Podręcznik użytkowania i konserwacji Emerson Fisher Dsv1000

Emerson Fisher Dsv1000 to niezawodny podręcznik użytkowania i konserwacji, który zapewnia użytkownikom dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat tego urządzenia. Podręcznik jest napisany przez specjalistów i stanowi doskonałym źródłem informacji na temat tego urządzenia i jego funkcjonalności. Podręcznik zawiera wszystkie informacje na temat instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia, w tym wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i bezproblemowego działania. Dzięki podręcznikowi użytkownicy będą w stanie szybko i bezproblemowo korzystać z urządzenia, co zapewni im wspaniałe wrażenia z jego używania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkowania i konserwacji Emerson Fisher Dsv1000

1 PODRĘZNIK UŻYTKOWANIA I KONSERWAJI Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Podręcznik ten zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i musi być dostępny dla pracowników korzystających z urządzenia i przeprowadzających jego konserwację. 7/26E Nr seryjny: > 7/31E Nr seryjny: > 7/41 Nr seryjny: > _pl_H_10/11

2 Modele urządzenia opisane w tym podręczniku mogą być używane w różnych miejscach na świecie. Urządzenia sprzedawane i dostarczane na terytorium Unii Europejskiej wymagają, aby urządzenie oznaczone było symbolem Wspólnoty Europejskiej (WE) i było zgodne z różnymi dyrektywami. W przypadkach tego rodzaju specyfikacje dotyczące projektu tego urządzenia zostały zatwierdzone jako zgodne z dyrektywami WE. Jakiekolwiek zmiany którejkolwiek części są absolutnie zabronione i mogą spowodować unieważnienie przyznanego certyfikatu oraz symbolu E. Deklaracja zgodności jest następująca: PRZYKŁAD

3 PRZYKŁAD

4

5 SPIS TREŚI I SKRÓTY 1 1 SPIS TREŚI 2 PRZEDMOWA 3 GWARANJA 7 NAKLEJKI 17 EMISJA HAŁASU 21 REJESTR SERWISOWY KONTROLI EMISJI HAŁASU I ROZSZERZONEJ GWARANJI 11 BEZPIEZEŃSTWO 14 INFORMAJE OGÓLNE Wymiary Dane 20 INSTRUKJE UŻYTKOWANIA Rozruch przy oddaniu do eksploatacji Przed uruchomieniem Uruchomienie Zatrzymanie Zatrzymanie awaryjne Ponowne uruchomienie Monitorowanie podczas pracy Wyłączenie z eksploatacji 24 KONSERWAJA Konserwacja okresowa Smarowanie Regulacja prędkości i ciśnienia Tabela ustawień momentów dokręcania Smarowanie sprężarki 36 UKŁADY W URZĄDZENIU Układ elektryczny Instalacja rurowa i oprzyrządowanie 44 DIAGNOSTYKA SKRÓTY I SYMBOLE #### W celu uzyskania numeru seryjnego należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ->#### Do numeru seryjnego ####-> Od numeru seryjnego * Bez ilustracji Element opcjonalny AR Na żądanie HA Urządzenie pracujące w wysokiej temperaturze otoczenia F. H. R. G. Podwozie o stałej wysokości V. Podwozie o zmiennej wysokości bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl no pl pt ro ru sk sl sv zh bułgarski czeski duński niemiecki grecki angielski hiszpański estoński fiński francuski węgierski włoski litewski łotewski maltański holenderski norweski polski portugalski rumuński rosyjski słowacki słoweński szwedzki chiński 46 OPJE Smarownica Bezpieczeństwo Informacje ogólne Instrukcje użytkowania Konserwacja Diagnostyka Generator Bezpieczeństwo Informacje ogólne Instrukcje użytkowania Konserwacja Diagnostyka 59 INSTRUKJA DO SILNIKA

6 2 PRZEDMOWA Treść podręcznika stanowi własność firmy. Nie można jej reprodukować bez pisemnej zgody firmy. Żadna część tego dokumentu nie stanowi zobowiązania, gwarancji ani oświadczenia, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących produktów firmy opisanych w tym dokumencie. Takie gwarancje lub inne postanowienia i warunki dotyczące sprzedaży produktów muszą być zgodne ze standardowymi warunkami i postanowieniami dotyczącymi sprzedaży tych produktów, które są dostępne na żądanie. W tym podręczniku znajdują się instrukcje i dane techniczne dotyczące wszystkich czynności okresowych i zaplanowanych konserwacji wykonywanych przez pracowników zespołów eksploatacji i serwisu. Tematyka tego podręcznika nie obejmuje remontów generalnych, a dotyczące ich informacje można uzyskać w dziale obsługi serwisowej firmy. Specyfikacja projektu niniejszego urządzenia posiada certyfikaty E zgodne z wymogami dyrektyw Komisji Europejskiej. Oznacza to, że: a) Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia są zabronione i spowodują unieważnienie certyfikatu E b) Specyfikacja projektu dla Stanów Zjednoczonych i Kanady jest adaptowana i dostosowywana do potrzeb lokalnych. Wszelkie elementy, akcesoria, rury i łączniki dołączane do układu sprężonego powietrza powinny spełniać następujące warunki: Wysoka jakość, wykonanie przez wiarygodnego producenta i w miarę możliwości typ zatwierdzony przez firmę. Jednoznacznie określone ciśnienie robocze co najmniej równe maksymalnemu dopuszczalnemu ciśnieniu roboczemu urządzenia. Zgodność ze środkami smarującymi/chłodzącymi sprężarki. Powinny posiadać instrukcje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Szczegółowe informacje na temat zatwierdzonego sprzętu są dostępne w dziale obsługi firmy. Użycie części zamiennych / środków smarnych / płynów niewymienionych na liście części zatwierdzonych przez firmę Ingersoll Rand może spowodować zagrożenie, na które firma nie ma wpływu. Dlatego też firma nie może ponosić odpowiedzialności za urządzenia, w których zainstalowano nieoryginalne części zamienne. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszania swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia oraz nie zobowiązuje się do wprowadzenia takich zmian lub ulepszeń we wcześniej sprzedanych produktach. Przewidywane zastosowania tego urządzenia podano poniżej, wraz z przykładami niezatwierdzonego użytkowania, jednak nie może przewidzieć każdej możliwej sytuacji roboczej lub zastosowania. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRZEŁOŻONYM. To urządzenie zostało zaprojektowane i wyposażone tylko do użycia w następujących określonych warunkach i zastosowaniach: Sprężanie powietrza atmosferycznego o normalnym składzie niezawierającego znanych lub wykrywalnych gazów dodatkowych, oparów ani cząsteczek. Urządzenia należy używać w zakresie temperatury otoczenia określonym w sekcji INFORMAJE OGÓLNE w tym podręczniku. Generowanie elektryczności o napięciu 110 V (1-fazowym) z masą na odczepie środkowym, 230 V (1-fazowym), 230 V (3-fazowym) i 400 V (3-fazowym)/230 V (1-fazowym) i częstotliwości nominalnej 50 Hz. Użycie tego urządzenia w dowolnej sytuacji wymienionej w tabeli 1: a nie jest zatwierdzone przez firmę, b) może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i innych osób, c) może powodować odrzucenie dowolnych wniosków kierowanych do firmy. TABELA 1 Użycie urządzenia w celu wytworzenia sprężonego powietrza do: a) bezpośredniego wdychania go przez ludzi, b) niebezpośredniego wdychania go przez ludzi bez zastosowania odpowiedniej filtracji i kontroli czystości. Użycie urządzenia w temperaturze otoczenia nie należącej do zakresu temperatur określonego w sekcji INFORMAJE OGÓLNE w tym podręczniku. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w strefach zagrożenia wybuchem, w tym środowiskach, w których mogą występować łatwopalne gazy i opary, i nie może być w nich używane. Korzystanie z tego urządzenia wraz z elementami / środkami smarnymi / płynami niezatwierdzonymi przez firmę. Użycie urządzenia przy wyłączonych elementach zabezpieczających lub kontrolnych albo przy braku tych elementów. Użycie urządzenia do przechowywania lub transportowania materiałów w jego wnętrzu lub na obudowie z wyjątkiem tych, które znajdują się w skrzynce narzędziowej. GENERATOR Korzystanie z generatora w celu dostarczania obciążeń większych niż zalecane. Podłączanie do generatora niespełniającego standardów bezpieczeństwa lub niezdatnego do użytku sprzętu elektrycznego. Korzystanie ze sprzętu elektrycznego: a) O niepoprawnym napięciu i/lub częstotliwości znamionowej. b) Zawierającego sprzęt komputerowy i/lub podobne układy elektroniczne. Firma nie odpowiada za błędy w tłumaczeniu niniejszego podręcznika z oryginalnej wersji angielskojęzycznej. OPYRIGHT 2011 DOOSAN OMPANY

7 GWARANJA 3 Firma, za pośrednictwem swojego dystrybutora, daje gwarancję braku jakichkolwiek wad materiałowych i produkcyjnych w wyprodukowanych przez siebie i dostarczonych pierwszemu użytkownikowi elementach sprzętu przez okres 3 (trzech) miesięcy od pierwszego uruchomienia lub 6 (sześciu) miesięcy od daty dostarczenia pierwszemu użytkownikowi w zależności od tego, co nastąpi najpierw. Na następujące pozycje zamiast określonego powyżej okresu gwarancyjnego obowiązuje podany okres gwarancyjny: A. hłodnice końcowe: 9 (dziewięć) miesięcy od daty dostarczenia lub 6 (sześć) miesięcy od pierwszego uruchomienia w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. B. Sprężarki przewoźne, przewoźne agregaty prądotwórcze: kva, Przewoźne wieże oświetleniowe i osuszacze powietrza: 12 (dwanaście) miesięcy od dostawy lub do naliczenia 2000 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 2, 5 8 kva: 12 (dwanaście) miesięcy od dostawy lub do naliczenia 2000 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli przed upływem określonego powyżej okresu w jakiejkolwiek części zostaną stwierdzone wady materiałowe lub produkcyjne, firma ją wymieni na nową lub naprawianą w zależności od własnej decyzji. Koszty wymiany części ponosi pierwszy użytkownik.. Przewoźne komory sprężania sprężarek: 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dostawy lub do naliczenia godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku komór sprężenia gwarancja na wady obejmuje wymianę całej komory sprężania pod warunkiem, że oryginalna komora sprężania zostanie zwrócona w stanie zmontowanym i wszystkie oryginalne uszczelnienia będą nienaruszone. 1. Przedłużona ograniczona gwarancja na przewoźne komory sprężania sprężarek: 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od dostawy lub do naliczenia godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ta rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie wady projektowe oraz wady produkcyjne lub materiałowe wirników, obudów, łożysk i kół zębatych pod warunkiem, że są spełnione następujące warunki: Oryginalna komora sprężona została zwrócona w stanie zmontowanym i wszystkie oryginalne uszczelki były nienaruszone. Przez cały czas używano oryginalnych części, płynów, olejów i filtrów firmy Doosan. zynności konserwacyjne były wykonywane w zalecanych odstępach czasu przez autoryzowanych i odpowiednio przeszkolonych pracowników serwisu. D. Alternator generatora kva: 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dostawy lub do naliczenia godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. E. Przewoźny alternator do wieży oświetleniowej: 12 (dwanaście) miesięcy od dostawy lub do naliczenia 2000 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Tylko model Light Source: 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dostawy lub do naliczenia godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. F. Przedłużona gwarancja na układ napędowy Platinium gwarancja na układ napędowy Platinium jest dostępna w przypadku następujących typów sprężarek. Wersje europejskie 7/20-7/26E-7/31E-7/41-7/51-7/71-12/56-P65-P90 7/120-9/110-14/85-10/105-14/115-10/125-7/170-12/150 Wersje USA Model P185WJD-T4I P185WYM-T4I 185WKUB-T2 P250WJD-T3 P260/HP220WYM-T3 185SKUB-T2 185WKUB-T4I Kod seryjny** D75 D76 D80 D81 D82 E04 D95 P425-XP375-HP350-P600-HP450-VHP400 WIR (tyko silniki John Deere) 1. Oryginalna komora sprężania zostanie zwrócona w stanie zmontowanym i nieotwarta. 2. 3. Firma otrzyma żądane informacje w celu potwierdzenia, że te warunki zostały spełnione. Narzędzia budowlane (tylko seria Portable Power): 12 (dwanaście) miesięcy od dostawy do pierwszego użytkownika. Koszty wymiany części ponosi pierwszy użytkownik. zęści zamienne: 6 (sześć) miesięcy od daty dostawy do pierwszego użytkownika. Jeśli przed upływem określonego powyżej okresu w jakiejkolwiek części zostaną stwierdzone wady materiałowe i produkcyjne, firma ją wymieni na nową lub naprawioną w zależności od własnej decyzji. zęści takie zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione pierwszemu użytkownikowi w czasie normalnych godzin pracy w miejscu prowadzenia działalności przez dystrybutora firmy autoryzowanego do sprzedaży danego typu urządzeń lub w innym punkcie autoryzowanym przez firmę. hcąc skorzystać z praw gwarancyjnych, użytkownik musi przedstawić dowód zakupu. Powyższe gwarancje nie mają zastosowania do usterek występujących wskutek nadużycia, nieprawidłowego użytkowania, niedbałego wykonywania napraw, korozji, erozji, normalnego zużycia w trakcie eksploatacji, przeróbek lub modyfikacji wprowadzonych w produkcie bez wyraźnej pisemnej zgody firmy lub nieprzestrzegania zalecanych metod użytkowania i procedur konserwacji zawartych w dokumentacji obsługi i konserwacji produktu. Akcesoria lub urządzenia dostarczone przez firmę, ale wyprodukowane przez inne podmioty, w tym, między innymi, silniki, ogumienie, akumulatory, osprzęt elektryczny silnika, przekładnie hydrauliczne i transportery, są objęte wyłącznie gwarancją ich producenta, którą firma zgodnie z prawem przenosi na pierwszego użytkownika. POWYŻSZE GWARANJE ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANJE WYRANE LUB DOROZUMIANE (POZA TYMI Z TYTUŁU) I ŻADNE GWARANJE PRZYDATNOŚI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚI DO OKREŚLONEGO ELU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA.

