Podręcznik użytkowania i konserwacji Epson Nx515 Stylus Color Inkjet

Podręcznik użytkowania i konserwacji Epson Nx515 Stylus Color Inkjet to oficjalny dokument od Epson, który zawiera informacje na temat użytkowania, konserwacji i naprawy drukarki Epson Nx515 Stylus Color Inkjet. Podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, włączania i wyłączania drukarki, konfiguracji i konserwacji, a także wyjaśnienia funkcji, takich jak skanowanie, drukowanie i kopiowanie. Podręcznik zawiera również porady dotyczące konserwacji i naprawy drukarki, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego przechowywania i użytkowania drukarki. Podręcznik jest przeznaczony dla właścicieli drukarek Epson Nx515 Stylus Color Inkjet, aby pomóc im zrozumieć, jak należy używać i konserwować drukarkę, aby uniknąć problemów i utrzymać wydajność drukarki na wysokim poziomie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkowania i konserwacji Epson Nx515 Stylus Color Inkjet

Jeśli wydruk jest nieoczekiwanie blady lub zawiera brakujące punkty, problemy te można rozwiązać, czyszcząc głowicę drukującą, co zapewnia prawidłowe rozprowadzanie tuszu przez głowicę.

Głowicę drukującą można wyczyścić z poziomu komputera, korzystając z programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy), lub z poziomu drukarki, korzystając z przycisków.

Uwaga:

Ponieważ podczas czyszczenia głowicy drukującej zużywany jest tusz z wszystkich pojemników, należy ją czyścić tylko w przypadku obniżenia jakości wydruku – na przykład gdy wydruk jest rozmazany lub brakuje kolorów czy też są one nieprawidłowe.

Aby sprawdzić, czy konieczne jest czyszczenie głowicy drukującej, należy użyć programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz). Pozwala to zaoszczędzić tusz.

Czyszczenie głowicy może nie być możliwe, jeśli poziom tuszu jest niski. Czyszczenie głowicy nie jest możliwe, jeśli tusz został wyczerpany. W pierwszej kolejności należy wymienić odpowiedni pojemnik z tuszem.

Korzystanie z programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Windows

Aby wyczyścić głowicę drukującą, korzystając programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) należy wykonać opisane poniżej czynności.

Upewnić się, że żadna kontrolka nie wskazuje błędu.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki znajdującą się na taskbar (pasek zadań), a następnie kliknąć polecenie Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi dodawania ikony zawartymi w następnym rozdziale.

Postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę kontrolka zasilania  miga. com/onlineguides/pl/s22/html/files/mark_ca. gif"/>Przestroga:

W żadnym przypadku nie należy wyłączać drukarki, dopóki kontrolka zasilania

Jeśli po czterokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulegnie poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją wyłączoną przez co najmniej 6 godzin. Następnie należy ponownie wykonać test dysz i w razie potrzeby wyczyścić głowicę. Jeśli jakość druku nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

Korzystanie z programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Mac OS X

Aby wyczyścić głowicę drukującą, korzystając programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy), należy wykonać opisane poniżej czynności.

Uruchomić program Epson Printer Utility 4.

Kliknąć przycisk Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy). com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_4. gif"/>

Aby utrzymać jakość wydruku, zaleca się regularne drukowanie kilku stron.

Korzystanie z przycisków drukarki

W celu oczyszczenia głowicy drukującej przy użyciu przycisków drukarki należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.

Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk zatrzymania/konserwacji . com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450110. gif"/>

Drukarka rozpocznie proces czyszczenia głowicy, a kontrolka zasilania  zacznie migać.

Kiedy kontrolka zasilania  przestanie migać, należy wydrukować arkusz testu dysz w celu potwierdzenia oczyszczenia głowicy.

Product Setup

Epson Software updater (v4. 6. 5. 0)

wer. 4. 0

02-Aug-2022

5. 55 MB

. exe

Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

Pobierz

SterownikiScan Driver (v3. 772)wer. 3. 772

28-Dec-2015

13. 47 MB

EPSON Scan (v3. 771)wer. 771

09-Nov-2015

13. 40 MB

Program EPSON Scan bezposrednio steruje wszystkim funkcjami skanera firmy EPSON. Korzystajac z tego oprogramowania, mozna skanowac obrazy w kolorze, skali szarosci lub czerni i bieli, uzyskujac profesjonalne rezultaty. Program ten to niezalezny od platformy interfejs miedzy skanerem a wiekszoscia aplikacji. Mozna go uruchomic z dowolnej aplikacji obslugujacej standard TWAIN.

EPSON Scan Updater (v1. 0)wer. 1. 0

13-Jul-2018

0. 72 MB

Dodatkowe informacje:

Issue:

Since updating to the new version of Window 10 (April update) Epson Scan will not launch or will freeze indefinitely after launching, using Preview or pressing the scan button.

Solution:

To resolve this issue we have released an updated driver or patch dependent on your Epson product.

