Obsługa skanera sieciowego Bosch 3000 Re Set

Obsługa skanera sieciowego Bosch 3000 Re Set umożliwia użytkownikom instalację, konfigurację i używanie skanera sieciowego w sieciach komputerowych. Skaner można podłączyć do sieci przy użyciu Ethernet lub połączenia bezprzewodowego Wi-Fi. Użytkownicy mogą wykorzystać skaner, aby skanować i wyświetlać zdjęcia i dokumenty, a także tworzyć wirtualne kopie wszystkich skanowanych obrazów. Skaner sieciowy Bosch 3000 Re Set posiada również funkcję automatycznego skanowania, która umożliwia użytkownikom skanowanie dokumentów bez potrzeby ręcznego wybierania, co zapewnia wygodniejsze i bardziej wydajne skanowanie. Skaner może być również wykorzystywany do tworzenia kopii zapasowych plików skanowanych do dysków twardych lub innych nośników danych.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa skanera sieciowego Bosch 3000 Re Set

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

Wprowadzenie

Drukarka wyposażona jest w funkcję umożliwiającą skanowanie dokumentu i zapisywanie go w folderze sieciowym. Aby użyć funkcji skanowania, drukarka musi być podłączona do sieci, ale funkcja nie będzie dostępna, dopóki nie zostanie skonfigurowana. Dostępne są dwie metody konfigurowania skanowania do folderu sieciowego: Kreator konfiguracji skanowania do folderu sieciowego (Windows), który jest instalowany w grupie programów HP dla drukarki jako część pełnej instalacji oprogramowania w systemie Windows 7, Konfiguracja skanowania do folderu sieciowego za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego (EWS) HP. Użyj poniższych informacji, aby skonfigurować funkcję skanowania do folderu sieciowego.

Zanim zaczniesz

Do konfiguracji funkcji skanowania do folderu sieciowego drukarka musi mieć aktywne połączenie sieciowe z tą samą siecią co komputer, na którym zostanie uruchomiony proces instalacji.

Administratorzy potrzebują następujących informacji przed rozpoczęciem procesu konfiguracji:

 • Dostęp administracyjny do drukarki

 • Ścieżka sieciowa folderu docelowego (np. \\servername. us. companyname. net\scans)

  Uwaga:

  Folder sieciowy należy skonfigurować jako folder udostępniony dla funkcji skanowania do folderu sieciowego.

Metoda nr 1: Korzystanie z Kreatora skanowania do folderu sieciowego (Windows)

Niektóre drukarki HP wymagają instalacji sterownika z płyty CD. Po zakończeniu instalacji pojawia się opcja Setup Scan to Folder and Email (Skonfiguruj skanowanie do folderu i poczty e-mail). Kreatory konfiguracji obejmują opcje konfiguracji podstawowej.

Kreator Skanuj do folderu sieciowego jest dostępny tylko w systemie operacyjnym Windows 7.

  Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Programy.

  Kliknij polecenie HP, kliknij nazwę drukarki, a następnie kliknij pozycję Kreator Skanowania do folderu sieciowego.

  W oknie Profile folderu sieciowego kliknij przycisk Nowy. Zostanie otwarte okno dialogowe Konfiguracja skanowania do folderu sieciowego.

  Na 1. Uruchom stronę, wpisz nazwę folderu w polu Nazwa wyświetlana. Jest to nazwa, która będzie wyświetlana na panelu sterowania drukarki.

  Wypełnij poleFolder docelowy na jeden z następujących sposobów:

  Ręcznie wprowadź ścieżkę pliku.

  Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do lokalizacji folderu.

  Aby utworzyć folder udostępniony, należy wykonać następujące zadania:

  Kliknij przycisk Ścieżka udziału.

  W oknie dialogowym Zarządzanie udziałami sieciowymi kliknij przycisk Nowy.

  W polu Nazwa udziału wpisz nazwę dla folderu udostępnionego.

  Aby wypełnić pole Ścieżka folderu, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji. Kliknij przycisk OK po zakończeniu.

  Przejdź do istniejącego folderu na komputerze.

  Kliknij przycisk Utwórz nowy folder, aby utworzyć nowy folder.

  Jeśli udostępniona ścieżka wymaga opisu, wprowadź opis w polu Opis.