8 4 GWARANJA OGÓLNE INFORMAJE O GWARANJI ESA SPRĘŻARKA PRZEWONA ZESPÓŁ 12 MIESIĘY / 2000 GODZIN BLOK SPRĘŻARKI 24 MIESIĄE / GODZIN SILNIK PATRZ PONIŻEJ UWAGI OBEJMUJE STEROWANIE, PRZEŁĄZNIKI, BLAHY, HŁODNIĘ SILNIKA, HŁODNIĘ OLEJU, ODBIORNIK, INSTALAJĘ RUROWĄ, OBWÓD ELEKTRYZNY ITD. 60 MIESIĘY / GODZIN PRZEDŁUŻONA OGRANIZONA GWARANJA DOSTĘPNA DLA WAŻNIEJSZYH PODZESPOŁÓW. PATRZ INSTRUKJA OBSŁUGI. GENERATORY 2, 5 8 kva ZESPÓŁ 12 MIESIĘY / GODZIN ALTERNATOR 12 MIESIĘY / GODZIN SILNIK PATRZ PONIŻEJ W SPRAWIE GWARANJI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SIEIĄ SERWISOWĄ FIRMY (TYLKO ZĘŚI, BEZ ROBOIZNY) W SPRAWIE GWARANJI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SIEIĄ SERWISOWĄ FIRMY (TYLKO ZĘŚI, BEZ ROBOIZNY) GENERATORY kva ZESPÓŁ 12 MIESIĘY / GODZIN ALTERNATOR 24 MIESIĄE/ GODZIN SILNIK PATRZ PONIŻEJ OBEJMUJE STEROWANIE, PRZEŁĄZNIKI, BLAHY, OBWÓD ELEKTRYZNY ITD. W SPRAWIE GWARANJI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SIEIĄ SERWISOWĄ FIRMY. WIEŻA OŚWIETLENIOWA ZESPÓŁ 12 MIESIĘY / GODZIN ALTERNATOR 12 MIESIĘY / GODZIN SILNIK PATRZ PONIŻEJ OBEJMUJE STEROWANIE, PRZEŁĄZNIKI, BLAHY, OBWÓD ELEKTRYZNY ITD. PRZEDŁUŻONA GWARANJA 24 MIESIĄE / 4000 GODZIN NA MODEL LIGHTSOURE W SPRZEDAŻY OD SILNIKI MIESIĄE GODZINY UWAGI ATERPILLAR 12 BEZ OGRANIZEŃ PRZEDŁUŻONA GWARANJA UDOSTĘPNIANA PRZEZ WŁASNĄ AUTORYZOWANĄ SIEĆ DOSTAWY SILNIKA W HWILI ZAKUPU. UMMINS 24 2, 000 PRZEDŁUŻONA GWARANJA UDOSTĘPNIANA PRZEZ WŁASNĄ AUTORYZOWANĄ SIEĆ DOSTAWY SILNIKA W HWILI ZAKUPU. JOHN DEERE (W SPRĘŻARKAH) 24 2, 000 (W GENERATORAH) 24 2, MIESIĄE / 4000 GODZIN. DOSTĘPNA W FIRMIE POD WARUNKIEM KORZYSTANIA Z ORYGINALNYH ZĘŚI I OLEJÓW DOOSAN ORAZ PRZESTRZEGANIA HARMONOGRAMU KONSERWAJI OKRESOWEJ. KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SIEIĄ SERWISOWĄ FIRMY. DEUTZ 0-12 BEZ OGRANIZEŃ OBJĘTE WSZYSTKIE PODZESPOŁY BEZ OGRANIZEŃ OBJĘTE WAŻNIEJSZE PODZESPOŁY. DODATKOWA PRZEDŁUŻONA GWARANJA NA WAŻNIEJSZE PODZESPOŁY UDOSTĘPNIANA PRZEZ WŁASNĄ AUTORYZOWANĄ SIEĆ DOSTAWY SILNIKA W HWILI ZAKUPU. KUBOTA (Tylko w Ameryce Północnej) 24 2, 000 PRZEDŁUŻONA GWARANJA 36 MIESIĘY / GODZIN NA WAŻNIEJSZE PODZESPOŁY, TYLKO ZĘŚI, DOSTĘPNA W FIRMIE KUBOTA. (Europa Zachodnia i Oceania) 24 2, 000 BRAK PRZEDŁUŻONEJ GWARANJI. (Ameryka entralna i Południowa, 12 1, 000 BRAK PRZEDŁUŻONEJ GWARANJI. Azja, Bliski Wschód i Afryka)

9 GWARANJA 5 ZĘŚI MIESIĄE GODZINY UWAGI DOOSAN 6 BEZ OGRANIZEŃ ZĘŚI DOSTĘPNE TYLKO W SIEI SERWISOWEJ FIRMY. WYMIANA BLOKU SPRĘŻARKI MIESIĄE GODZINY UWAGI BLOK SPRĘŻARKI 24 4, MIESIĘY / GODZIN. W PRZYPADKU SPEŁENIANIA OKREŚLONYH WARUNKÓW. NARZĘDZIA BUDOWLANE MIESIĄE GODZINY UWAGI NARZĘDZIA BUDOWLANE 12 Nie dotyczy UWAGA: Rzeczywiste okresy gwarancyjne mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach gwarancji producenta dołączonych do każdego nowego produktu.

10 6 GWARANJA Przedłużona ograniczona gwarancja na komorę sprężania Wszystkie urządzenia są objęte standardową gwarancją na komorę sprężania: 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dostawy lub do naliczenia 4000 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Gwarancja na wady obejmuje wymianę całej komory sprężania pod warunkiem, że zostanie ona zwrócona w stanie zmontowanym i nieotwarta. Opcjonalna ograniczona gwarancja obowiązuje przez 60 miesięcy od daty dostawy lub do chwili naliczenia godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ta opcjonalna gwarancja obejmuje wyłącznie wady ważniejszych podzespołów (wirników, obudów, łożysk i kół zębatych) i jest dostępna automatycznie pod warunkiem, że są spełnione następujące warunki: 1. Zostanie przedstawiony dowód, że były stosowane płyny, filtry i odolejacze Doosan. Wymagania dotyczące odpowiednich płynów, filtrów i wkładów odwadniacza są podane w instrukcji obsługi i katalogu części. Zostanie przedstawiony dowód, że przestrzegano harmonogramu konserwacji. GWARANJA ZAS *SAMA KOMORA SPRĘŻANIA **OSPRZĘT KOMORY SPRĘŻANIA STANDARDOWA 2 LATA / 4000 GODZIN 100% ZĘŚI I ROBOIZNA 100% ZĘŚI I ROBOIZNA OPJONALNA 5 LAT / GODZIN 100% ZĘŚI I ROBOIZNA 0% *SAMA KOMORA SPRĘŻANIA: oznacza ważniejsze części komory sprężania (wirniki, obudowy, koła zębate i łożyska). **OSPRZĘT KOMORY SPRĘŻANIA: oznacza pomocnicze elementy dołączane do samej komory sprężania (uszczelnienia, pompy, zawory, rury, przewody elastyczne, oprawy i obudowy filtrów).

11 NAKLEJKI 7 FORMA GRAFIZNA I ZNAZENIE SYMBOLI ISO Zakaz / Nakaz Informacje / Instrukcje Ostrzeżenie OSTROŻNIE Ryzyko porażenia prądem OSTRZEŻENIE - Element lub układ pod ciśnieniem. OSTRZEŻENIE - Gorąca powierzchnia. OSTROŻNIE Regulacja ciśnienia. OSTROŻNIE Ryzyko korozji. OSTRZEŻENIE - Przepływ powietrza/gazu lub wylot powietrza. OSTRZEŻENIE - Zbiornik pod ciśnieniem. OSTROŻNIE Gorący i szkodliwy gaz wydechowy. OSTROŻNIE iecz łatwopalna. OSTROŻNIE Zachować prawidłowe ciśnienie w oponach. (Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji INFORMAJE OGÓLNE w tym podręczniku). OSTROŻNIE Przed podłączeniem do haka lub rozpoczęciem holowania należy zapoznać się z podręcznikiem użytkowania i konserwacji. OSTROŻNIE Jeżeli temperatura robocza jest niższa od 0, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkowania i konserwacji.

12 8 NAKLEJKI OSTROŻNIE Nie podejmować żadnych prac konserwacyjnych, dopóki zasilanie elektryczne nie zostanie odłączone, a wszystkie ciśnienia nie zostaną całkowicie obniżone. OSTROŻNIE Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy zapoznać się z podręcznikiem użytkowania i konserwacji. Nie należy wdychać sprężonego powietrza z urządzenia. Podręcznik użytkowania i konserwacji oraz uchwytu podręcznika powinien znajdować się w pobliżu tego urządzenia. Nie układać w stos. Z urządzenia nie należy korzystać, jeśli nie założono osłony. Nie stawać na żadnym zaworze serwisowym ani innych częściach układu pod ciśnieniem. Nie używać, jeśli drzwiczki lub obudowa są otwarte. Wózka widłowego nie należy używać z tej strony. Nie przekraczać ograniczenia prędkości dla przyczepy. Unikać otwartego ognia. Nie otwierać zaworu serwisowego przed podłączeniem przewodu powietrza.

13 NAKLEJKI 9 Wózka widłowego można używać tylko z tej strony. Zatrzymanie awaryjne. Punkt mocowania Punkt podnoszenia. Włączone (zasilanie). Wyłączone (zasilanie). Przed przystąpieniem do pracy lub konserwacji tego urządzenia należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkowania i konserwacji. Podczas parkowania używać stojaka z podporą, hamulca ręcznego i kliny pod koła. Nalewanie oleju do sprężarki Olej napędowy. Hamulec postojowy. Przybliżone wyznaczanie usługi. Praca w mokrych warunkach. Wymienić pękniętą osłonę ochronną. Spuścić olej.

14 10 NAKLEJKI DARMOWE NAKLEJKI DOTYZĄE BEZPIEZEŃSTWA! Naklejki dotyczące bezpieczeństwa są darmowe. Numery części naklejek znajdują się u dołu każdej naklejki oraz są podane w katalogu części sprężarki. W celu zamówienia naklejek bezpieczeństwa należy kontaktować się z: Działem Obsługi Pogwarancyjnej Doosan. Bezpłatne zamówienia powinny obejmować tylko naklejki. Pomóż w zwiększeniu bezpieczeństwa! Sprawdzić, czy naklejki są obecne na urządzeniach. Wymienić nieczytelne naklejki.

