Podręcznik instalacji sieciowej Dell E60s

Podręcznik instalacji sieciowej Dell E60s to oficjalny podręcznik instalacyjny zawierający informacje na temat instalacji i konfiguracji sieci w modelu Dell E60s. Przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje instalacji i konfiguracji sprzętu sieciowego, oprogramowania i konfiguracji sieci. Zawiera również wskazówki dotyczące utrzymywania i aktualizacji systemu. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania i monitorowania sieci. Ten podręcznik jest przydatny dla administratorów sieci, aby pomóc im w prawidłowej konfiguracji i zarządzaniu siecią w modelu Dell E60s.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sieciowej Dell E60s

Podręcznik instalacjiYour browser does not support Frames.


�(... ) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajaj�cypotrzeby wszystkich in�ynier�w.
Ale idealnym systemem jest ten, kt�ry usprawnia projektowaniei pozwala nam nie tylko doskonali� si�, ale tak�e...zaspokaja� nasze potrzeby i realizowa� marzenia. �

zas�yszane...

Obserwuj @CADblog_pl


Czwartek, 26. 02. 2015 r.

Instalacja licencjii aktualizacji Solid Edge ST7

Niniejszy artyku� stanowisuplement do e-booka przygotowanego przez CAMdivision Sp. zo. o. (ksi��k� mo�na zam�wi�tutaj) i dost�pny b�dzie wkr�tce tak�e w postaci plikuPDF. Wi�cej informacji mo�na b�dzie znale�� na stronieCAMdivision.

Autor:Piotr Szymczak


I. Wymaganiasprz�towe

Windows 7 � rekomendowanakonfiguracja systemu:
� 64-bitowy procesor,
� Windows 7 Professional, Ultimate lub Enterprise,
� 8 GB pami�ci RAM,
� True Color 32-bit lub 16 milion�w kolor�w 24-bit*,
� rozdzielczo�� 1280x1024 lub wy�sza*.

Windows 7 � minimalna� 2 GB pami�ci RAM (lub wi�cej),
� 65 K kolor�w*,
� rozdzielczo�� 1280x1024 (lub wy�sza)*,
� 4 GB wolnego miejsca na dysku.

Windows 8 � rekomendowana� 8 GB pami�ci RAM (lub wi�cej),
� rozdzielczo�� 1280x1024 (lub wy�sza)*.

Windows 8 � minimalna� 2 GB pami�ci RAM,
*pe�na lista certyfikowanych kartgraficznychdost�pna tutaj (plik *. xls)

II. Odczyt danych dolicencji

Licencja Solid Edge mo�e by�zabezpieczona na dwa sposoby (dwoma rodzajami licencji):
� Numer CID � licencja stanowiskowa,
� Numer karty sieciowej (MAC) � licencja p�ywaj�ca.

Numer CID
Do odczytu numeru CID s�u�y program SE_CID_utility.Znajduje si� on na p�ycie instalacyjnej, w folderzeSE_CID_utility. Po otwarciu katalogu, nale�y uruchomi� programSE_CID_utility. exe � spowoduje to wy�wietlenie oknaSolid Edge CID Utility (rys. 1).

Wskaz�wka
Najlepiej zrobi� zrzut ekranu i przes�a� go do firmyCAMdivision. Dane kontaktowe mo�na znale�� na stronieinternetowej:www. pl/kontakt.

Rys. 1.Okno Solid Edge CID Utility

Numer Karty sieciowej (MACadres karty)
W celu odczytanianumeru karty sieciowej, niezb�dnej do zabezpieczenia licencjisieciowej nale�y:
� Klikn�� Start/Uruchom w systemie Windows i wpisa� CMD (rys. 2). Spowoduje to uruchomienie wiersza polece�
w oknie DOS-owym.