  W polu Typ udział wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Publiczne

  Prywatne

  Ze względów bezpieczeństwa HP zaleca wybranie Prywatny jako typ udziału.

  Gdy wyświetlony zostanie komunikat Udział został pomyślnie utworzony, kliknij przycisk OK.

  Zaznacz pole wyboru folderu docelowego, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby utworzyć skrót do folderu sieciowego na pulpicie komputera, zaznacz pole wyboru Utwórz skrót do folderu sieciowego

Aby konieczne było wprowadzenie numeru PIN na panelu sterowania drukarki, zanim drukarka prześle zeskanowany dokument do folderu sieciowego, wprowadź czterocyfrowy numer PIN w polu Kod PIN zabezpieczeń i ponownie wprowadź numer PIN w polu Potwierdź kod PIN zabezpieczeń. Kliknij przycisk Dalej.

Firma HP zaleca utworzenie kodu PIN, aby zabezpieczyć folder docelowy.

Po utworzeniu kodu PIN musi on zostać wprowadzony na panelu sterowania podczas każdego wysłania skanu do folderu sieciowego.

Na 2. stronie Uwierzytelnianie wpisz Nazwę użytkownika i Hasło Windows, aby zalogować się do komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Na 3. stronie Konfiguracja wybierz domyślne ustawienia skanowania, wykonując następujące zadanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Z rozwijanej listy Typ dokumentu wybierz domyślny format pliku dla skanowanych plików.

Wybierz z rozwijanej listy Preferencje kolorów Czarno-biały lub Kolor.

Z rozwijanej listy Rozmiar papieru wybierz domyślny format papieru dla skanowanych plików.

Z rozwijanej listy Ustawienia jakości wybierz domyślną rozdzielczość skanowanych plików.

Obrazy o wyższej rozdzielczości drukowane są z większą liczbą punktów na cal (dpi, dots per inch), widoczna jest więc na nich większa liczba szczegółów. Obrazy o niższej rozdzielczości drukowane są z mniejszą liczbą punktów na cal, widoczne jest więc na nich mniej szczegółów, ale rozmiar pliku jest też mniejszy.

W polu Prefiks nazwy pliku wprowadź prefiks nazwy pliku (np. MyScan).

Na 4. Na ekranie Zakończ sprawdź informacje i zweryfikuj poprawność wszystkich ustawień. W przypadku błędu kliknij przycisk Wstecz, aby poprawić błąd. Jeśli ustawienia są poprawne, kliknij przycisk Zapisz i testuj, aby sprawdzić konfigurację.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat Gratulacje, kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć konfigurację.

Metoda 2: Konfiguracja funkcji skanowania do folderu sieciowego z użyciem wbudowanego serwera internetowego HP (Windows)

Krok 1: Otwórz wbudowany serwer internetowy HP (EWS)

Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.

1

Panel sterowania dwuwierszowy

2

Panel sterowania z ekranem dotykowym

Odszukaj adres IP.

Panele sterowania 2-liniowe: Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK. Otwórz menu Konfiguracja sieci i wybierz Pokaż adres IP, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta.

Panele sterowania z ekranem dotykowym: na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Informacje o połączeniu , a następnie dotknij przycisku Sieć podłączona lub Sieć Wi-Fi WŁ. w celu wyświetlenia adresu IP lub nazwy hosta.

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta, identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.

Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki

Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.

Krok 2: Konfiguracja funkcji skanowania do folderu sieciowego

Kliknij kartę System.

W okienku nawigacji po lewej kliknij łącze Administracja.

W obszarze Włączone funkcje włącz opcję Skanuj do folderu sieciowego na Wł. .

Kliknij kartę Skanowanie.

W lewym okienku nawigacji upewnij się, że wyróżnione jest łącze Konfiguracja folderu sieciowego. Strona Skanowanie do folderu sieciowego powinna zostać wyświetlona.

Na stronie Konfiguracja folderu sieciowego kliknij przycisk Nowy.

W obszarze Informacje o folderze sieciowym wypełnij następujące pola:

W polu Nazwa wyświetlana wprowadź nazwę dla folderu.

W polu Ścieżka sieciowa wprowadź ścieżkę sieciową do folderu.

W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę użytkownika wymaganą do uzyskania dostępu do folderu w sieci.