15 BEZPIEZEŃSTWO 11 OSTRZEŻENIA Ostrzeżenia zwracają uwagę na instrukcje, których należy ściśle przestrzegać, aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci. PRZESTROGI Przestrogi zwracają uwagę na instrukcje, których należy ściśle przestrzegać, aby uniknąć uszkodzenia produktu, błędów procesu lub uszkodzeń w bezpośrednim otoczeniu urządzenia. UWAGI Uwagi zawierają informacje dodatkowe. Informacje ogólne Przystępując do użytkowania urządzenia należy przede wszystkim przestrzegać wszystkich zaleceń bezpieczeństwa oraz dokładnie przeczytać wszystkie dostarczone wraz z nim instrukcje obsługi i konserwacji. Należy upewnić się, że przed przystąpieniem do użytkowania lub konserwacji operator przeczytał i zrozumiał oznaczenia na naklejkach oraz zapoznał się z podręcznikami. Należy upewnić się, że podręcznik użytkowania i konserwacji oraz uchwyt podręcznika znajdują się w pobliżu urządzenia. Należy upewnić się, że pracownicy odpowiedzialni za konserwację zostali odpowiednio przeszkoleni, są kompetentni i zapoznali się z podręcznikami dotyczącymi konserwacji. Należy upewnić się, że wszystkie pokrywy ochronne znajdują się we właściwych miejscach i że podczas użytkowania urządzenia zamknięte są osłony/drzwiczki. Zgodnie ze specyfikacją tego urządzenia nie można go używać w obszarach, gdzie występuje zagrożenie pojawienia się łatwopalnych gazów. Jeśli takie zastosowanie jest wymagane, muszą być przestrzegane wszystkie przepisy miejscowe, kodeksy postępowania i regulaminy. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności użytkowania sprężarki może, w zależności od miejscowych przepisów i poziomu ryzyka, wymagać dodatkowych urządzeń, jak wykrywacze gazu, chwytacze iskier wydechowych oraz zawory wlotowe (odcinające). Wszystkie elementy złączne i wkręty mocujące części mechaniczne należy co tydzień poddawać kontroli wzrokowej. Sprawdzać należy szczególnie części mające wpływ na bezpieczeństwo, jak zaczep sprzęgu, elementy dyszla, koła jezdne i pałąk do podnoszenia. Wszystkie elementy, które są poluzowane, uszkodzone lub niezdatne do użytku, muszą zostać niezwłocznie naprawione. Powietrze wydmuchiwane z urządzenia może zawierać tlenek węgla i inne zanieczyszczenia powodujące poważne obrażenia lub śmierć. Nie należy wdychać tego powietrza. To urządzenie wytwarza głośny hałas, gdy otwarte są pokrywy lub odpowietrzany jest zawór serwisowy. Dłuższe przebywanie w pobliżu źródła takiego hałasu może spowodować utratę słuchu. Zawsze należy mieć na sobie ochronniki słuchu, gdy są otwarte pokrywy lub jest odpowietrzany zawór serwisowy. Przed wykonaniem przeglądu lub czynności serwisowych należy zawsze odłączyć kable akumulatora, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika. Nie używać produktów naftowych (rozpuszczalników lub paliw) pod wysokim ciśnieniem, ponieważ mogą przeniknąć pod skórę i spowodować poważne choroby. Podczas czyszczenia urządzenia sprężonym powietrzem chronić oczy przed obrażeniami, zakładając okulary ochronne. Obracające się łopatki wentylatora mogą spowodować poważne obrażenia ciała. Nie używać bez założonych osłon. Zachować ostrożność podczas dotykania gorących powierzchni (kolektor i rura wydechowa, odbiornik powietrza, przewody wylotu powietrza itp. ). Eter jest gazem odznaczającym się wysoką lotnością i łatwopalnością. Jeśli jest zalecany do wspomagania rozruchu, należy używać go oszczędnie. NIE UŻYWAĆ ETERU, JEŚLI URZĄDZENIE JEST WYPOSAŻONE W ŚWIEĘ ŻAROWĄ WSPOMAGAJĄĄ ROZRUH, PONIEWAŻ MOGŁOBY TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SILNIKA. Nie używać urządzenia bez założonych osłon i pokryw. Trzymać dłonie, włosy, ubrania, narzędzia, końcówki pistoletu pneumatycznego itp. z dala od ruchomych części. Sprężone powietrze Sprężone powietrze może być niebezpieczne, jeśli będzie nieprawidłowo stosowane. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w sprężarce należy upewnić się, że system nie znajduje się pod ciśnieniem oraz że urządzenie nie może zostać przypadkowo uruchomione. Należy upewnić się, że urządzenie działa przy ciśnieniu znamionowym i że jego wartość jest znana wszystkim właściwym pracownikom. Wszystkie elementy zainstalowane w sprężarce lub do niej podłączone, w których wykorzystywane jest sprężone powietrze, muszą mieć bezpieczne znamionowe ciśnienie robocze o co najmniej takiej wartości jak wartość ciśnienia znamionowego sprężarki. Jeśli do jednego urządzenia ciśnieniowego podłączonych jest kilka sprężarek, używane zawory zwrotne oraz odcinające muszą być dopasowane i kontrolowane za pomocą odpowiednich procedur, aby jedno urządzenie nie spowodowało przypadkowego ani nadmiernego zwiększenia ciśnienia w innym. Sprężonego powietrza nie wolno podawać bezpośrednio do żadnych aparatów ani masek służących do oddychania. Powietrze pod wysokim ciśnieniem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Spuszczać ciśnienie przed zdjęciem korków/przykrywek wlewu, opraw lub pokryw. Powietrze pod ciśnieniem może pozostać uwięzione w przewodach dostarczających powietrze i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przed wykonaniem czynności serwisowych zawsze dokładnie odpowietrzyć przewody dostarczające powietrze przy użyciu narzędzia lub zaworu odpowietrzającego. Powietrze wydmuchiwane ze sprężarki zawiera śladowe ilości oleju smarującego, więc należy dołożyć starań, aby taki skład powietrza był zgodny z parametrami urządzenia odbiorczego. Jeśli wydmuchiwane powietrze trafia do pomieszczenia zamkniętego, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Podczas używania sprężonego powietrza zawsze należy korzystać z osobistych środków ochronnych. Wszystkie części, w których występuje nadciśnienie, a w szczególności przewody elastyczne oraz ich złączki, muszą być regularnie sprawdzane i wolne od wad. Należy je wymieniać zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku. Należy unikać kontaktu sprężonego powietrza z ciałem. Zawór bezpieczeństwa znajdujący się w zbiorniku odolejacza musi być okresowo sprawdzany pod kątem prawidłowości działania. Zawsze po zatrzymaniu sprężarki powietrze płynie do niej z powrotem z urządzeń lub systemów znajdujących się za nią, jeśli nie zostanie zamknięty zawór serwisowy. Zainstalować zawór zwrotny na zaworze serwisowym sprężarki, aby zapobiec przepływowi wstecznemu w przypadku nieoczekiwanego wyłączenia bez zamknięcia zaworu serwisowego.

16 12 BEZPIEZEŃSTWO Odłączone przewody elastyczne powietrza strzelają i mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Na każdym przewodzie elastycznym musi być założona przewężka ograniczająca przepływ przy źródle lub rozgałęzieniu zgodnie z przepisem OSHA 29FR punkt (b). Urządzenia nie należy zostawiać zatrzymanego ze sprężonym powietrzem w układzie odbiornika/odwadniacza. Materiały Następujące substancje mogą być produktem ubocznym działania urządzenia: pył z okładzin hamulca spaliny z silnika NIE WDYHAĆ Przez cały czas musi być zapewniona odpowiednia wentylacja układu chłodzenia i spalin. Następujące substancje użyte w celu wytworzenia tego urządzenia mogą być niebezpieczne dla zdrowia w razie nieprawidłowego użytkowania: środek smarny sprężarki środek smarny silnika smar konserwujący środek antykorozyjny olej napędowy elektrolit akumulatora NALEŻY UNIKAĆ SPOŻYWANIA, KONTAKTU ZE SKÓRĄ ORAZ WDYHANIA OPARÓW TYH SUBSTANJI. Jeżeli środek smarujący sprężarki dostanie się do oczu, należy płukać je wodą przez co najmniej 5 minut. Jeżeli środek smarujący sprężarki znajdzie się na skórze, należy go natychmiast zmyć. W przypadku dostania się do układu pokarmowego dużych ilości środka smarującego sprężarki należy skontaktować się z lekarzem. Jeżeli środek smarujący sprężarki dostał się do układu oddechowego, należy skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie należy podawać płynów ani wywoływać wymiotów, jeżeli pacjent jest nieprzytomny lub ma konwulsje. Arkusze danych bezpieczeństwa dla środków smarnych sprężarki i silnika można uzyskać od dostawcy tych środków. Silnika urządzenia nie wolno uruchamiać wewnątrz budynku, który nie ma odpowiedniej wentylacji. Podczas pracy przy urządzeniu lub w jego pobliżu unikać wdychania spalin. To urządzenie może zawierać takie materiały jak olej silnikowy i napędowy, środek zapobiegający zamarzaniu, płyn hamulcowy, filtry oleju i powietrza oraz akumulatory, które mogą wymagać właściwej utylizacji podczas wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych. Sposób właściwej utylizacji tych materiałów należy ustalić z władzami lokalnymi. Akumulator Akumulator zawiera kwas siarkowy i może wydzielać gazy, które są żrące i mogą wybuchnąć. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać to miejsce wodą. NIE PRÓBOWAĆ URUHAMIAĆ SILNIKA, PODŁĄZAJĄ ZIMNY AKUMULATOR DO AKUMULATORA INNEGO SILNIKA, PONIEWAŻ GROZI TO JEGO WYBUHEM. Zachować najwyższą ostrożność w przypadku korzystania z akumulatora wspomagającego. Aby zewrzeć akumulator, połączyć końce jednego kabla wspomagającego do zacisków plus obu akumulatorów. Połączyć jeden koniec drugiego kabla z zaciskiem minus akumulatora wspomagającego, a drugi koniec z masą znajdującą się daleko od wyładowanego akumulatora (aby uniknąć przeskoczenia iskry w pobliżu wybuchowych gazów, które mogą się unosić w powietrzu). Po uruchomieniu urządzenia odłączać kable zawsze w odwrotnej kolejności. hłodnica Gorąca para i płyn chłodzący silnika może spowodować obrażenia. Nakrywkę wlewu chłodnicy należy zdejmować z należytą ostrożnością i uwagą. Nie zdejmować nakrywki ciśnieniowej z GORĄEJ chłodnicy. Zdjąć nakrywkę ciśnieniową dopiero wtedy, gdy chłodnica ostygnie. Agregaty prądotwórcze Agregat prądotwórczy jest tak skonstruowany, aby jego użytkowanie było bezpieczne. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo eksploatacji spoczywa jednak na tym, kto go instaluje, używa i konserwuje. Następujące środki bezpieczeństwa mogą służyć jako zalecenia, których przestrzeganie pozwoli ograniczyć do minimum prawdopodobieństwo wypadków w okresie eksploatacji tego urządzenia. Wyłączniki zatrzymania awaryjnego Ważna uwaga: Oprócz wyłącznika awaryjnego sterowanego kluczykiem na głównym panelu sterowania istnieje jeszcze drugi wyłącznik w panelu sterowania gniazda, którego można użyć w przypadku niebezpieczeństwa elektrycznego związanego z działaniem generatora. Ten drugi wyłącznik pozwala natychmiast całkowicie odłączyć dopływ mocy elektrycznej do wszystkich gniazd. Następnie należy zatrzymać silnik kluczykiem. Korzystanie z generatora musi odbywać się zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych i odnośnymi przepisami BHP. Agregat prądotwórczy może być użytkowany tylko przez osoby mające kwalifikacje do jego obsługi i do tego delegowane, które przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji, procedur i środków bezpieczeństwa zawartych w instrukcji może zwiększyć prawdopodobieństwo wypadków i obrażeń ciała. Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego, jeśli nie jest to całkowicie bezpieczne. Nie próbować używać agregatu prądotwórczego w sytuacji znanego zagrożenia. Zawiesić na agregacie informację o zagrożeniu i uniemożliwić jego uruchomienie przez odłączenie akumulatora i wszystkich nieuziemionych przewodników, aby inne osoby niewiedzące o sytuacji zagrożenia nie próbowały go włączyć do czasu, gdy zagrożenie zostanie usunięte. Punkt masy znajduje się pod gniazdami wyjściowymi. Agregat prądotwórczego można używać pod warunkiem, że punkt masy jest połączony bezpośrednio z ogólną instalacją odgromnikową/ uziemieniem do gruntu. Do tego celu można użyć opcjonalnego zestawu zawierajacego ostrze odgromnikowe (patrz Katalog części). OSTRZEŻENIE: NIE UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIA, JEŚLI NIE ZOSTAŁA ODPOWIEDNIO UZIEMIONA. Agregaty prądotwórcze mogą być podłączane do odbioru tylko przez przeszkolonych i wykwalifikowanych elektryków, którzy zostali do tego delegowani. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy przed włączeniem agregatu prądotwórczego ich praca powinna zostać skontrolowana i zaakceptowana przez inspekcję mającą odpowiednie uprawnienia.