11. 59 MB

Driver (v6. 72)wer. 72

25-Oct-2012

16. 23 MB

EPSON Scan (v3. 770)wer. 770

26-May-2010

11. 58 MB

EPSON Scan directly controls all of the features of your EPSON scanner. With this software you can scan images in color, grayscale, or black and white and obtain professional quality results. This program is the standard cross-platform interface between your scanner and most applications. You can access it from any application that supports the TWAIN standard. com/pub/download/3262/epson326211eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"asset_id": "326211"}">Inne oprogramowanieEvent Manager (v3. 11. 53)wer. 53

14-Sep-2020

18. 10 MB

Dodatkowe informacje:

Event Manager launches File Manager or PageManager for EPSON automatically when you press the B&W Start or Color Start button on the control panel in Scan mode. You can select an application to be launched when pressing the B&W Start or Color Start button. com/pub/download/6364/epson636445eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Event Manager","asset_id": "636445"}">

W systemie Windows

Używanie programu EPSON Status Monitor 3

Program EPSON Status Monitor 3 umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o stanie drukarki.

Istnieją dwa sposoby wyświetlenia okna programu EPSON Status Monitor 3:

Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu drukarki na Windows systemu taskbar (pasek zadań). Aby dodać ikonę skrótu do taskbar (pasek zadań), patrz:
Zob. Za pomocą ikony skrótu na taskbar (pasek zadań)

Otwórz sterownik drukarki, kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie kliknij przycisk EPSON Status Monitor 3.

Po uruchomieniu programu EPSON Status Monitor 3 zostanie wyświetlone następujące okno:

Uwaga:

Jeśli program EPSON Status Monitor 3 jest niedostępny, wyświetl okno sterownika drukarki i kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie przycisk Extended Settings (Ustawienia zaawansowane). W oknie Extended Settings (Ustawienia zaawansowane) zaznacz pole wyboru Enable EPSON Status Monitor 3 (Włącz program EPSON Status Monitor 3).

W zależności od bieżących ustawień może się wyświetlić uproszczony monitor statusu. Kliknij przycisk Details (Szczegóły), aby wyświetlić powyższe okno.

W programie EPSON Status Monitor 3 można znaleźć następujące informacje:

Bieżący stan:
Jeśli poziom tuszu jest niski lub tusz się skończył, przycisk How to (Jak) zostanie wyświetlony w oknie programu EPSON Status Monitor 3. Kliknięcie przycisku How to (Jak) powoduje wyświetlenie instrukcji wymiany pojemnika z tuszem oraz przesunięcia głowicy do pozycji wymiany.

Ink Levels (Poziomy tuszu):
W programie EPSON Status Monitor 3 poziom tuszu jest przedstawiany graficznie.

Information (Informacje):
Klikając przycisk Information (Informacje), można wyświetlić informacje dotyczące zainstalowanych pojemników na tusz.

Technical Support (Obsługa techniczna):
Dokument Przewodnik użytkownika jest dostępny w programie EPSON Status Monitor 3. Jeżeli wystąpi problem, kliknij opcję Technical Support (Obsługa techniczna) w oknie programu EPSON Status Monitor 3.

Print Queue (Kolejka wydruku):
Aby wyświetlić okno programu Windows Spooler, kliknij opcję Print Queue (Kolejka wydruku).

W razie wystąpienia problemu wywołany zostaje program EPSON Status Monitor 3, który wyświetla komunikat o błędzie. W celu uzyskania dalszych informacji należy kliknąć opcję Technical Support (Obsługa techniczna), aby uzyskać dostęp do dokumentu elektronicznego Przewodnik użytkownika.

W przypadku niskiego poziomu tuszu lub po jego wyczerpaniu zostanie wyświetlony przycisk How to (Jak). Kliknij polecenie How to (Jak), a w programie EPSON Status Monitor 3 zostanie wyświetlona procedura wymiany pojemnika.

W systemie Mac OS XKorzystanie z programu EPSON Status Monitor

Jeżeli program EPSON Status Monitor wykryje problem z drukarką, wyświetli się komunikat o błędzie.

Aby uzyskać dostęp do programu EPSON Status Monitor, wykonaj następujące czynności:

Przejdź do okna dialogowego programu Epson Printer Utility 4.

Kliknij przycisk EPSON Status Monitor. Zostanie wyświetlone okno programu EPSON Status Monitor. com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/cc6500002u. gif"/>

W przypadku niskiego poziomu tuszu lub po jego wyczerpaniu zostanie wyświetlony przycisk How to (Jak). Kliknij przycisk How to (Jak), aby uruchomić program EPSON Status Monitor, w którym zostanie wyświetlona procedura wymiany pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/cc6500021u. gif"/>

Za pomocą tego narzędzia można również sprawdzić stan pojemnika z tuszem przed rozpoczęciem drukowania. W programie EPSON Status Monitor stan pojemnika z tuszem jest przedstawiany w momencie jego uruchomienia. Aby zaktualizować informację o poziomie tuszu, należy kliknąć przycisk Update (Aktualizacja).

Podręcznik użytkowania i konserwacji Epson Nx515 Stylus Color Inkjet

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkowania i konserwacji Epson Nx515 Stylus Color Inkjet

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkowania i konserwacji Epson Nx515 Stylus Color Inkjet