Rys. 2.Uruchamianie wiersza polece�

� W oknie nale�y wpisa�ipconfig/all i zatwierdzi� klawiszem ENTER.
� Spowoduje to wy�wietlenie numer�w kart. Je�eli u�ytkownikposiada kilka po��cze� sieciowych (np. WIFI w pracy, w domu,itp. ) wy�wietli si� sporo danych. Najwa�niejsze s� te dane,kt�re odnosz� si� do: Karta Ethernet Po��czenie lokalne.Prosz� ustawi� widok tak, jak na rysunku 3, zrobi� zrzutekranu i przes�a� do CAMdivision.

Rys. 3.Dane odnosz�ce si� do Karta Ethernet Po��czenie lokalne

III. Przygotowaniesystemu

Przed przyst�pieniem doinstalacji, aby przebieg�a ona bez wi�kszych trudno�ci, nale�yodpowiednio przygotowa� system operacyjny.

Dla u�ytkownik�wkorzystaj�cych z Windows 7
Sprawd� stan Kontroli konta u�ytkownika UAC (User Account Control).Nale�y zmieni� stan ustawie� na �Nigdy mnie niepowiadamiaj� (rys. 4).

Rys. 4.Okno ustawie� Kontroli konta u�ytkownika (Windows 7)

Aby tego dokona�:
� Kliknij Start > Panel Sterowania,
Konta u�ytkownik�w i Filtr Rodzinny,
� W dole okna kliknij Zmie� ustawienia funkcji Kontrolakonta u�ytkownika.
� Pojawi si� okno Ustawienia konta kontroli u�ytkownika.Przesu� suwak na sam d�, do Nie powiadamiaj nigdy.
� Ponownie uruchom komputer.

Dla u�ytkownik�wkorzystaj�cych z Windows 8
� Przejd� do Panelu Sterowania,
� W polu Szukaj w Panelu Sterowania wpisz �UAC�,nast�pnie wci�nij Enter.
� Kliknij LPM w Centrum akcji.
� Na oknie (rys. 4) przesu� suwak na sam d� do Niepowiadamiaj nigdy.
IV. Instalacjaprogramu Solid Edge i dodatk�w

Poni�ej przedstawiony jest spos�binstalacji oprogramowania Solid Edge z licencj� przypisan� dokonkretnego stanowiska (jednostanowiskow�, zabezpieczon�numerem CID). Instalacja sieciowa zostanie opisana w dalszejcz�ci.

Aby rozpocz�� instalacj� SolidEdge, nale�y w�o�y� p�yt� instalacyjn� do nap�du komputera.� Je�eli nie nast�pi automatyczne otwarcie p�yty, nale�y wej��do folderu M�j Komputer i dwukrotnie klikn�� na ikon� nap�du,w kt�rym znajduje si� p�yta instalacyjna. Na p�ycie dost�pnes� trzy foldery. Wejd� do Solid_Edge_DVD_Polish_STX.Dwukrotnie kliknij LPM na autostart. exe � spowoduje touruchomienie instalatora
(rys. 5).
� Wybierz Solid Edge (niebieskie obramowanie na rys. 5).Spowoduje to rozpocz�cie instalacji oprogramowania.
� Po uruchomieniu instalacji Solid Edge, najpierw rozpoczniesi� instalacja dodatk�w niezb�dnych do poprawnego dzia�aniaprogramu, takich jak: Microsoft DirectX,Microsoft SQL SERWER for SE. Kliknij Install.Instalacja mo�e potrwa� kilka minut. pl/5_INST_SE. png" width="425" height="451"/>

Rys. 5.Okno Instalatora Solid Edge

Po prawej stronie okna (rys. 5 �br�zowe obramowanie) zebrane s� instrukcje:
� Solid Edge � wersja pr�bna � samouczek pokazuj�cy jakzamodelowa� mikrometr. Samouczek jest w j�zyku polskim.
� Insight Podr�cznik wdro�enia � instalacja orazkonfiguracja programu Insight Connect, s�u��cego dozarz�dzania dokumentacj�.
� Solid Edge SP Podr�cznik wdro�enia � instalacja orazkonfiguracja programu Share Point. Jest to portal intranetowysprz�gaj�cy dane i dokumenty firmy w �atwo dost�pne �r�d�oinformacji dla pracownik�w lub zespo��w pracownik�w, niezb�dnedo korzystania z Insight Connect.
� Solid Edge Embeddeb Client podr�cznik u�ytkownika iadministratora � instalacja oraz konfigurowanie programuTeamcenter.
� Solid Edge Karta skr�conej instrukcji obs�ugi �wy�wietla okno przybli�aj�ce podstawowe informacje odno�niepracy z Ko�em sterowym i Regu�ami.