17 BEZPIEZEŃSTWO 13 Nie dotykać znajdujących się pod napięciem części agregatu prądotwórczego i/lub przewodników lub kabli sprzęgających żadną częścią ciała ani żadnymi nieizolowanymi przedmiotami przewodzącymi. Przed utworzeniem lub przerwaniem połączeń oraz próbą uruchomienia upewnić się, czy agregat prądotwórczy jest skutecznie uziemiony zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Nie próbować tworzyć ani przerywać połączeń elektrycznych z agregatami prądotwórczymi, stojąc w wodzie lub na mokrej nawierzchni. Przed próbą utworzenia lub przerwania połączeń elektrycznych przy agregacie prądotwórczym zatrzymać silnik, odłączyć akumulator oraz odłączyć i zabezpieczyć nieuziemione przewodniki po stronie odbioru. Wszystkie części ciała, narzędzia podręczne i inne przedmioty przewodzące należy trzymać z dala od otwartych części systemu elektrycznego silnika agregatu prądotwórczego. Podczas regulowania lub naprawiania odsłoniętych części systemu elektrycznego agregatu prądotwórczego znajdujących się pod napięciem należy zapewnić suchość podłoża, stać na powierzchni izolującej i nie wolno mieć kontaktu z innymi częściami agregatu prądotwórczego. Założyć pokrywę wnęki zacisków agregatu prądotwórczego, gdy tylko połączenia zostaną utworzone lub przerwane. Nie użytkować agregatu prądotwórczego bez poprawnie założonej pokrywy zacisków. Gdy agregat prądotwórczy pozostawiany jest bez nadzoru, należy zamknąć i zablokować wszystkie drzwiczki umożliwiające dostęp do niej. Nie wolno używać gaśnic przeznaczonych do gaszenia pożarów typu A lub B urządzeń elektrycznych. Należy używać tylko gaśnic przeznaczonych do gaszenia pożarów typu B lub AB. Trzymać pojazd holujący lub transporter do sprzętu, agregat prądotwórczy, kable połączeniowe, narzędzia i ludzi w odległości przynajmniej 3 metrów od wszystkich napowietrznych i podziemnych linii oraz kabli energetycznych poza tymi, które są podłączone do agregatu prądotwórczego. Próby napraw można podejmować tylko w czystych, suchych oraz dobrze oświetlonych i wentylowanych pomieszczeniach. Agregat prądotwórczy można podłączać tylko do odbiorów i/lub systemów elektrycznych, które są zgodne z jego charakterystyką elektryczną i parametrami znamionowymi. Transport Należy upewnić się, że podczas ładowania lub przewożenia urządzenia używane są właściwe punkty podnoszenia oraz punkty mocowania. Podczas załadunku lub transportu urządzeń upewnić się, czy pojazd holujący, jego rozmiar, ciężar, zaczep holowniczy i zasilanie elektryczne są odpowiednie, aby zapewnić bezpieczne i stabilne holowanie z prędkością określoną jako maksymalna dozwolona prędkość w danym kraju lub określoną dla danego modelu maszyny, jeśli jest ona niższa niż maksymalnie dozwolona prędkość. Sprawić, aby maksymalny ciężar przyczepy nie przekraczał maksymalnego ciężaru brutto urządzenia (przez zmniejszenie obciążenia sprzętem) ograniczonego przez nośność podwozia. Uwaga: Masa brutto (na tabliczce znamionowej) dotyczy tylko podstawowego urządzenia i paliwa, nie licząc wszystkich zamontowanych elementów opcjonalnych, narzędzi, sprzętu i materiałów zewnętrznych. Przed rozpoczęciem holowania urządzenia upewnić się, czy: ogumienie i zaczep holowniczy są zdatne do użytku, maska jest przymocowana, wszystkie urządzenia pomocnicze są przechowywane w sposób pewny i bezpieczny, hamulce i światła działają poprawnie i spełniają wymagania kodeksu drogowego, linki odłączane i łańcuchy bezpieczeństwa są podłączone do holującego pojazdu. Maszyna musi być holowana w pozycji poziomej (maksymalny dopuszczalny kąt nachylena dyszla holowniczego wynosi od 0 do +5 względem poziomu), w celu zapewnienia prawidłowych własności jezdnych oraz działania hamulców i oświetlenia. To można osiągnąć przez właściwe dobranie i wyregulowanie haka holowniczego na pojeździe, a w przypadku urządzenia do regulacji wysokości - wyregulowanie dyszla holowniczego. Aby zapewnić pełną skuteczność hamowania, przednia część (ucho holownicze) musi być zawsze pozioma. Podczas regulacji podwozia o zmiennej wysokości: Sprawić, aby przednia część (ucho holownicze) była ustawiona poziomo. Podnosząc ucho holownicze, ustawić najpierw tylny łącznik, a następnie przedni. Opuszczając ucho holownicze, ustawić najpierw przedni łącznik, a następnie tylny. Po ustawieniu dokręcić oba łączniki do oporu ręcznie, a następnie dokręcić do następnego sworznia. Ponownie zamontować sworzeń. Parkując, zawsze używać hamulca ręcznego oraz, w razie potrzeby, odpowiednich klinów pod koła. Przed rozpoczęciem holowania sprawdzić, czy koła, ogumienie i złącza drążka holowniczego są w stanie zdatnym do użytku oraz czy drążek holowniczy jest poprawnie podłączony. Łańcuchy bezpieczeństwa i złącza oraz ich regulacja Wymagania prawne dotyczące jednoczesnego korzystania z linki odłączanej i łańcuchów bezpieczeństwa nie zostały jeszcze określone przez dyrektywę 71/320/EWG ani przepisy brytyjskie. W związku z tym oferujemy następujące porady / instrukcje. Jeśli zamontowane są tylko hamulce: a) Linka odłączana musi być dobrze przymocowana do dźwigni hamulca ręcznego, a także do istotnego punktu w pojeździe holującym. b) Należy sprawić, aby efektywna długość linki była jak najmniejsza, zostawiając zarazem wystarczający zwis, aby umożliwić połączenie przegubowe z przyczepą bez włączonego hamulca ręcznego. Jeśli zamontowane są hamulce i łańcuchy bezpieczeństwa: a) Okręcić łańcuch na pojeździe holującym, korzystając z jego zaczepu holowniczego lub dowolnego innego punktu o podobnej wytrzymałości jako punktu zaczepienia. b) Należy sprawić, aby efektywna długość łańcucha była jak najmniejsza, zezwalając zarazem na normalne połączenie przegubowe z przyczepą i efektywne działanie linki odłączanej. Jeśli zamontowane są tylko łańcuchy bezpieczeństwa: a) Okręcić łańcuch na pojeździe holującym, korzystając z jego zaczepu holowniczego lub dowolnego innego punktu o podobnej wytrzymałości jako punktu zaczepienia. b) Podczas regulacji łańcuchów bezpieczeństwa należy zadbać, aby były one na tyle długie, aby umożliwić normalne połączenie przegubowe, a jednocześnie na tyle krótkie, aby drążek holowniczy nie dotykał nawierzchni w razie przypadkowego rozdzielenia się pojazdu holującego od przyczepy.

18 14 INFORMAJE OGÓLNE 7/26E, 7/31E PODWOZIE O STAŁEJ WYSOKOŚI 7/26E, 7/31E PODWOZIE O ZMIENNEJ WYSOKOŚI

19 INFORMAJE OGÓLNE 15 7/41 PODWOZIE O STAŁEJ WYSOKOŚI 7/41 PODWOZIE O ZMIENNEJ WYSOKOŚI

20 16 INFORMAJE OGÓLNE 7/26E, 7/31E SANIE TRANSPORTOWE 7/41 SANIE STAŁE

21 INFORMAJE OGÓLNE /26E 7/31E stała wysokość bez hamulców 7/26E 7/31E stała wysokość z hamulcami 7/26E 7/31E zmienna wysokość bez hamulców 7/26E 7/31E zmienna wysokość z hamulcami 7/26E 7/31E stała wysokość - powiększone A B H J O P Q R S T U V W X Y Z mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1807 MIN 1823 MAKS MIN 2012 MAKS MIN 2130 MAKS MIN 2334 MAKS MIN 2424 MAKS MIN 2766 MAKS MIN 2955 MAKS MIN 3077 MAKS MIN 3368 MAKS MIN 3367 MAKS MIN 782 MAKS. 405 MIN 720 MAKS /26E 7/31E sanie stałe /26E 7/31E sanie transportowe /41 stała wysokość, poniżej 750 kg 9 7/41 stała wysokość, poniżej 900 kg 10 7/41 + stała wysokość, poniżej 750 kg 11 7/41 + stała wysokość, poniżej 900 kg 12 7/41 zmienna wysokość, poniżej 750 kg 13 7/41 zmienna wysokość, poniżej 900 kg 14 7/41 + zmienna wysokość, poniżej 750 kg 15 7/41 + zmienna wysokość, poniżej 900 kg 1980 MIN 1996 MAKS MIN 1930 MAKS MIN 1996 MAKS MIN 1930 MAKS MIN 2316 MAKS MIN 2440 MAKS MIN 2316 MAKS MIN 2440 MAKS MIN 3040 MAKS MIN 3052 MAKS MIN 3050 MAKS MIN 3062 MAKS MIN 3365 MAKS MIN 3577 MAKS MIN 3370 MAKS MIN 3587 MAKS MIN 820 MAKS. 405 MIN 840 MAKS. 405 MIN 820 MAKS. 405 MIN 840 MAKS /41 sanie stałe /41 sanie transportowe /41 stała wysokość, poniżej 750 kg 19 7/41+ stała wysokość, poniżej 750 kg BB stała wysokość, powiększone 1980 MIN 1996 MAKS MIN 1996 MAX 2360 MIN 2380 MAKS MIN 3040 MAKS MIN 3050 MAKS MIN 3502 MAKS SPRĘŻARKA Wydajność 2, 5 m 3 min -1 (7/26E) Wydajność 3, 0 m 3 min -1 (7/31E) Wydajność 4, 0 m 3 min -1 (7/41) Standardowe ciśnienie robocze 7 bar Maksymalne dozwolone ciśnienie 8, 6 bar Ustawienie zaworu bezpieczeństwa 10 bar Maksymalny stosunek ciśnień (bezwzględnych) 7, 5: 1 Temperatura robocza otoczenia. Regiony E (14 F F) Wysoka temperatura otoczenia (14 F F) Maksymalna temperatura wyjściowa. 120 (248 F) Układ chłodzenia Wtrysk oleju Pojemność oleju 7, 0 l (7/26E, 7/31E) Pojemność oleju 8, 0 l (7/41) Maksymalna temperatura w układzie olejowym. 120 (248 F) Maksymalne ciśnienie w układzie olejowym 8, 6 bar WYMAGANIA DOTYZĄE OLEJU SMARUJĄEGO (dla zalecanych temperatur otoczenia). POWYŻEJ -23 (-9 F) Zalecany: PRO-TE Zatwierdzone: SAE 10W, API F-4/G-4 Sprężarka zawiera fabrycznie środek PRO-TE, który może być używany we wszystkich temperaturach otoczenia powyżej -23 (-9 F). UWAGA: Warunkiem przedłużenia okresu gwarancyjnego jest ciągłe stosowanie oleju PRO-TE oraz odwadniaczy i filtrów oleju Doosan. Żadne inne rodzaju oleju/płynów nie są zgodne z olejem Pro-Tec. Z olejem PRO-TE nie należy mieszać żadnych innych rodzajów oleju/płynów, ponieważ mieszanka taka mogłaby uszkodzić komorę sprężania. Gdyby olej PRO-TE był niedostępny i/lub użytkownik musiał użyć zatwierdzonego oleju silnikowego single grade, cały system włącznie z odwadniaczem / odbiornikiem, chłodnicą i instalacją rurową musi zostać przepłukany do czysta, aby usunąć z niego uprzednio wlany płyn, i muszą zostać zainstalowane nowe filtry oleju Doosan. Gdy to zostanie wykonane, można użyć następujących zatwierdzonych rodzajów oleju: jeśli temperatura otoczenia przekracza -23 (-9 F), SAE 10W, API F-4/G-4 Arkusze danych bezpieczeństwa są dostępne na żądanie u przedstawicieli firmy Doosan. Jeśli temperatury otoczenia wykraczają poza podany zakres, należy zwrócić się do firmy.