W polu Hasło wpisz hasło wymagane do uzyskania dostępu do folderu w sieci.

Aby niezbędne było wprowadzenie kodu PIN na panelu sterowania drukarki, aby drukarka mogła wysłać plik do folderu sieciowego, należy wypełnić następujące pola w obszarze Zabezpiecz dostęp do folderu za pomocą kodu PIN:

W polu Kod PIN (opcjonalnie) wprowadź czterocyfrowy numer PIN.

W polu Potwierdź kod PIN ponownie wprowadź czterocyfrowy numer PIN.

W obszarze Ustawienia skanowania należy wypełnić następujące pola:

Z rozwijanej listy Typ pliku skanowania wybierz domyślny format skanowanych plików.

Z rozwijanej listy Rozmiar papieru do skanowania wybierz domyślny rozmiar papieru dla skanowanych plików.

Z rozwijanej listy Rozdzielczość skanowania wybierz domyślną rozdzielczość skanowania skanowanych plików.

W rozwijanym menu Kolor wydruku wybierz, czy skanowane pliki mają być czarno-białe czy kolorowe.

Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:

Zapisz i testuj: Wybierz tę opcję, aby zapisać ustawienia i sprawdzić połączenie.

Tylko zapisz: Wybierz tę opcję, aby zapisać informacje bez testowania połączenia.

Anuluj: Wybierz tę opcję, aby zakończyć konfigurację bez zapisywania. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="pl_ww-v927088698">

Konfiguracja funkcji skanowania do folderu sieciowego w komputerze Mac

Aby otworzyć interfejs wbudowanego serwera sieciowego (EWS), użyj jednej z poniższych metod.

Metoda nr 1: Otwarcie strony wbudowanego serwera internetowego (EWS) za pomocą przeglądarki internetowej

Metoda 2: Otwarcie strony wbudowanego serwera internetowego (EWS) za pomocą programu HP Utility

W menu Go kliknij Narzędzia, kliknij folder Hewlett-Packard, a następnie dwukrotnie kliknij HP Utility. Zostanie wyświetlony ekran główny programu HP Utility.

Na ekranie głównym programu HP Utility uzyskaj dostęp do wbudowanego serwera internetowego (EWS) HP w jeden z następujących sposobów:

W obszarze Ustawienia drukarki kliknij przycisk Dodatkowe ustawienia, a następnie kliknij przycisk Otwórz wbudowany serwer sieci Web.

W obszarze Ustawienia skanowania kliknij przycisk Skanuj do folderu sieciowego, a następnie kliknij Zarejestruj mój udostępniony Folder...

Jeśli nie masz dostępnego udostępnionego folderu sieciowego, kliknij przycisk Pomóż mi to zrobić, aby utworzyć folder.

Uruchomi się Wbudowany serwer internetowy (EWS).

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny, Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn, woj. lubelskie, tel. 081 7568810, faks 081 7563941.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. arimr. gov. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna - Agencja płatnicza.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa trzech cyfrowych kopiarek laserowych czarno-białych z funkcją drukowania sieciowego oraz z funkcją skanera sieciowego oraz objęcie ich obsługą serwisową dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

II. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dalej zwanej Ustawą. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy.2. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa i wniesienie cyfrowej kopiarki laserowej czarno-białej z funkcją drukowania sieciowego oraz z funkcją skanera sieciowego przygotowanej do pracy oraz objęcie serwisem sprzętu do-w lokalizacji-ach Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ w ilości 3 sztuk.Sprzęt - cyfrowe kopiarki laserowe czarno - białe z funkcją drukowania sieciowego oraz z funkcją skanera sieciowego określone w Rozdziale III punkt 5. SIWZ.Serwis - utrzymanie w stałej gotowości do druku Sprzętu -cyfrowych kopiarek określonych w Rozdziale III punkt 5. zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu jego parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta m. in. przez usuwanie awarii Sprzętu w tym dostarczanie niezbędnych części zamiennych na koszt Wykonawcy oraz bieżące zaopatrzenie Sprzętu w materiały eksploatacyjne -toner, bęben, fuser do samodzielnej wymiany przez użytkownika na koszt Wykonawcy w okresie świadczenia usługi, tj. przez 48 m-cy licząc od daty dostawy, za co Zamawiający będzie wnosił wykonawcy opłatę okresową. Wykonawca musi mieć autoryzację na sprzedaż i Serwis zamawianego Sprzętu -określony w Rozdziale III punkt 5. 2.. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania autoryzacji na serwis Sprzętu i wykonywania serwisu przez co najmniej jednego z wykonawców występujących wspólnie lub przez wskazanego podwykonawcę.Dni robocze - okres w godzinach 8:30 - 15:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyZastępcze urządzenie - urządzenie o parametrach nie gorszych do Sprzętu.3. Dostawa, wniesienie i uruchomienie Sprzętu musi nastąpić do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.4. Dostawa Sprzętu musi odbyć się do lokalizacji Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy w godzinach 08:30 - 15:00 poniedziałek -piątek. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsc dostaw Sprzętu wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ w obrębie woj. Lubelskiego, nie później jednak niż trzy dni po podpisaniu umowy Wykonawca rozpocznie dostawy po ostatecznej deklaracji miejsc dostaw lubpo upłynięciu trzech dni od podpisania umowy.5. Rzeczowy i ilościowy zakres zamówienia:5. Wymagane parametry techniczne cyfrowej czarno-białej kopiarki laserowejz funkcją drukowania sieciowego oraz z funkcją skanera sieciowego, będącej przedmiotem zamówienia:5. Prędkość skanowania, kopiowania, drukowania: nie mniej niż 75 kopii-minutę.5. 2. Format kopii minimum: od A5 do A3.5. 3. Obsługa papieru o gramaturze minimum od 60 do 200 g-m2 z wszystkich podajników.5. 4. Obsługa papieru o gramaturze 216 g-m2.5. 5. Łączna pojemność podajników (bez podajnika ręcznego) minimum 4600 arkuszy A4 o gramaturze 75 g-m2.5. 6. Taca odbiorcza min. 2000 arkuszy.5. 7. Zmniejszenie/powiększenie: min. 25-400%.5. 8. Rozdzielczość drukowania - 1200 x 1200 dpi.5. 9. Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów o pojemności min. 100 ark.o gramaturze 75 g-m2.5. 10. Czas wydruku pierwszej strony poniżej 4 sekund.5. 11. Drukowanie sieciowe dwustronne.5. 12. Dostęp do urządzenia na hasło z możliwością monitorowania ilości wykonanych kopii/wydruków przez poszczególnych użytkowników.5. 13. Możliwość utworzenia min 500 kont dla użytkowników.5. 14. Bezpieczne drukowanie -wydruk poufny, zaszyfrowana transmisja danych.5. 15. Dysk twardy min 80 GB.5. 16. Pamięć 512 MB.5. 17. Języki drukowania: PCL 6-PCL 5e; emulacja PostScript 3.5. 18. Automatyczne rozpoznawanie formatu papieru.5. 19. Ekran dotykowy z obsługą języka polskiego z graficznym interfejsem.5. 20. Skanowanie do pliku w formacie PDF przeszukiwalny-bez limitu licencji.5. 21. Skanowanie sieciowe z szyby i ADF - kolorowe, dwustronne.5. 22. Skanowanie do pliku PDF.5. 23. Skanowanie do sieciowego serwera pliku, skanowanie do e-maila.5. 24. Zdalne zarządzanie i monitorowanie urządzenia poprzez sieć LAN.5. 25. Materiały eksploatacyjne: toner, bęben, fuser do samodzielnej wymiany przez użytkownika.5. 26. Funkcje wykończenia prac: zszywanie jedno- i wielopunktowe, zszywanie min 50 arkuszy, dziurkowanie dwuotworowe.5. 27. Dodatkowe materiały eksploatacyjne, które wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem: zszywki do urządzeń w ilości nie mniejszej niż 15 000 sztuk do każdej kopiarki, razem nie mniej niż 45 000 sztuk.5. Warunki Serwisu Sprzętu:5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać urządzenia określone w rozdziale III punkt 5. 