Po zainstalowaniu dodatk�w, instalator automatycznie przejdziedo instalacji Solid Edge. Post�p procesu instalacji b�dziewy�wietlany na oknie (rys. 6). pl/6_INST_SE. png" width="425" height="326"/>

Rys. 6.Post�p instalacji oprogramowania

� Po zako�czeniu instalacji naekranie pojawi si� komunikat informuj�cy o poprawnymzainstalowaniu oprogramowania. Kliknij Zako�cz (rys.7). pl/7_INST_SE. png" width="425" height="326"/>

Rys. 7.Zako�czenie instalacji Solid Edge

� Instalacja Solid Edge zosta�azako�czona pomy�lnie. Na komputerze zainstalowany jest programSolid Edge. Nale�y doinstalowa� aktualizacje, zapewniaj�cestabiln� prac� i wersj� polsk�. W tym celu przejd� na p�yt� iz folderu aktualizacje uruchom Solid_Edge_MPX. Instalacja aktualizacji
� Po uruchomieniuaktualizacji dla systemu operacyjnego, na ekranie pojawi si�okno instalacyjne aktualizacji (rys. 8), na kt�rym kliknij Next.
� Po sprawdzeniu systemu oraz oprogramowania, na ekraniewy�wietli si� okno, na kt�rym kliknij Next � spowodujeto rozpocz�cie instalacji aktualizacji (rys. 9). Post�pinstalacji aktualizacji wy�wietlany jest na oknie DOS-owym.
� Po zako�czeniu instalacji wy�wietlone zostanie oknoinformuj�ce o poprawnym zainstalowaniu aktualizacji. KliknijFinish, aby zako�czy� instalacj� (rys. pl/8_INST_SE. png" width="425" height="331"/>

Rys. 8.Okno instalacyjne aktualizacji

Rys. 9.Kolejne etapy instalacji aktualizacji

V. Instalacja sieciowejwersji licencji

Instalacja serwera licencji
Jednym ze sposob�wlicencjonowania Solid Edge jest licencja sieciowa. Umo�liwiaona zainstalowanie oprogramowania na dowolnej ilo�cikomputer�w, po��czonych z serwerem licencji. Serwerem licencjimo�e by� serwer firmowy lub jeden z komputer�w. Mo�liwa jestjednoczesna praca na tylu stanowiskach, ile licencji zosta�ozakupionych.

Je�eli jeden z u�ytkownik�wzwolni licencj� � przestanie u�ywa� Solid Edge � to kolejny pochwili b�dzie m�g� przej�� jego licencj� i zacz�� pracowa�.Serwerem licencji mo�e by� dowolny komputer w sieci z systemem32 lub 64-bitowym, wyposa�ony w:
� Windows 8 (32-bit or 64-bit),
� Windows 7 Ultimate (32-bit or 64-bit),
� Windows Vista Ultimate (32-bit or 64-bit),
� Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, or WindowsServer 2012 (32-bit or 64-bit).

Serwer i komputery, na kt�rychzostanie zainstalowany Solid Edge, musz� by� w staniekomunikowa� si� ze sob�, by� po��czone sieci�. Istniejemo�liwo�� u�ycia jednego z komputer�w, na kt�rym b�dziezainstalowany Solid Edge, jako serwera. W takim przypadku musiby� on ca�y czas w��czony, ewentualnie w��czany przed innymikomputerami. Najbezpieczniej jako serwera licencji u�y�osobnego komputera, lub serwera firmowego.