22 18 INFORMAJE OGÓLNE SILNIK 7/26E Typ/model Yanmar 3TNV82A Liczba cylindrów 3 Pojemność oleju 5, 5 l Prędkość przy pełnym obciążeniu 2800 obr. min -1 Prędkość na biegu jałowym 1700 obr. min -1 Układ elektryczny 12 V, minus na masie Dostępna moc przy prędkości 2800 obr. min -1 21, 2 kw Pojemność zbiornika paliwa 50 l Wymagany olej Patrz sekcja Silnik Pojemność płynu chłodzącego 5 l SILNIK 7/31E Typ/model Yanmar 3TNV88 Liczba cylindrów 3 Pojemność oleju 6. 7 l Prędkość przy pełnym obciążeniu 2800 obr. min -1 Prędkość na biegu jałowym 1800 obr. min kw Pojemność zbiornika paliwa 50 l Wymagany olej Patrz sekcja Silnik Pojemność płynu chłodzącego 5 l SILNIK 7/41 Typ/model Yanmar 4TNV88 Liczba cylindrów 4 Pojemność oleju 7, 4 l Prędkość przy pełnym obciążeniu 2800 obr. min -1 Prędkość na biegu jałowym 1500 obr. min kw Pojemność zbiornika paliwa 40 l Wymagany olej Patrz sekcja Silnik Pojemność płynu chłodzącego 7, 8 l INFORMAJA DOTYZĄA HAŁASU (regiony E) - Poziom ciśnienia akustycznego A. 84 db(a), niepewność 1 db(a) - Poziom natężenia akustycznego A. 98 db(a), niepewność 1 db(a) Warunki pracy urządzeń są zgodne z ISO 3744:1995 i EN ISO 2151:2004 PODWOZIE O STAŁEJ WYSOKOŚI Wersja bez hamulca 7/26E, 7/31E iężar przesyłki 700kg Maksymalny ciężar 750kg Maksymalna pozioma siła holowania 7, 12 kn Maksymalne pionowe obciążenie sprzęgu (ciężar przodu) 74, 5 kg PODWOZIE O ZMIENNEJ WYSOKOŚI Wersja bez hamulca 7/26E, 7/31E iężar przesyłki 700kg Maksymalny ciężar 750kg Maksymalna pozioma siła holowania 7, 12 kn Maksymalne pionowe obciążenie sprzęgu (ciężar przodu) 75 kg PODWOZIE O STAŁEJ WYSOKOŚI Wersja z hamulcem 7/26E, 7/31E iężar przesyłki 710kg Maksymalny ciężar 750kg Maksymalna pozioma siła holowania 7, 2 kn Maksymalne pionowe obciążenie sprzęgu (ciężar przodu) 75 kg PODWOZIE O ZMIENNEJ WYSOKOŚI Wersja z hamulcem 7/26E, 7/31E iężar przesyłki 710kg (1565 lbs) Maksymalny ciężar 750kg Maksymalna pozioma siła holowania 7, 2 kn Maksymalne pionowe obciążenie sprzęgu (ciężar przodu) 75 kg PODWOZIE O STAŁEJ WYSOKOŚI wersja z hamulcami, kategoria 02 7/41 iężar przesyłki 780 kg Maksymalny ciężar 900 kg Maksymalna pozioma siła holowania 12, 1 kn Maksymalne pionowe obciążenie sprzęgu (ciężar przodu) 90 kgf PODWOZIE O ZMIENNEJ WYSOKOŚI wersja z hamulcami, kategoria 02 7/41 iężar przesyłki 800kg Maksymalny ciężar 900 kg Maksymalna pozioma siła holowania 7, 2 kn Maksymalne pionowe obciążenie sprzęgu (ciężar przodu) 90 kgf

23 INFORMAJE OGÓLNE 19 PODWOZIE O STAŁEJ WYSOKOŚI wersja z hamulcami, lekka, kategoria 01 7/41 iężar przesyłki 735kg Maksymalny ciężar 750kg Maksymalna pozioma siła holowania 7, 2 kn Maksymalne pionowe obciążenie sprzęgu (ciężar przodu) 75 kgf PODWOZIE O ZMIENNEJ WYSOKOŚI wersja z hamulcami, lekka, kategoria 01 7/41 iężar przesyłki 735 kg Maksymalny ciężar 750kg Maksymalna pozioma siła holowania 12, 1 kn Maksymalne pionowe obciążenie sprzęgu (ciężar przodu) 75 kgf KOŁA I OGUMIENIE Liczba kół 2 x 4 1 / 2 J x 13 Rozmiar ogumienia 155 R13 iśnienie w ogumieniu 2, 4 bar 7/26E, 7/31E iśnienie w ogumieniu 2, 7 bar 7/41 Dalsze informacje można uzyskać na żądanie w dziale obsługi klienta firmy.

24 20 INSTRUKJE UŻYTKOWANIA ROZRUH PRZY ODDANIU DO EKSPLOATAJI Po odebraniu urządzenia i przed oddaniem go do eksploatacji ważne jest dokładne przestrzeganie instrukcji podanych poniżej w rozdziale PRZED URUHOMIENIEM. OSTRZEŻENIE: Jeśli ciśnienie w elastycznych przewodach wydechowych wynosi więcej niż 7 bar, wskazane jest zabezpieczenie ich drutami ustalającymi. Należy upewnić się, że znane jest położenie wyłącznika zatrzymania awaryjnego i że jest on odpowiednio oznaczony. Należy upewnić się, że działa on poprawnie i że sposób jego obsługi jest znany. Dyszel podwozia - W niektórych regionach urządzenia są dostarczane ze zdemontowanym dyszlem. Montaż polega na przymocowaniu dyszla do osi czterema nakrętkami / śrubami i do przodu urządzenia dwoma śrubami wraz z siodłem i blokiem dystansującym. Podeprzeć przód urządzenia, podstawić kliny pod koła, aby urządzenie się nie poruszało, i zamontować dyszel. Prawidłowe momenty dokręcania są podane w sekcji KONSERWAJA OSTROŻNIE: Ta procedura ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa. Po zakończeniu montażu należy dokładnie sprawdzić ustawienia momentu dokręcania. Zamontować podpórkę i sprzęg. Usunąć podpory i wypoziomować urządzenie. Przed rozpoczęciem holowania upewnić się, czy ciśnienie w ogumieniu jest poprawne (patrz INFORMAJE OGÓLNE) oraz czy hamulec ręczny działa poprawnie (patrz KONSERWAJA). Jeśli urządzenie ma być holowane w nocy, sprawdzić, czy światła funkcjonują poprawnie (jeśli są zamontowane). Należy upewnić się, że wszelkie materiały, które służyły do transportu i pakowania, zostały usunięte. Podczas podnoszenia lub transportowania urządzenie należy zadbać, aby zostały użyte właściwe otwory dla wózka widłowego lub wyznaczone punkty podnoszenia/mocowania. Wybierając pozycję roboczą urządzenia, należy zwrócić uwagę, czy jest wystarczający prześwit na potrzeby wentylacji i wydechu, przestrzegając zalecanych odległości minimalnych, jeśli zostały podane (od ścian, podłogi itp. Wokół urządzenia i nad nim należy zostawić tyle wolnej przestrzeni, aby możliwy był bezpieczny dostęp na potrzeby niektórych prac konserwacyjnych. Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu i powinno ono stać pewnie. Stosując odpowiednie środki, należy wyeliminować jakiekolwiek ryzyko ruchu, zwłaszcza w celu zapobiegnięcia wystąpienia odkształceń na sztywnych elementach instalacji rurowej tłoczonego powietrza. Podłączyć kable akumulatora do akumulatora i dobrze je przymocować. Kabel minus podłączyć przed podłączeniem kabla plus. OSTRZEŻENIE: Wszystkie elementy zainstalowane w sprężarce lub do niej podłączone, w których wykorzystywane jest sprężone powietrze, muszą mieć bezpieczne znamionowe ciśnienie robocze o wartości co najmniej równej wartość ciśnienia znamionowego sprężarki oraz być wykonane z materiałów zgodnych ze środkami smarującymi sprężarki (patrz sekcja INFORMAJE OGÓLNE). OSTRZEŻENIE: Jeśli do jednego urządzenia ciśnieniowego podłączonych jest kilka sprężarek, używane zawory zwrotne oraz odcinające muszą być dopasowane i kontrolowane za pomocą odpowiednich procedur, aby jedno urządzenie nie spowodowało przypadkowego ani nadmiernego zwiększenia ciśnienia w innym.

25 INSTRUKJE UŻYTKOWANIA 21 PRZED URUHOMIENIEM 1. Ustawić urządzenie tak, aby było jak najlepiej wypoziomowane. Konstrukcja dopuszcza odchylenie od poziomu o 15 stopni wzdłuż i na boki. To ograniczenie dotyczy silnika, a nie sprężarki. Gdy urządzenie ma pracować w pozycji innej niż pozioma, istotne jest, aby poziom oleju silnikowego był bliski znaku poziomu maksymalnego (przy wypoziomowanym urządzeniu). Sprawdzić stan wskaźników ograniczenia filtrów powietrza. Więcej informacji zawiera sekcja KONSERWAJA. Jeśli urządzenie jest uruchamiane lub użytkowane w temperaturze poniżej 0 lub do niej się zbliżającej, upewnić się, czy śnieg i lód nie ma wpływu na działanie układu regulacji, zaworu odciążającego i zaworu bezpieczeństwa oraz silnika oraz czy wszystkie rury i kanały wlotowe i wylotowe są wolne od śniegu i lodu. OSTROŻNIE: Nie należy przepełniać silnika ani sprężarki olejem. Sprawdzić poziom oleju smarującego silnika zgodnie z instrukcją obsługi silnika. Sprawdzić poziom oleju sprężarki we wzierniku znajdującym się na zbiorniku odolejacza. 4. Sprawdzić poziom oleju napędowego. Dobrą praktyką jest tankowanie do pełna po każdym dniu roboczym. Zapobiega to kondensacji pary w zbiorniku. OSTROŻNIE: należy używać tylko podanych olejów napędowych (szczegółowe informacje zawarto w części dotyczącej silnika). OSTROŻNIE: Podczas tankowania: wyłączyć silnik; nie palić; zgasić wszystkie odsłonięte płomienie; nie zezwolić, aby paliwo zetknęło się z żadną gorącą powierzchnią; używać środków ochrony osobistej. 5. Spuścić wodę z odwadniacza filtra paliwa i zebrać w bezpieczny sposób paliwo, które się wyleje. 6. Otworzyć zawory serwisowe, aby rozprężyć cały układ. Zamknąć zawory serwisowe. 7. OSTROŻNIE: Nie uruchamiać urządzenia z otwartą maską/ pokrywami, ponieważ może to spowodować przegrzanie, a operatorzy mogą być narażeni na duży poziom hałasu. 8. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w chłodnicy (przy wypoziomowanym urządzeniu).

26 22 INSTRUKJE UŻYTKOWANIA URUHOMIENIE URZĄDZENIA OSTRZEŻENIE: Do uruchamiania urządzenia nie wolno w żadnych okolicznościach używać lotnych cieczy, jak np. eter. Wszystkie standardowe funkcje rozruchowe są wbudowane w stacyjce. Przekręcić stacyjkę w położenie 2 i przytrzymać w niej przez maksymalnie 15 sekund, aby nagrzewnica powietrza wlotowego osiągnęła temperaturę roboczą. Przekręcić stacyjkę w położenie 3 (rozruch silnika). Po uruchomieniu silnika cofnąć ją do pozycji 2. Gdy zgaśnie kontrolka ładowania alternatora cofnąć stacyjkę do pozycji 1. Gdy temperatura jest poniżej 0 lub występują trudności z rozruchem za pierwszym razem: Otworzyć całkowicie zawór serwisowy, nie podłączając żadnego przewodu elastycznego. Wykonać powyższą procedurę rozruchową. Zamknąć zawór serwisowy, gdy tylko silnik zacznie samodzielnie pracować. Nie pozwalać, aby urządzenie pracowało zbyt długo z otwartym zaworem serwisowym. Poczekać, aż silnik osiągnie temperaturę roboczą. Od tego momentu pracy urządzenia można całkowicie obciążyć silnik. UWAGA: Przez cały czas, gdy silnik pracuje przy otwartym zaworze serwisowym i z zaworu wydostaje się powietrze, należy mieć założone ochronniki słuchu.

27 INSTRUKJE UŻYTKOWANIA 23 NAISNĄĆ PO ROZGRZANIU JEŚLI JEST ZAMONTOWANY 7/31E, 7/41, opcja UWAGA: W układzie regulacyjnym jest wbudowany zawór sterowany przyciskiem znajdującym się na tablicy przyrządów, który umożliwia uruchomienie urządzenia przy zmniejszonym obciążeniu. (Zawór automatycznie powraca do położenia początkowego po wyłączeniu urządzenia i spuszczeniu ciśnienia powietrza z układu). Poczekać, aż silnik osiągnie temperaturę roboczą, i nacisnąć przycisk (A). PRZEŁĄZNIK PODWÓJNEGO IŚNIENIA, JEŚLI JEST ZAMONTOWANE Urządzenia, które pracują z ciśnieniem powyżej 7 bar, można opcjonalnie wyposażyć w przełącznik podwójnego ciśnienia (B). Przełącznik ten umożliwia wybór między ciśnieniem 7 bar a ciśnieniem nominalnym urządzenia, przy czym wydajność nominalna pozostaje bez zmian. Ustawienie to nie ma wpływu na procedury uruchamiania i zatrzymywania, a przycisku tego można bezpiecznie używać podczas pracy. Należy jednak uważać, aby urządzenia znajdujące się za sprężarką były w nominalnie dostosowane do możliwego ciśnienia. Manometr wskazuje, czy ustawienie zostało włączone. ZATRZYMYWANIE URZĄDZENIA Zamknąć zawór serwisowy. MONITOROWANIE PODZAS PRAY Urządzenie jest zatrzymywane, jeśli wystąpi jakakolwiek sytuacja awaryjna. Są to następujące sytuacje: Niskie ciśnienie oleju silnikowego Wysoka temperatura powietrza wydechowego Wysoka temperatura wody w silniku OSTROŻNIE: Aby zapewnić odpowiedni dopływ oleju do sprężarki w niskiej temperaturze, ciśnienie wylotowe nie może spaść poniżej 3, 5 bar. WYŁĄZENIE Z EKSPLOATAJI Gdy urządzenie ma być na stałe wyłączone lub zdemontowane, ważne jest, aby upewnić się, że wyeliminowano wszystkie zagrożenia lub powiadomiono o nich odbiorcę urządzenia. W szczególności: Nie niszczyć akumulatorów i elementów zawierających azbest bez zapewnienia bezpiecznego składowania materiałów. Nie utylizować żadnych zbiorników ciśnieniowych, które nie są wyraźnie oznaczone tabliczką znamionową z datą lub nie są wyłączone z użytkowania przez przewiercenie, przecięcie itd. Nie wypuszczać do gleby lub kanalizacji środków smarnych lub płynów chłodzących. Nie utylizować całego urządzenia bez dokumentacji dotyczącej instrukcji użytkowania. Poczekać pewien czas, pozwalając, aby urządzenie pracowało bez urządzenia, aby obniżyć temperaturę silnika. Przekręcić stacyjkę w położenie 0 (wyłączone). UWAGA: Gdy tylko silnik się zatrzyma, automatyczny zawór wydmuchowy spuści całe ciśnienie z układu. Jeśli automatyczny zawór wydmuchowy się nie uruchomi, ciśnienie musi zostać spuszczone z układu za pomocą zaworów serwisowych. OSTROŻNIE: Nie wolno pozostawiać niedziałającego urządzenia ze sprężonym powietrzem w systemie. ZATRZYMYWANIE AWARYJNE W przypadku, gdy urządzenie wymaga zatrzymania w nagłym przypadku, PRZEKRĘIĆ STAYJKĘ ZNAJDUJĄĄ SIĘ NA TABLIY PRZYRZĄDÓW W POŁOŻENIE 0 (WYŁĄZONE). PONOWNY ROZRUH PO WYŁĄZENIU AWARYJNYM Jeśli urządzenie zostało wyłączone z powodu awarii, przed podjęciem próby uruchomienia należy wykryć i usunąć przyczynę uszkodzenia. Jeśli urządzenie zostało wyłączone z przyczyn bezpieczeństwa, przed podjęciem próby uruchomienia należy upewnić się, że obsługa urządzenia będzie bezpieczna. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w częściach PRZED URUHOMIENIEM i URUHOMIENIE URZĄDZENIA w tej sekcji.

