Instrukcja wymiany Aeg Voxtel D80 Twin

Instrukcja wymiany Aeg Voxtel D80 Twin pozwala użytkownikom wymienić ich sprzęt na nowy, jeśli jest on uszkodzony lub nie działa prawidłowo. Instrukcja zawiera wytyczne dotyczące tego, jak wymienić D80 Twin, wraz z wyjaśnieniem, jak odłączyć i podłączyć podzespoły, w tym głośnik, zasilacz i panel sterowania. Instrukcja opisuje również sposób, w jaki należy zamontować nowy sprzęt i skonfigurować jego ustawienia. Instrukcja jest przydatna dla osób, które chcą samodzielnie wymienić swój sprzęt, zamiast go wysyłać do serwisu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wymiany Aeg Voxtel D80 Twin

Zobacz poniższy poradnik dla AEG Voxtel D85. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG Voxtel D85, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG Voxtel D85. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG Voxtel D85 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG Voxtel D85

Strona: 1

.3. 1DFLĞQLM /OK i / DE\Z\EUDüĪąGDQ\MĊ]\N1DFLĞQLM /OK, DE\SRWZLHUG]Lü2. 6 'DWDLF]DVW przypadku posiadania subskrypcji identyfikacji numeru abonenta, data i czasVąXVWDZLDQHDXWRPDW\F]QLHGODZV]\VWNLFKVáXFKDZHNSRRGHEUDQLXSLHUZV]HJRSRáąF]HQLD:SU]\SDGNXEUDNXWHMVXEVNU\SFMLQDOHĪ\UĊF]QLHXVWDZLüGDWĊLF]DV5ĊF]QHXVWDZLHQLHGDW\LF]DVX1DFLĞQLM /OKSU]HZLĔ do « CLOCK/ ALARM » (ZEGAR/BUDZIK) iQDFLĞQLM /OK.1DZ\ĞZLHWODF]XSRMDZLVLĊ« DATE & TIME » (DATA I GODZ. ).2. 1DFLĞQLM /OK, DE\Z\EUDü3. :SURZDGĨGDWĊXĪ\ZDMąFNODZLDWXU\ QSGODGDW\VLHUSQLD

Strona: 2

QDVWĊSQLHprzewijaj /, DE\Z\EUDüRSFMĊAM SU]HGSRáXGQLHP

Strona: 3

109PLKlawiatura jest zablokowanaAlarm jest ustawiony:VND]XMHĪHRWU]\PDQRZLDGRPRĞü ZLDGRPRĞFL

Strona: 4

4. 3)XQNFMDZ]PDFQLDQLDGĨZLĊNXZVáXFKDZFHPodczas rozmowy naciskaj przyciski / DE\]ZLĊNV]DüOXE]PQLHMV]DüJáRĞQRĞü

Strona: 5

ªLRVREDG]ZRQLąFDQLHEĊG]LH&LĊVá\V]Hü3RQRZQLHQDFLĞQLM DE\Z]QRZLüUR]PRZĊ4. 7, QWHUNRP4. 7. 1. 3RáąF]HQLHZHZQĊWU]QH-HĞOLZED]LH]DUHMHVWURZDQDMHVWZLĊFHMQLĪMHGQDVáXFKDZNDPRĪQDZ\NRQ\ZDüSRáąF]HQLDZHZQĊWU]QHSRPLĊG]\VáXFKDZNDPL-HĞOLZED]LH]DUHMHVWURZDQHVąGZLHVáXFKDZNLQDFLĞQLM DGUXJDVáXFKDZNDautomatycznie zadzwoni.2. -HĞOLZED]LH]DUHMHVWURZDQRZLĊFHMQLĪGZLHVáXFKDZNLQDFLĞQLM LSU]HZLĔprzyciskiem GRĪąGDQHJRQXPHUXVáXFKDZNLDQDVWĊSQLHQDFLĞQLM abyZ\ZRáDüWĊVáXFKDZNĊ

Strona: 6

:$ĩ1(3U]\ZUyFHQLHGRP\ĞOQ\FKXVWDZLHĔWHOHIRQXVSRZRGXMHXVXQLĊFLHZV]\VWNLFKZSLVyZQDOLĞFLHSRáąF]HĔ:\]HURZDQH]RVWDQąUyZQLHĪELHĪąFHXVWDZLHQLDED]\LVáXFKDZNL:SLV\ZNVLąĪFHWHOHIRQLF]QHM]RVWDQą]DFKRZDQH1DFLĞQLM /OKSU]HZLĔ do «ADVANCED SET (UST. ZAAWANS. )» i2. 3U]HZLĔ do «RESET (ZRESETUJ)»LQDFLĞQLM /OK.3. 1DZ\ĞZLHWODF]XSRMDZLVLĊS\WDQLH©5(6(7" =5(6(72:$û"