� Instalacj� wersji sieciowejnale�y rozpocz�� od zainstalowania Serwera licencji. B�dzieona czuwa�a nad poprawnym dzia�aniem licencji. Aby rozpocz��instalacj�, nale�y przej�� na p�yt� instalacyjn� Solid Edge iz niej uruchomi� instalacj�. Po uruchomieniu instalatoraklikn�� Mened�era licencji (czerwona strza�ka na rys.5).
� Spowoduje to rozpocz�cie instalacji serwera licencji.Wy�wietlone zostanie okno, na kt�rym kliknij Next.
� Na kolejnym oknie zaznacz �I accept the terms in thelicense agreement� (rys. 10, niebieskie obramowanie) ikliknij Next.
� Instalator samoczynnie wype�ni pola na kolejnym oknie,przejmuj�c nazw� u�ytkownika i komputera. Nie zaleca si�wpisywania innych danych. Kliknij Next.
� Kolejne okno s�u�y do wskazania pliku licencji � w tymprzypadku pominiesz ten krok, gdy� licencja nie jest jeszczeodpowiednio przygotowana.
� Pojawi si� ostatnie okno, na kt�rym kliknij Install.Po zainstalowaniu serwera licencji pojawi si� odpowiednikomunikat (rys. 11), na kt�rym kliknij Finish.

Rys. 10.Instalacja License Managera


Rys. 11.Instalacja License Managera � okno podsumowuj�ce
Przygotowanie licencji
Dla zapewnieniaoptymalnego dzia�ania licencji niezb�dne jest wprowadzenie wniej pewnej zmiany. Nale�y wpisa� do niej nazw�komputera/serwera, na kt�rym zainstalowany jest LicenseManager. Nazw� komputera mo�na odczyta�, uruchamiaj�cwiersz polece� � z menu Windows Start/Programy/Akcesoria/Wiersz polecenia � lub klikaj�cStart/Uruchom i wpisuj�c cmd. Po wy�wietleniusi� okna Wiersza polece� nale�y wpisa� hostname � jakna rysunku 12. Zatwierd� polecenie klawiszem Enter.Poni�ej wy�wietli si� nazwa komputera. pl/12_INST_SE. png" width="360" height="155"/>

Rys. 12.Okno DOS-owe z poleceniem odczytania nazwy komputera

Otw�rz plik licencji (np. wNotatniku) i w miejsce this_host (rys. 13 � czerwoneobramowanie) wpisz nazw� komputera. Pami�taj, �eby przed nazw�jak i po niej zachowa� odst�p!

Rys. 13.Miejsce wpisania nazwy komputera w pliku licencji

Licencja jest gotowa do u�ycia.Podpinanie licencji
Na czas podpinanialicencji najlepiej wy��czy� program antywirusowy zainstalowanyna komputerze oraz Zapor� systemu Windows.

� Przejd� do folderu SEFlex,kt�ry powinien znajdowa� si� C:\SEFlex\Program, kliknijImtools. exe � spowoduje to wy�wietlenie okna LMTOOLS(rys. 14). pl/14_INST_SE. png" width="556" height="344"/>

Rys. 14.Okno LMTOOLS

� Solid Edge pracuje na serwerzeFLEXlm License Manager, kt�ry jest wy�wietlany nazak�adce Service/License File. Przejd� na zak�adk� Config Service (czerwona obramowanie na rys. 15) i wska�po�o�enie pliku licencji. W tym celu kliknij Browse(niebieskie obramowanie). Spowoduje to wy�wietlenie oknapozwalaj�cego wskaza� plik licencji. Ustaw na nim �cie�k�dost�pu do przygotowanego pliku licencji. Kliknij SaveService, a nast�pnie Yes.