28 24 KONSERWAJA HARMONOGRAM KONSERWAJI Pierwsze 850 km odziennie o tydzień o miesiąc o 3 miesiące 250 godzin o 6 miesięcy 500 godzin o 12 miesięcy 1000 godzin Poziom oleju w sprężarce Poziom oleju silnikowego *Poziom płynu chłodzącego w chłodnicy Wskaźniki/kontrolki *Wskaźniki serwisu oczyszczacza powietrza Zbiornik paliwa (zatankować na koniec dnia) D *Opróżnienie odwadniacza/odolejacza Wycieki oleju Wycieki paliwa Spuszczenie wody z filtrów paliwa D Wycieki płynu chłodzącego Nakrywka wlewu chłodnicy Wysypanie zawartości filtra wstępnego oczyszczacza powietrza Paski alternatora/wentylatora Pasek napędowy generatora Połączenia akumulatora/elektrolit Stan i ciśnienie ogumienia *Nakrętki kół Przewody elastyczne (oleju, powietrza, wlotu itp. ) Układ automatycznego wyłączania Układ oczyszczacza powietrza Zewnętrzna strona chłodnicy oleju sprężarki Zewnętrzna strona chłodnicy oleju/silnika Elementy złączne, osłony Elementy oczyszczacza powietrza R/WI *Pominąć, jeśli nie ma zastosowania dla danego urządzenia. (1) lub 5000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej (2) lub zgodnie z wymogami przepisów lokalnych albo krajowych = Sprawdzić (w razie potrzeby wyregulować, wyczyścić lub wymienić) BT = Sprawdzić przed holowaniem. R = Sprawdzić i zgłosić D = Spuścić G = Nasmarować R = Wymienić T = Przetestować W I = Lub gdy wskaźnik pokaże, jeśli nastąpi to wcześniej. Więcej informacji zawierają poszczególne sekcje instrukcji obsługi.

29 KONSERWAJA 25 *Wkład odwadniacza/odolejacza Wkład filtra oleju sprężarki Olej w sprężarce Wymiana oleju silnikowego Filtr oleju silnikowego *Smar pompy płynu chłodzącego. *Koła (łożyska, uszczelnienia itp. ) Pierwsze 850 km odzienni e o tydzień o miesiąc o 3 miesiące 250 godzin o 6 miesięcy 500 godzin R R R R R o 12 miesięcy 1000 godzin *Płyn chłodzący silnika R Wkład filtra paliwa *Kontrola dyszy wtrysku Ustawienia wyłącznika automatycznego Ujście kanału przepłukiwania i elementy powiązane Wkład odolejacza *zyszczenie sita pompy zasilającej. Wymiana płynu chłodzącego *Sprawdzanie luzu zaworowego Światła (pozycyjne, hamulca i kierunkowskazy) Śruby ucha czopu skrętnego BT BT *Hamulce *ięgno hamulca Zatrzymanie awaryjne Elementy złączne ięgno podwozia Zawór bezpieczeństwa Śruby podwozia (1) T G R R T R R o 18 miesięcy 1500 godzin *Pominąć, jeśli nie ma zastosowania dla danego urządzenia.

30 26 KONSERWAJA Kanał przepłukiwania Pierwsze 850 km odziennie o tydzień o miesiąc o 3 miesiące 250 godzin o 6 miesięcy 500 godzin o 12 miesięcy 1000 godzin Układ ciśnienia Wkład odpowietrznika silnika Manometr Regulator ciśnienia Zewnętrzna strona zbiornika odwadniacza (2) R Smarownica (napełnić) Zawór bezpieczeństwa Przewody elastyczne Wewnętrzna strona zbiornika odwadniacza (2) 2 lata 4 lata 6 lat R *Pominąć, jeśli nie ma zastosowania dla danego urządzenia. R = Sprawdzić i zgłosić D = Spuścić G = Nasmarować R = Wymienić T = Przetestować W I =Lub gdy wskaźnik pokaże, jeśli nastąpi to wcześniej.

31 KONSERWAJA 27 KONSERWAJA OKRESOWA Niniejsza część odnosi się do różnych elementów wymagających okresowej konserwacji i wymiany. TABELA PRA SERWISOWYH I KONSERWAYJNYH przedstawia opisy różnych elementów oraz okresy, w jakich należy przeprowadzać czynności konserwacyjne. Pojemności oleju itp. można znaleźć w części INFORMAJE OGÓLNE w tym podręczniku. Wszystkie dane techniczne lub specyficzne wymagania dotyczące serwisu lub konserwacji okresowej silnika można znaleźć w Instrukcji obsługi producenta silnika. Sprężone powietrze może być niebezpieczne, jeśli będzie nieprawidłowo stosowane. Jeśli automatyczny zawór wydmuchowy przestanie działać, ciśnienie należy stopniowo redukować przy użyciu ręcznego zaworu wydmuchowego. Musi być przy tym używany odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy upewnić się, że: ałe sprężone powietrze zostało wypuszczone i odcięte od układu. Jeśli do tego celu wykorzystywany jest automatyczny zawór wydmuchowy, należy odczekać, aż cała operacja zostanie zakończona. Obszar kolektora i rury wydechowej został zdekompresowany przez otwarcie zaworu upustowego (w trakcie tej czynności należy trzymać się z daleka od strumienia wypływającego powietrza). ZAWÓR MINIMALNEGO IŚNIENIA JEŚLI JEST ZAMONTOWANY UWAGA: zęść układu między zaworem minimalnego ciśnienia a zaworem upustowym zawsze pozostaje pod ciśnieniem po użyciu automatycznego zaworu wydmuchowego. iśnienie to należy zredukować, ostrożnie: a) odłączając urządzenia znajdujące się za zaworem; b) otwierając zawór upustowy, aby wypuścić z niego powietrze do atmosfery, c) (W razie potrzeby użyć ochronników słuchu). Urządzenia nie można przypadkowo lub w inny sposób uruchomić. Należy wywiesić znaki ostrzegawcze i/lub zamontować odpowiednie urządzenia zabezpieczające przed rozruchem. Wszelkie źródła energii elektrycznej (z sieci energetycznej i akumulatorów) są odłączone. Przed otwarciem lub zdjęciem paneli lub pokryw w celu wykonania prac wewnątrz urządzenia należy upewnić się, że: Każdy, kto wykonuje czynności wewnątrz urządzenia, ma świadomość niższego stopnia ochrony i dodatkowego ryzyka, w tym kontaktu z gorącymi powierzchniami i częściami poruszającymi się w sposób nieciągły. Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych na działającym urządzeniu należy upewnić się, że: Zakres przeprowadzanych prac jest ograniczony do prac, przy których urządzenie musi być w ruchu. Zakres prac przeprowadzanych przy wyłączonych lub zdjętych elementach ochronnych jest ograniczony do prac, przy których urządzenie musi być w ruchu z elementami ochronnymi wyłączonymi lub zdjętymi. Znane są wszystkie istniejące zagrożenia (np. części pod ciśnieniem, części pod napięciem, zdjęte panele, pokrywy i osłony, skrajne temperatury, wlot i wylot powietrza, części poruszające się w sposób nieciągły, upuszczanie powietrza przez zawór bezpieczeństwa itd. Używany jest odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Luźna odzież, biżuteria, długie włosy itp. nie stanowią zagrożenia. Znaki ostrzegające o trwających pracach konserwacyjnych są umieszczone w łatwo widocznym miejscu. Po zakończeniu prac konserwacyjnych, lecz przed przywróceniem urządzenia do eksploatacji, należy upewnić się, że: Urządzenie zostało odpowiednio przetestowane. Wszelkie osłony i urządzenia ochronne zostały ponownie zamontowane. Wszelkie panele zostały ponownie założone, a pokrywy i drzwiczki są zamknięte. Materiały niebezpieczne zostały należycie zapakowane i wyrzucone. UKŁAD WYŁĄZANIA AWARYJNEGO Zawiera następujące elementy: Przełącznik niskiego ciśnienia oleju silnikowego Przełącznik wysokiej temperatury powietrza wydechowego Przełącznik wysokiej temperatury wody Układ wykrywania awarii paska alternatora/napędu Przełącznik niskiego poziomu oleju napędowego Przełącznik niskiego ciśnienia oleju silnikowego o trzy miesiące należy testować działanie obwodu przełącznika ciśnienia oleju silnikowego, wykonując następujące czynności: Uruchomić urządzenie. UWAGA: Nie naciskaæ przycisku obci¹ enia. Odłączyć przewód od jednego zacisku przełącznika. Urządzenie powinno zostać zatrzymane. o 12 miesięcy należy testować działanie przełącznika ciśnienia oleju silnikowego, wykonując następujące czynności: Wyjąć przełącznik z urządzenia. Podłączyć go do niezależnego źródła niskiego ciśnienia (powietrza lub oleju). Przełącznik powinien zadziałać przy ciśnieniu 1, 0 bar. Ponownie zamontować przełącznik. Przełączniki temperatury o trzy miesiące należy testować działanie obwodów przełącznika temperatury, wykonując następujące czynności: Uruchomić urządzenie. Odłączać po kolei każdy przełącznik. Ponownie podłączyć przełącznik. Przełączniki wysokiej temperatury powietrza wydechowego o 12 miesięcy należy testować działanie przełączników temperatury powietrza wydechowego, wyjmując je z urządzenia i zanurzając w kąpieli z podgrzanego oleju. Przełącznik powinien zadziałać przy temperaturze 120.

