod��czy� urz�dzenie do sieci IPv4 przy pomocy kabla Ethernet.

   Nale�y zauwa�y�, �e ustawienia, które nale�y wprowadzi� b�d� si� ró�ni� w zale�no�ci od �rodowiska operacyjnego. W celu uzyskania szczegó�owych informacji na temat ustawie� sieciowych i procedur konfiguracji, patrz Podr�cznik ustawie� sieciowych i systemowych.

   1. Naci�nij przycisk [Narz�dzia u�ytkownika/Licznik], a nast�pnie wybierz [Ustawienia systemu].

    Pojawi si� ekran menu Ustawienia systemu.

   2. Naci�nij kart� [Ustawienia interfejsu]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001040/0001040863/view/scanner/image/mar001. gif" alt="Ilustracja ekranu panela operacyjnego" width="231" height="164"/>

   3. Naci�nij [Adres IPv4 urz�dzenia], aby okre�li� adres IPv4.

    Aby okre�li� statyczny adres IPv4 dla urz�dzenia naci�nij [Okre�l], a nast�pnie wprowad� adres IPv4 i mask� podsieci.

    Aby automatycznie uzyska� adres IPv4 z serwera DHCP, naci�nij [Auto-uzyskiwanie (DHCP].

   4. Naci�nij [Adres IPv4 bramy] i wprowad� adres bramy IPv4.

   5. Naci�nij [Protokó� efektywny] i uaktywnij [IPv4].

   6. Naci�nij dwukrotnie przycisk [Wyj�cie].

   • Je�li zainstalowano rozszerzon� bezprzewodow� kart� LAN (opcjonalne), naci�nij [Typ LAN] w karcie [Ustawienia interfejsu], nast�pnie naci�nij [Ethernet], a nast�pnie skonfiguruj ustawienia sieci.

Podręcznik ustawień internetowych Craftsman 247 88874 Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień internetowych Craftsman 247 88874 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień internetowych Craftsman 247 88874 Series