Uwaga!
Dlaoptymalnej pracy serwera licencji zaleca si�, aby pliklicencji przechowywany by� w folderze C:\SEFlex

Po przej�ciu na zak�adk�Start/Stop/Reread (fioletowe obramowanie na rys. 15),kliknij kolejno Stop Server (zielone obramowanie), Start Server (czerwone obramowanie), ReRead LicenseFile (niebieskie obramowanie) widoczne na rysunku 16.Je�eli wszystko zosta�o zrobione poprawnie, w dolnej cz�ciokna poka�e si� komunikat: Reraed Server License FileCompleted (szare obramowanie). Po tych krokach zamykamy LMTOOLS. pl/15_INST_SE. png" width="557" height="344"/>

Rys. 15.Wskazanie licencji

Rys. 16.Wczytywanie licencji

� Aby zako�czy� instalowanie�licencji p�ywaj�cej� nale�y na komputerze, na kt�rymzainstalowany jest Solid Edge, klikn�� Start/Programy/SolidEdge STX/Licencjonowanie/ Licencjonowanie. Spowoduje towy�wietlenie okna Licencjonowanie Solid Edge (rys. 17).W niebieskim polu nale�y wpisa� nazw� komputera, na kt�rymzainstalowany jest serwer licencji. Po tych czynno�ciach mo�naju� rozpocz�� prac� na komputerze. Je�eli b�d� problemy zpo��czeniem si� z serwem, zaleca si� wy��czenia antywirusa iZapory systemu Windows. pl/17_INST_SE. png" width="567" height="362"/>

Rys. 17.Licencjonowanie Solid Edge

VI. W przypadkuproblem�w z uruchomieniem systemu...

Rys. 18.Problem z uruchomieniem Solid Edge (1)

Co nale�y sprawdzi�, je�liprogram nie dzia�a? Po klikni�ciu skr�tu do programu SolidEdge STX, pojawi si� komunikat (rys. 18). Sprawd�, czy pliklicencji zosta� przeniesiony do folderu Preferences,znajduj�cego si� w katalogu, w kt�rym zainstalowany zosta�Solid Edge � domy�lnie jest to C:\Program Files\Solid EdgeSTX\ Preferences. Mo�liwe jest skopiowanie plikuzapisanego pod nazw� SELicense i wklejenia go w wy�ejopisan� lokalizacj�. Poza nazw� nale�y zmieni� rozszerzeniepliku na *. dat. pl/19_instSE. png" width="420" height="221"/>

Rys. 19.Problem z uruchomieniem Solid Edge (2)

Je�eli podczas pr�by uruchomieniaSolid Edge pojawi si� okno widoczne na rysunku 19, oznacza to,i� sko�czy�a si� wa�no�� licencji. Aby sprawdzi� wa�no��licencji, otw�rz plik licencji � jest to plik tekstowy i dojego otwarcia mo�emy u�y� np. Notatnika. Informacje, do kiedywa�na jest licencja, znajdziesz w pierwszej linijce licencji(rys. 20, czerwone obramowanie). Taki przypadek odnosi si�tylko do u�ytkownik�w korzystaj�cych z licencji czasowych.

Rys. 20.Miejsce zapisania daty wa�no�ci licencji

Solid Edge pojawi si� okno, jak np. na rysunku 21, nale�ysprawdzi� ustawienia na serwerze licencji. W tym celu uruchomLMTools (domy�lnie zainstalowany jest on w C:\SEFlex\Program).Przejd� na zak�adk� Config Service i kliknij ViewLog. pl/21_InstSE. png" width="489" height="304"/>

Rys. 21.Problem z uruchomieniem Solid Edge (3)

Wy�wietlone zostanie okno (rys.22) z informacj� o przyczynie, dla kt�rej program si� nieuruchomi�. W tym przypadku wpisana jest inna nazwa serwera,ni� jest w rzeczywisto�ci. pl/22_InstSE. png" width="619" height="379"/>

Rys. 22.Okno log

VII. Wypo�yczanieSolid Edge w wersji p�ywaj�cejumo�liwia wypo�yczanie licencji. Oznacza to, i� mo�na od��czy�komputer od serwera licencji, zachowuj�c mo�liwo�� dalszejpracy w Solid Edge. Aby tego dokona�, nale�y wykona�nast�puj�ce kroki:

� Zainstalowa� Serwer licencji nakomputerze/serwerze, kt�ry b�dzie pe�ni� rol� serwera.
� Zainstalowa� Solid Edge na komputerach, na kt�rych b�dzieu�ywany. Nale�y sprawdzi�, czy program si� uruchamia. Wprzypadku, gdy warunek ten nie jest spe�niony i wyst�pujeproblem z uruchomieniem oprogramowania, nie ma sensukontynuowa� dalszych krok�w. Nale�y najpierw uruchomi�oprogramowanie.
� Po uruchomieniu, w lokalizacji C:\Program Files\SolidEdge STX\Preferences program utworzy plik licencji,
o nazwie SElicense. dat.
� Na komputer, na kt�ry licencja b�dzie wypo�yczana, nale�yprzekopiowa� plik licencji z serwera i zmieni� jej nazw� na SElicense.

UWAGA!
Nale�y zmieni� rozszerzenie na. Te kroki wykonujemy,gdy komputer jest ca�y czas pod��czony do serwera licencji,ale program powinien by� wy��czony.

� Licencj� nale�y wklei� do C:\Program Files\Solid Edge STX\Preferences. W przypadku,gdy program zainstalowany jest w innej lokalizacji, nale�y j�wskaza�. W podanym miejscu znajduje si� ju� plik o takiejnazwie, dlatego nale�y go zast�pi�.

� Po skopiowaniu licencji nale�yuruchomi� Wypo�yczanie licencji � Start/Wszystkieprogramy/Solid Edge STX/Licencjonowanie/Wypo�yczanie licencji.Spowoduje to wy�wietlenie okna (rys. 23), na kt�rym ustalasi�, jaka licencja ma zosta� wypo�yczona i na jaki czas. pl/23_InstSE. png" width="616" height="664"/>

Rys. 23.Okno Wypo�yczanie licencji

� Po ustawieniu pakietu i czasuwypo�yczenia, nale�y klikn�� Wypo�ycz licencj�. Je�eliwszystko jest OK, wy�wietlone zostanie okno widoczne narysunku 24. pl/24_InstSE. png" width="490" height="244"/>

Rys. 24.Potwierdzenie wypo�yczenia licencji

Po tych krokach mo�na ju�od��czy� si� od serwera licencji.

Licencja automatycznie zostanieoddana po up�ywie okre�lonego czasu. U�ytkownik zawsze mo�esam j� odda�. Komputer powinien zosta� pod��czony do siecitak, aby �widzia�� serwer licencji. Nale�y uruchomi� Wypo�yczanie licencji � Start/Wszystkie programy/Solid EdgeSTX/Licencjonowanie/Wypo�yczanie licencji i w oknie Wypo�yczanie licencji (rys. 23) klikn�� Zwr�� wszystkielicencje.

Piotr Szymczak

Instalacja Solid Edge w wersjipobranej z sieci przebiega podobnie, pliki instalacyjne nale�ypobra� z serwera producenta, a plik licencji (wraz z kr�tk�instrukcj� post�powania) otrzymujemy drog� mailow� � przyp.redakcji.

� Opis instalacji Solid Edge 2DDrafting mo�na znale��tutaj � w wersji ST7 nie ma potrzeby instalowaniaspolszczenia, podczas pobierania pliku instalacyjnego mamymo�liwo�� dokonania wyboru wersji.

� Wersja testowa 45-dniowa SolidEdge dost�pna jesttutaj.

� Wersja akademicka (bezograniczenia czasowego) ��r�d�o: CAMdivision

Instalacja sieciowa

Przy instalacji sieciowej wykorzystamy w programie instalacyjnym dwa różne sposoby instalacji:

  • Instalacja serwera bazy danych - na przeznaczonym do tego celu komputerze zainstalujemy serwer bazy danych SQL

  • Instalacja aplikacji na stacji roboczej - na komputerach użytkowników programu zainstalujemy właściwą aplikację, która będzie łączyć się z serwerem bazy danych.