32 28 KONSERWAJA Przełącznik wysokiej temperatury wody o 12 miesięcy należy testować działanie przełącznika temperatury wody, wyjmując go z urządzenia i zanurzając w kąpieli z podgrzanego oleju. Przełącznik powinien zadziałać przy temperaturze 105. Układ wykrywania awarii paska alternatora/napędu o 12 miesięcy należy testować działanie obwodu wykrywania awarii paska alternatora, wykonując następujące czynności: Wyjąć pasek napędowy z urządzenia. Przekręcić stacyjkę w położenie 1. Zaświeci się kontrolka ładowania alternatora. Urządzenie powinno zostać wyłączone, gdy stacyjka zostanie ponownie przekręcona w położenie 1. Przełącznik niskiego poziomu oleju napędowego o trzy miesiące należy testować działanie obwodu przełącznika niskiego poziomu oleju napędowego, wykonując następujące czynności: Uruchomić urządzenie. UWAGA: Nie naciskać przycisku obciążenia. Odłączyć przełącznik. Urządzenie powinno zostać wyłączone. o 12 miesięcy należy testować działanie przełącznika niskiego poziomu oleju napędowego, wyjmując pływak i operując nim ręcznie. OSTROŻNIE: Przełączników nie wolno wyjmować ani wymieniać podczas pracy urządzenia. KANAŁ PRZEPŁUKIWANIA Kanał przepłukiwania biegnie od ujścia łączonego/rury doprowadzającej w zbiorniku odwadniacza do oprawy ujścia w komorze sprężania. Ujście, zawory i przewody elastyczne należy sprawdzać przy każdej czynności serwisowe lub gdy w powietrzu wydechowym znajduje się olej. Dobrą praktyką jest sprawdzanie, czy nic nie utrudnia przepływu przez rurę i kanał przepłukiwania, podczas każdej wymiany środka smarnego sprężarki, ponieważ każdy zator spowoduje przedostawanie się oleju do powietrza wydechowego. FILTR OLEJU SPRĘŻARKI Zalecane odstępy serwisowe są podane w TABELI PRA KONSERWAYJNYH w tej sekcji. Wyjmowanie OSTROŻNIE: Nie wyjmować filtra/filtrów przed uprzednim upewnieniem się, że urządzenie zostało zatrzymane i system został całkowicie opróżniony ze sprężonego powietrza. (Patrz rozdział ZATRZYMANIE URZĄDZENIA w części INSTRUKJE UŻYTKOWANIA niniejszej instrukcji). Wyczyścić zewnętrzną stronę obudowy filtra i wyjąć wkręcany wkład, przekręcając go w lewo. Przegląd Obejrzeć wkład filtra. OSTROŻNIE: Jeśli są jakiekolwiek oznaki odkładania się lakierów, żywicy lub pokostu na wkładzie filtra, jest to ostrzeżenie, że olej układu chłodzenia oraz środek smarny sprężarki uległ degradacji i należy go jak najszybciej wymienić. Patrz punkt SMAROWANIE w dalszej części tej sekcji. Montaż Wyczyścić powierzchnię stykającą się z uszczelką filtra i założyć nowy wkład, przekręcając go w prawo, dopóki nie zetknie się z obudową filtra. Dokręcić jeszcze o 1 / 2 do 3 / 4 obrotu. OSTROŻNIE: Przed ponownym przekazaniem urządzenia do eksploatacji uruchomić je (patrz punkty PRZED URUHOMIENIEM I URUHAMIANIE URZĄDZENIA w rozdziale INSTRUKJE UŻYTKOWANIA) i sprawdzić szczelność. WKŁAD ODOLEJAZA SPRĘŻARKI Wkład odolejacza nie powinien wymagać konserwacji okresowej pod warunkiem, że wkłady filtrów powietrza i oleju są poprawnie konserwowane. Jeśli jednak zachodzi konieczność wymiany wkładu, należy to zrobić w sposób następujący: Wyjmowanie OSTRZEŻENIE: Nie wyjmować filtra/filtrów przed uprzednim upewnieniem się, że urządzenie zostało zatrzymane i system został całkowicie opróżniony ze sprężonego powietrza. Odłączyć wszystkie przewody rurowe i elastyczne wychodzące z tarczy pokrywy zbiornika odolejacza. Odłączyć rurę doprowadzającą od tarczy pokrywy zbiornika odolejacza, a następnie zdjąć tarczę pokrywy. Wyjąć wkład odolejacza. Obejrzeć wszystkie przewody rurowe oraz elastyczne i wymienić je w razie potrzeby. Montaż Przed montażem dokładnie oczyścić ujście/rurę doprowadzającą oraz powierzchnię stykającą się z uszczelką filtra. Zamontować nowy wkład. W modelach 7/26E, i 7/31E podczas każdego montażu wymieniać pierścień samouszczelniający wkładu. OSTRZEŻENIE: Nie wyciągać klamry z uszczelki antystatycznej na wkładzie odolejacza, ponieważ służy ona jako element odprowadzający ładunki statyczne, które mogą się pojawić. Nie używać do tego celu szczeliwa uszczelki, ponieważ wpływa to na przewodnictwo elektryczne. Założyć ponownie tarczę pokrywy, uważając, aby nie uszkodzić uszczelki, i dokręcić wkręty tarczy pokrywy na krzyż zgodnie z zalecanym momentem dokręcania (patrz TABELA MOMENTÓW DOKRĘANIA w tej sekcji). Sprząc złącze pośredniczące tarczy pokrywy z rurą doprowadzającą stanowiącą integralną część filtra i podłączyć wszystkie przewody rurowe i elastyczne do tarczy pokrywy zbiornika odolejacza. Dolać olej do sprężarki (patrz punkt SMAROWANIE w dalszej części tej sekcji).

33 KONSERWAJA 29 HŁODNIA OLEJU SPRĘŻARKI I HŁODNIA SILNIKA Zabrudzenie zewnętrznych powierzchni chłodnic, np. smarem lub olejem, powoduje pogorszenie ich wydajności. hłodnicę oleju i chłodnicę silnika należy czyścić raz na miesiąc, kierując strumień sprężonego powietrza (zawierający, o ile jest to możliwe, niepalny rozpuszczalnik czyszczący) na zewnętrzne powierzchnie korpusu chłodnicy. Powinno to usunąć brud, smar i olej nagromadzony na zewnętrznej powierzchni korpusu chłodnicy, aby ciepło oleju/wody układu smarnego i chłodzącego mogło promieniować całym obszarem chłodzenia do strumienia powietrza. OSTROŻNIE: Gorąca para i płyn chłodzący silnika może spowodować obrażenia. Dolewając płyn chłodzący lub roztwór niezamarzający do chłodnicy silnika, zatrzymać silnik przynajmniej na jedną minutę przed zdjęciem nakrywki wlewu chłodnicy. hroniąc dłoń szmatką, powoli odkręcać pokrywkę wlewu tak, aby szmatka pochłaniała wydostający się płyn. Nie zdejmować nakrywki wlewu, dopóki cały nadmiar płynu nie zostanie wypuszczony i układ chłodzenia silnika nie zostanie całkowicie rozprężony. OSTRZEŻENIE: Podczas dodawania lub spuszczania roztworu niezamarzającego należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy środka zapobiegającego zamarzaniu. Wskazane jest zakładanie środków ochrony osobistej, aby chronić skórę i oczy przed zetknięciem z roztworem niezamarzającym. WKŁADY FILTRA POWIETRZA Filtr powietrza powinien być poddawany regularnym przeglądom (patrz TABELA PRA SERWISOWYH I KONSERWAYJNYH). Wkład filtra powinien być wymieniany, gdy wskaźnik ograniczenia zmieni kolor na czerwony, lub co 6 miesięcy (500 godzin) w zależności od tego, co nastąpi najpierw. Łapacz pyłu należy czyścić codziennie (lub częściej przy dużym zapyleniu) i nie dopuszczać, aby wypełniły się bardziej niż do połowy. Wyjmowanie OSTROŻNIE: Wkładów nie wolno wyjmować ani wymieniać podczas pracy urządzenia. Wyczyścić zewnętrzną stronę obudowy filtra i wyjąć wkład filtra, odkręcając nakrętkę. Przegląd Sprawdzić, czy wkład nie jest popękany, podziurawiony lub uszkodzony w inny sposób, trzymając go pod światło lub wkładając do niego lampę. Sprawdzić stan uszczelnienia na końcu wkładu i wymienić go, jeśli widać jakiekolwiek oznaki uszkodzenia. Montaż Włożyć nowy wkład do obudowy filtra, uważając, aby poprawnie osadzić uszczelnienie. Wyzerować wskaźnik ograniczenia, naciskając gumową membranę. Zmontować części łapacza pyłu tak, aby były poprawnie ustawione. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy wszystkie klamry są dobrze zamknięte. WENTYLAJA Przez cały czas sprawdzać drożność wlotów i wylotów powietrza. OSTROŻNIE: NIE czyścić, wdmuchując powietrze do środka. NAPĘD WENTYLATORA o pewien czas należy sprawdzać, czy śruby mocujące wentylator do piasty się nie poluzowały. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne wyjęcie wentylatora lub dokręcenie jego śrub mocujących, należy nasmarować ich gwinty dobrej klasy dostępnym w handlu uszczelniaczem i użyć momentu dokręcania podanego w TABELI MOMENTÓW DOKRĘANIA w tej sekcji. Regularnie sprawdzać stopień zużycia i naprężenie pasków wentylatora. UKŁAD PALIWOWY Paliwo należy dolewać do zbiornika codziennie lub co 8 godzin. Aby ograniczyć do minimum kondensację w zbiornikach paliwa, najlepiej jest tankować je zawsze do pełna po wyłączeniu urządzenia lub zakończeniu dnia pracy. o sześć miesięcy należy usunąć osad lub skropliny, które mogły się nagromadzić w zbiornikach. ODWADNIAZ FILTRA PALIWA Jeśli odwadniacz filtra paliwa zawiera wkład filtra, należy go regularnie wymieniać (patrz TABELA PRA SERWISOWYH I KONSERWAYJNYH). WĘŻE Aby silnik pracował zawsze z jak najwyższą wydajnością, należy regularnie sprawdzać wszystkie lementy układ wlotu powietrza chłodzącego silnika. W zalecanych odstępach czasu (patrz TABELA PRA SERWISOWYH I KONSERWAYJNYH) wykonywać przegląd wszystkich kanałów wlotowych do filtra powietrza i wszystkich przewodów elastycznych, przez które przepływa powietrze, olej i paliwo. o pewien czas wykonywać przeglądy instalacji rurowej i wymieniać natychmiast elementy, które są popękane, nieszczelne lub uszkodzone. UKŁAD ELEKTRYZNY OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub serwisowych zawsze odłączać kable akumulatora. Obejrzeć przełączniki układu wyłączania awaryjnego oraz styków przekaźników tablicy przyrządów, czy nie widać na nich śladów wyładowań i wyżłobień. W razie potrzeby wyczyścić. Przetestować działanie mechaniczne elementów. Sprawdzić mocowanie zacisków elektrycznych do przełączników i przekaźników, tzn. czy nakrętki i śruby nie są poluzowane, co mogłoby spowodować miejscowe utlenienie gorących punktów. Sprawdzić, czy na elementach i kablach nie widać śladów przegrzania, jak np. odbarwienia, zwęglone kable, zdeformowane części, ostry zapach i lakier pokryty pęcherzami. AKUMULATOR Utrzymywać zaciski akumulatora i klamry kabli w czystości i pokryte cienką warstwą wazeliny, aby nie ulegały korozji. Klamra ustalająca powinna być wystarczająco napięta, aby akumulator się nie ruszał.

34 30 KONSERWAJA UKŁAD IŚNIENIA Sprawdzić, czy siłowniki i linki hamulca (11) poruszają się płynnie. o 500 godzin należy wykonać przegląd zewnętrznych powierzchni układu (od komory ciśnienia do zaworów upustowych), w tym przewodów elastycznych i rurowych, łączników rur i zbiornika odolejacza, czy nie widać oznak uszkodzeń od uderzeń, nadmiernej korozji, otarć, naprężeń i ścierania się. Przed ponownym przekazaniem urządzenia do eksploatacji wymienić wszystkie części mające oznaki niesprawności. OGUMIENIE/IŚNIENIE W OGUMIENIU Patrz sekcja INFORMAJE OGÓLNE. KOŁA/PODWOZIE Po przejechaniu 30 km od zamontowania kół sprawdzić moment dokręcenia ich nakrętek. Patrz TABELA MOMENTÓW DOKRĘANIA w dalszej części tej sekcji. Podnośników należy używać tylko pod osią. Należy regularnie (zgodnie z częstotliwością podaną w TABELI PRA SERWISOWYH I KONSERWAYJNYH sprawdzać, czy śruby mocujące podwozie do nadwozia są dobrze dokręcone i dokręcać je w razie potrzeby. HAMULE Sprawdzić i wyregulować cięgno hamulca po 850 km, a następnie co 5000 km lub 3 miesiące (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), aby zrekompensować rozciągnięcie elastycznych linek. Sprawdzić i wyregulować hamulce kół, aby zrekompensować ich zużycie. ięgno hamulca 8. Zespół wyrównywania działania hamulców 9. Sprężyna naciskowa 10. Płyta wyrównująca 11. Linka OSTROŻNIE: Sprężyna naciskowa (9) musi być tylko lekko wstępnie naprężona i podczas działania nie może dotykać pochwy osi. Nie regulować hamulców za cięgno hamulca (7). Regulowanie klocków hamulcowych Regulowanie układu hamowania podwozia 1. Przygotowanie Podnieść urządzenie podnośnikiem. Zwolnić dźwignię hamulca ręcznego (1). Wyciągnąć całkowicie dyszel (2) na układ hamowania podwozia. 12. Śruba regulacyjna 1. Dźwignia hamulca ręcznego 2. Dyszel i miech 3. Oś dźwigni hamulca ręcznego 4. Dźwignia zmiany biegów 5. Linka hamulca 6. Linka odłączana Wymagania: Procedurę regulacji zaczynać zawsze od hamulców kół. Obracać koła zawsze w kierunku jazdy do przodu. Do osi hamulca ręcznego musi być przymocowany wkręt zabezpieczający M10. Siłowniki hamulca nie mogą być wstępnie naprężone. W razie potrzeby poluzować cięgno hamulca (7) w zespole wyrównywania działania hamulców (8). 13. Wlot linki Szerokość między powierzchniami płaskimi śruby regulacyjnej (12) Rozmiar hamulca 160x35 / 200x50 SW x40 SW x60 SW 22 Szerokość klucza Dokręcić śrubę regulacyjną (12) na tyle, aby zablokować koło. Poluzować śrubę regulacyjną (12) w lewo (około 1/2 obrotu) na tyle, aby koło mogło się swobodnie obracać. Słabe piski, które nie utrudniają swobodnego ruchu koła, są dopuszczalne. Procedura regulacji musi być wykonana w opisany sposób na hamulcach obu kół. Gdy hamulec jest precyzyjnie wyregulowany, odległość umożliwiająca uruchomienie hamulców wynosi około 5 8 mm linki (11).