1 SIWZ w stanie przydatnym do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu jego parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta, przez okres 48 miesięcy od daty dostawy Sprzętu.5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach opłaty okresowej należy usuwanie awarii Sprzętu, dostarczanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (czarny toner, bęben, fuser) oraz niezbędnych części zamiennych na własny koszt.5. Do obowiązków Wykonawcy nie należy dostarczanie papieru oraz zszywek. Zamawiający używa papieru o następującej jakości: od 60 do 216 g-m2, białość 161 dpi oraz 146 dpi. Wykonawca oświadcza, że jest to papier właściwy do zaoferowanego Sprzętu.5. Wykonawca w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia przybędzie do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego i podejmie czynności mające na celu usunięcie usterek. Zgłoszenia do Wykonawcy mogą być dokonywane pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą. Zamawiający obowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp w Dni robocze do Sprzętu w celu realizacji czynności objętych umową/zamówieniem.5. Obsługa serwisowa Sprzętu może być dokonywana wyłącznie przez Wykonawcę, który ma autoryzację na sprzedaż i serwis zamawianego Sprzętu.5. W razie nie usunięcia usterek Sprzętu w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca dostarczy zastępcze urządzenie najpóźniej czwartego dnia po dniu zgłoszenia na okres wykonywania naprawy.5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w postaci opłaty miesięcznej. Opłatata obliczana będzie jako iloczyn liczby wykonanych kopii przy użyciu Sprzętu oraz stawki za jedną kopię, określonej w ofercie.5. W celu ustalenia opłaty miesięcznej Wykonawca będzie odczytywać stan licznika Sprzętu najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca w obecności pracownika Zamawiającego. Odczyt stanu licznika będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.5. Odbiory zamówionego przez Zamawiającego Sprzętu (wraz z materiałami eksploatacyjnymi), zostaną potwierdzone w formie protokołów odbioru podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron i sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Protokoły odbioru stwierdzające prawidłowe wykonanie umowy, stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT.6. Zamawiający odmówi odbioru części lub całości zamówionego Sprzętu (lub/i materiałów eksploatacyjnych), sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Sprzęt (wraz z materiałami eksploatacyjnymi):6. są niezgodne z zamówieniem lub nie są kompletne;6. posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia;6. posiadają ślady uprzedniej eksploatacji;6. posiadają inne istotne wady obniżające ich wartość lub uniemożliwiające włączenie ich do normalnej eksploatacji.Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin dostarczenia Sprzętu/materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, wolnych od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt na okres nie krótszy niż 48 miesięcy. Termin w stosunku do przedmiotu sprzedaży biegnie od daty protokolarnego przejęcia.8. Inne zobowiązania Wykonawcy:8. Przestrzeganie przepisów p. pożarowych i bhp podczas wykonywania prac.8. Odpowiedzialność materialna za szkody powstałe w budynku i jego składnikach ruchomych podczas wykonywania prac.8. Utrzymywanie stałego kontaktu ze wskazanym (załącznik nr 3 do Umowy) przez Zamawiającego przedstawicielem w sposób wzajemnie uzgodniony, w tym zgłaszanie wszelkich uszkodzeń i awarii stwierdzonych podczas prac.9. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.. 4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30. 00. 00 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego50. 31. pl/Uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-maszyn-biurowych">Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych30. 13 - Wkłady drukujące30. pl/Rozny-sprzet-i-artykuly-biurowe">Różny sprzęt i artykuły biurowe. 6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III. 2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III. 2) Wiedza i doświadczenie

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy o wartości 150 000 zł brutto z czego co najmniej jedną dostawę na kwotę 60 000 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

 • III. 3) Potencjał techniczny

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • III. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III. 1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.
  • III. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III. 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III. 5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykaz wykonanych dostaw o wartości 150 000 zł brutto z czego co najmniej jedną dostawę na kwotę 60 000 zł brutto w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (wzór zał. nr 6 do SIWZ).

 • III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV. 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elizówce k/ Lublina 65A, 21-003 Ciecierzyn, Budynek A, pokój 006A w godzinach 08:15 - 16:15. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11. 05. 2010 godzina 09:30, miejsce: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny Elizówka 65A k/Lublina 21-003 Ciecierzyn, Budynek B (I piętro) - Kancelaria - pokój 130B. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

  Obsługa skanera sieciowego Bosch 3000 Re Set

  Bezpośredni link do pobrania Obsługa skanera sieciowego Bosch 3000 Re Set

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Obsługa skanera sieciowego Bosch 3000 Re Set