Szczegółowo proces instalacji powinien przebiegać następująco:

  1. Ustalamy, który komputer będzie serwerem bazy danych.Nazwiemy ten komputer umownie serwerem.

  2. Jeśli na serwerze nie mamy jeszcze zainstalowanego serwera MS SQL,czyli programu zarządzającego bazą danych, instalujemy bezpłatną wersję tego serwera SQL (MSSQLExpress2017). W tym celu uruchamiamy program instalacyjny na serwerze i na etapie instalacjiZaznacz komponenty wybieramy sposób instalacji Instalacja serwera bazy danych, co spowoduje zaznaczenie składnika MSSQLExpress2017 - serwer bazy danych SQL.
    UWAGA. Jeśli na serwerze jest już zainstalowany dowolny serwer SQL firmy Microsoftto nie powinniśmy wykonywać żadnej instalacji na serwerze, jednakże istnieje możliwośćzainstalowania kolejnej instancji serwera SQL do obsługi tylko i wyłącznie bazy danych z naszego programu.W tym celu na etapie instalacji Tworzenie serwera bazy danych podajemy takąNazwę instancji serwera, która jeszcze nie istnieje.

  3. Ustalamy, na których komputerach będzie uruchamiany program. Nazwiemy je umownie stacjami roboczymi.

  4. Na każdej stacji roboczej instalujemy właściwy program, czyli na etapie instalacjiZaznacz komponenty wybieramy sposób instalacji Instalacja aplikacji na stacji roboczej, co spowoduje wybór składników R2faktury - system obsługi sprzedaży oraz PDF-XChange 4 - sterownik wydruków w formacie pdf.

W przyszłości, jeśli będziemy aktualizować program, aktualizację taką wykonujemy tylko na jednej stacji roboczej. Program automatycznie zaktualizuje się na pozostałych stacjach roboczych za pośrednictwem bazy danych na serwerze.

UWAGA. Istnieje możliwość zainstalowania właściwego programu na serwerze i udostępnienie skrótów do programu na wszystkich stacjach roboczych.Wymaga to jednak udostępnienia katalogu roboczego serwera. Praktykowane to jest w przypadku,gdy nie są określone konkretne stacje robocze, na których będzie uruchamiany program.Przegląd wszystkich wariantów instalacji znajduje się w rozdziale Instalowanie programu.

Po właściwej instalacji systemu możemy przystąpić do pierwszegouruchomienia programu kolejno na wszystkich stacjach roboczych.

Należy pamiętać o tym, że dane do programu znajdują się na komputerze serwera i obsługiwane są przez serwer SQL, czyli program pracujący na serwerze. W związku z tym, żeby stacje robocze mogły korzystać z danych,serwer (komputer) musi być włączony oraz serwer SQL (program) musi być uruchomiony.

Jeśli na komputerach (serwerze i stacjach roboczych) zainstalowane jest oprogramowanie zapory internetowej (firewall), to należy je odpowiednio skonfigurować tak, żeby były dostępne odpowiednie porty i możliwość połączenia z konkretnym numerem IP serwera. W przypadku serwera SQL firmy Microsoft do nawiązania połączenia wykorzystywany jest port UDP 1434, natomiast do właściwego połączenia dla domyślnej instancji serwera port TCP 1433. Przy innych instancjach port określony jest we właściwościach instancji (SQL Server Network Utility lub SQL Server Configuration Manager).
UWAGA. Jeżeli nie udostępnimy portu 1434 dla usługi SQL Server Browser wtedy przy określeniu serwera nie możemy podać nazwy instancji (np. 127. 0. 1\reset2) tylko wprost numer portu przydzielonego do instancji (np. 1, 1048) z ewentualną nazwą protokołu (np. tcp:127. 1, 1048).

Opisaną tu instalację sieciową wykorzystujemy w sieci lokalnej. Można wykorzystać ją przy instalacji w sieci rozległej (internet), jednakże wymaga to udostępnienia serwera bazy danych SQL na zewnątrz, żeby widzialny był z odległych stacji roboczych. Lepszym rozwiązaniem wydaje się praca terminalowa (zdalny pulpit).

Podręcznik instalacji sieciowej Dell E60s

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji sieciowej Dell E60s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji sieciowej Dell E60s