35 KONSERWAJA Regulowanie zespołu kompensacyjnego Model o zmiennej wysokości Przymocować wkręt zabezpieczający M10 do osi hamulca ręcznego. Odłączyć jeden koniec linki hamulca ręcznego (5). Wstępnie wyregulować cięgno hamulca (7) wzdłuż (dozwolony jest niewielki luz) i ponownie włożyć linkę (5), regulując ją na tyle, aby zostawić bardzo mały luz). Wyjąć wkręt zabezpieczający M10 z osi hamulca ręcznego. Wszystkie modele Podnieść dźwignię hamulca ręcznego (1) i sprawdzić, czy płyta wyrównująca (10) znajduje się pod kątami prostymi do kierunku ciągnięcia. W razie potrzeby skorygować ustawienie płyty wyrównującej (10) za pomocą linek (11). Sprężyna naciskowa (9) musi być tylko lekko wstępnie naprężona i po zaciągnięciu nie może dotykać pochwy osi. Regulowanie cięgna hamulca Wyregulować cięgno hamulca (7) wzdłuż bez wstępnego naprężenia i luzu w dźwigni zmiany biegów (4). Ponowne regulowanie Kilkakrotnie pociągnąć mocno za dźwignię hamulca ręcznego (11), aby włączyć hamulec. Sprawdzić ustawienie zespołu wyrównania działania hamulców (8). Powinien on znajdować się pod kątem prostym do kierunku ciągnięcia. Sprawdzić luz w cięgnie hamulca (7). W razie potrzeby ponownie wyregulować cięgno hamulca (7) bez luzu i wstępnego naprężenia. Linka musi mieć wciąż niewielki luz (5) (tylko modele o zmiennej wysokości). Sprawdzić położenie dźwigni hamulca ręcznego (1). Opór powinien się zaczynać około mm powyżej pozycji poziomej. Sprawdzić, czy koła poruszają się swobodnie po rozłączeniu hamulca ręcznego. Ostatnia próba Sprawdzić elementy złączne układu przeniesienia napędu (linki, układ wyrównywania działania hamulców i cięgno). Sprawdzić, czy linka hamulca ręcznego (5) ma niewielki luz, i wyregulować ją w razie potrzeby (tylko modele o zmiennej wysokości). Sprawdzić wstępne naprężenie sprężyny naciskowej (9). Przebieg próbny W razie potrzeby wykonać 2 3 operacje próbne hamulca. Operacja próbna hamulca Sprawdzić luz w cięgnie hamulca (7) i w razie potrzeby wyregulować jego długość (7) tak, aby nie było luzu. Zaciągnąć hamulec ręczny, gdy urządzenie toczy się do przodu. Dopuszczalne jest podniesienie dźwigni hamulca ręcznego o 2/3 maksymalnej wysokości. Ponowne regulowanie układu hamowania podwozia Ponowne regulowanie hamulców kół pozwala zrekompensować zużycie okładziny kostków hamulcowych. Wykonać procedurę opisaną w punkcie 2: Regulowanie klocków hamulcowych. Sprawdzić luz w cięgnie hamulca (7) i wyregulować je w razie potrzeby. Ważne Sprawdzić stan siłowników i linek hamulca (11). Zbyt silnego działania dźwigni hamulca ręcznego, które może być spowodowane zużyciem okładzin klocków hamulcowych, nie można korygować przez ponowne regulowanie (skracanie) cięgna hamulca (7). Ponowne regulowanie Kilkakrotnie pociągnąć mocno za dźwignię hamulca ręcznego (1), aby włączyć układ hamulcowy. Ponownie sprawdzić, czy w cięgnie hamulca (7) nie ma luzu i czy jest wyregulowane bez wstępnego naprężenia. Sprawdzić położenie dźwigni hamulca ręcznego (1), linki (5) (z niewielkim luzem) i sprężyny naciskowej (9) (tylko słabe wstępne naprężenie). Opór dźwigni hamulca ręcznego powinien się zaczynać około mm powyżej pozycji poziomej. Sprawdzić, czy sprężyna naciskowa (9) jest delikatnie wstępnie naprężona. OSTROŻNIE: Po przejechaniu 30 km od zamontowania kół sprawdzić moment dokręcenia ich nakrętek (patrz TABELA MOMENTÓW DOKRĘANIA w tej sekcji). ŁOŻYSKA KÓŁ/PODWOZIA Łożyska kół należy uszczelniać smarem co 6 miesięcy. Typ smaru powinien odpowiadać specyfikacji MIL-G SMAROWANIE Silnik jest fabrycznie zaopatrzony w olej silnikowy wystarczający na nominalny okres użytkowania (więcej informacji zawiera sekcja Silnik). OSTROŻNIE: Przed przekazaniem do eksploatacji nowego urządzenia zawsze sprawdzać poziom oleju. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, olej został spuszczony z urządzenia, należy wlać nowy olej przed przekazaniem do eksploatacji. OLEJ SMAROWY SILNIKA Olej silnikowy należy wymieniać w zalecanych przez producenta silnika odstępach czasu. Więcej informacji zawiera sekcja Silnik. WYMAGANIA DOTYZĄE OLEJU SMAROWEGO SILNIKA Więcej informacji zawiera sekcja Silnik. WKŁAD FILTRA OLEJU SILNIKOWEGO Wkład filtra oleju silnikowego należy wymieniać w zalecanych przez producenta silnika odstępach czasu.

36 32 KONSERWAJA OLEJ SMAROWY SPRĘŻARKI Odstępy serwisowe są podane w TABELI PRA SERWISOWYH I KONSERWAYJNYH w tej sekcji. UWAGA: Jeśli urządzenie jest użytkowane w bardzo niesprzyjających warunkach lub było przez długi czas wyłączone, czynności serwisowe należy wykonywać częściej. OSTRZEŻENIE: W żadnych okolicznościach NIE NALEŻY wyjmować żadnych korków spustowych ani korka wlewu oleju z układu chłodzenia i smarowania sprężarki, nie upewniwszy się uprzednio, czy urządzenie zostało zatrzymane i system został całkowicie opróżniony ze sprężonego powietrza (patrz ZATRZYMYWANIE URZĄDZENIA w sekcji INSTRUKJE UŻYTKOWANIA). ałkowicie opróżnić układ odbiornika/odolejacza włącznie z instalacją rurową i chłodnicą oleju, wyjmując korki spustowe i zbierając zużyty olej do odpowiedniego pojemnika. Założyć ponownie korki spustowe, sprawdzając, czy są sprawne. UWAGA: Jeśli olej zostanie spuszczony bezpośrednio po pracy urządzenia, większość osadów będzie w zawiesinie, co ułatwi ich spuszczenie. OSTROŻNIE: Niektóre mieszaniny olejów są ze sobą niezgodne i mogą powodować powstawanie nierozpuszczalnych lakierów, żywic lub pokostów. UWAGA: Do pracy w temperaturze powyżej -23 zawsze zalecany jest olej PRO-TE. WKŁAD FILTRA OLEJU SPRĘŻARKI Odstępy serwisowe są podane w TABELI PRA SERWISOWYH I KONSERWAYJNYH w tej sekcji. REGULOWANIE STEROWANIA PRĘDKOŚIĄ I IŚNIENIEM Sterowanie zazwyczaj nie wymaga regulacji. Gdyby to jednak było konieczne, należy wykonać następujące czynności. Patrz powyższy schemat. A: Ramię przepustnicy B: Śruba regulacyjna Uruchom urządzenie (patrz rozdział INSTRUKJE URUHAMIANIA w części INSTRUKJE UŻYTKOWANIA niniejszej instrukcji). Sprawdź, czy ramię przepustnicy regulatora silnika jest wyciągnięte do pozycji odpowiadającej pełnej prędkości, gdy silnik pracuje przy pełnym obciążeniu i zawór serwisowy jest całkowicie otwarty. (Patrz sekcja INFORMAJE OGÓLNE). Wyreguluj zawór serwisowy po zewnętrznej stronie urządzenia, aby utrzymywał ciśnienie 7 bar, bez ruszania ramienia przepustnicy z pozycji odpowiadającej pełnej prędkości. Jeśli ramię przepustnicy zmieni pozycję, zanim zostanie osiągnięte ciśnienie 7 bar, przekręć śrubę regulacyjną w prawo, aby zwiększyć ciśnienie. Układ jest wyregulowany optymalnie, gdy w chwili zmiany pozycji ramienia przepustnicy manometr pokazuje 7, 2 bar. Zamknąć zawór serwisowy. Silnik wróci do prędkości jałowej. OSTROŻNIE: Nigdy nie zezwalać, aby ciśnienie jałowe przekroczyło 8, 6 bar na manometrze. W przeciwnym razie włączy się zawór bezpieczeństwa.

37 KONSERWAJA 33 MOMENTY DOKRĘANIA ft lbf Nm Komora sprężania do silnika Filtr powietrza do uchwytu Klamra Autella do wydechu Przegroda do ramy Elektrozawór wydmuchowy Kolektor wydechowy do ramy Sworznie napędu do koła zamachowego silnika Odnoga Silnik/komora sprężania do nadwozia Złącze Euro-Loc do zbiornika odolejacza Kołnierz wydechu do kolektora Osłona wentylatora Wentylator do piasty Uchwyt pałąka do podnoszenia do silnika Rura oleju (-12jic) hłodnica do przegrody Przód podwozia do nadwozia Tył podwozia do nadwozia Dyszel podwozia do osi Pokrywa zbiornika odolejacza Zbiornik odolejacza do ramy Rura serwisowa (-20jic) Wziernik Nakrętki kół

38 34 KONSERWAJA SMAROWANIE SPRĘŻARKI Tabela płynów do sprężarki przewoźnej NOMINALNE IŚNIENIE ROBOZE W poniższych tabelach przedstawiono wymagane rodzaje płynów do sprężarek. Należy pamiętać, że wybór płynu zależy od obliczeniowego ciśnienia roboczego urządzenia oraz przewidywanej temperatury otoczenia do następnej wymiany oleju. Uwaga: w przypadku gwarancji rozszerzonej wymagane jest stosowanie płynów wskazanych jako preferowane. W przypadku używania płynów alternatywnych ubytek oleju w sprężarce (zużycie oleju) może być większy. Obliczeniowe ciśnienie robocze Temperatura otoczenia psi -10 F do 125 F (-23 do 52) 350 psi -10 F do 125 F (-23 do 52) 65 F do 125 F (18 do 52) Zalecenie Preferowany: PRO-TE Alternatywny: Stopień lepkości ISO 46 z dodatkami zapobiegającymi korozji i utlenianiu, przeznaczony do sprężarek powietrza. Preferowany: XHP 605 Alternatywny: XHP 405 Stopień lepkości ISO 68, grupa 3 lub 5 z dodatkami zapobiegającymi korozji i utlenianiu, przeznaczony do sprężarek powietrza. Preferowany: XHP 605 XHP 1001 skontaktować się z fabryką skontaktować się z fabryką Zalecane płyny firmy Doosan korzystanie z tych płynów wraz z oryginalnymi filtrami Doosan może wydłużyć okres gwarancyjny komory sprężania. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji dotyczącej informacji gwarancyjnych w instrukcji obsługi lub kontaktując się z przedstawicielem firmy Portable Power. Zalecane płyny firmy Doosan 19. 0 l l 836 l PRO-TE XHP XHP XHP

39 KONSERWAJA 35

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Użytkowanie urządzeń elektronicznych. Kwalifikacja E. 20. 1. Podręcznik do nauki zawodu technik elektronik - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Publikacja przeznaczona do nauki w zawodzie technik elektronik. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu kwalifikacji E. 1 – od funkcji i zastosowania urządzeń elektronicznych przez wiadomości dotyczące optoelektroniki i techniki światłowodowej aż po funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych.

Autor podręcznika jest twórcą podstawy programowej do nauki zawodu technik elektronik – atutem publikacji jest doskonały dobór treści zgodny z projektem reformy szkolnictwa zawodowego.

Rok wydania:2017Oprawa:MiękkaLiczba stron:240Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:161382EAN-13:978830216773751ISBN:9788302167737

Paczka

Waga0. 344 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik użytkowania i konserwacji Emerson Fisher Dsv1000

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkowania i konserwacji Emerson Fisher Dsv1000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkowania i konserwacji Emerson Fisher Dsv1000