Strona: 7

ª8. 4. 4 USTAWIENIE ODPOWIEDZI0RĪQD]DSLVDüVZRMąZáDVQą2'32:, ('ħGRWU\EX$16 5(& 2'32:, ('=, =$3, 6=

Strona: 8

ªlub «ANSWER ONLY (TYLKO ODPOWIEDZ)».1DFLĞQLM /OK DE\SRND]Dü«PLAY (ODEGRAJ)».1DFLĞQLM /OK DE\RGHJUDüELHĪąFą2'32:, ('ħQDHNUDQLHZ\ĞZLHWORQHEĊG]LHVáRZR«PLAY (ODEGRAJ)».1DFLĞQLM / DE\Z\EUDü«RECORD (ZAPISZ)».7. 1DFLĞQLM /OK DE\UR]SRF]ąüQDJU\ZDQLHRVRELVWHMODPOWIEDZI poGĨZLĊNXLNLHG\QDHNUDQLHSRMDZLVLĊVáRZRNAGRYWANIE.1DFLĞQLM /OK DE\SU]HUZDü]DSLV\ZDQLH1RZD2'32:, ('ħ zostanieDXWRPDW\F]QLHRGHJUDQDZFHOXVSUDZG]HQLD1DFLĞQLM /OK lub poczekajDĪ2'32:, ('ħVLĊ]DNRĔF]\0RĪQDUyZQLHĪQDFLVQąü DE\SRZUyFLüGRpoprzedniego ekranu bez zapisywania osobistej ODPOWIEDZI.8ZDJD-HĪHOLRVRELVWD2'32:, ('ħQLH]RVWDáDQDJUDQDRGHJUDQD]RVWDQLHZF]HĞQLHMXVWDZLRQD2'32:, ('ħ 8VWDZLDQLH7U\EX2GSRZLHG]L'RP\ĞOQLHVHNUHWDUNDXVWDZLRQDMHVWZWU\ELH« RECORD ALSO & ANSWER21/< 5Ï:1, (ĩ=$3, 6=, 7</. 22'32:, ('=

Strona: 9

ª po skasowaniuNLONXZLDGRPRĞFL

Strona: 10

1229. INFORMACJE OGÓLNE:$ĩ1(7RXU]ąG]HQLHQLHVáXĪ\GRZ\NRQ\ZDQLDSRáąF]HĔDZDU\MQ\FKZSU]\SDGNXDZDULL]DVLODQLD:FHOXX]\VNDQLDGRVWĊSXGRXVáXJDZDU\MQ\FKQDOHĪ\SRGMąüDOWHUQDW\ZQHG]LDáDQLD8U]ąG]HQLHVáXĪ\GRSRáąF]HĔZREUĊELHSXEOLF]QHMtelefonicznej sieci analogowej oraz prywatnych centrali telefonicznych. (pabx)., QIRUPDFMHGRW\F]ąFHEH]SLHF]HĔVWZDLIDOHOHNWURPDJQHW\F]Q\FK‡ 1DOHĪ\XĪ\ZDüZ\áąF]QLH]DVLODQLDSRGDQHJRZFKDUDNWHU\VW\FHWHJRSURGXNWX8Ī\ZDQLHQLH]DWZLHUG]RQHJR]DVLODQLDVSRZRGXMHXQLHZDĪQLHQLHJZDUDQFMLLPRĪHGRSURZDG]LüGRXV]NRG]HQLDWHOHIRQX‡ 1DOHĪ\XĪ\ZDüZ\áąF]QLH]DWZLHUG]RQ\FKSU]H]SURGXFHQWDDNXPXODWRUyZdostarczonych w zestawie.‡ 1LHRWZLHUDüVáXFKDZNL]Z\MąWNLHPZ\PLDQ\DNXPXODWRUyZ

Strona: 11

12512. DEKLARACJA WETen produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi stosownymiSU]HSLVDPLG\UHNW\Z\5 77(:('HNODUDFMĊ]JRGQRĞFLPRĪQD]QDOHĨüQDVWURQLHZZZDHJWHOHSKRQHVHX13. 87</, =$&-$85=Ą'=(1, $ ĝ52'2:, 6. 2

Marka:
AEG
Produkt:
Telefony
Model/nazwa:
Voxtel D85
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

Powiązane produkty AEG Voxtel D85

9. INFORMACJE OGÓLNE

WAŻNE

To urządzenie nie służy do wykonywania połączeń awaryjnych w przypadku

awarii zasilania. W celu uzyskania dostępu do usług awaryjnych należy podjąć

alternatywne działania. Urządzenie służy do połączeń w obrębie publicznej

telefonicznej sieci analogowej oraz prywatnych centrali telefonicznych. (pabx).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i fal elektromagnetycznych

• Należy używać wyłącznie zasilania podanego w charakterystyce tego produktu.

Używanie niezatwierdzonego zasilania spowoduje unieważnienie gwarancji i

może doprowadzić do uszkodzenia telefonu.

• Należy używać wyłącznie zatwierdzonych przez producenta akumulatorów,

dostarczonych w zestawie.

• Nie otwierać słuchawki (z wyjątkiem wymiany akumulatorów) ani bazy. Mogłoby

to spowodować narażenie na działanie wysokiego napięcia lub inne zagrożenia.

• Sygnał radiowy, emitowany z bazy do słuchawki telefonu może zakłócać

działanie aparatów słuchowych.

• Urządzenie może zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych, takich jak

na przykład telewizora, radia, budzików elektrycznych i komputerów jeśli będzie

się znajdowało w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zaleca się umieszczanie

urządzenia w odległości co najmniej jednego metra od takich urządzeń, aby

zminimalizować ryzyko zakłóceń.

• Akumulatory mogą spowodować uszkodzenie mienia i/lub uraz ciała, takie jak

poparzenie, jeśli ich biegun wejdzie w kontakt z materiałem przewodzącym, takim

jak biżuteria, klucze czy łańcuszki. Materiał przewodzący może spowodować

zamknięcie obwodu elektrycznego (zwarcie) a tym samym mocno się rozgrzać.

Należy zachować ostrożność, gdy ma się do czynienia z akumulatorami,

szczególnie gdy umieszcza się je w kieszeni, torebce lub innym miejscu wraz i

innymi metalowymi przedmiotami.

• Nigdy nie należy wrzucać akumulatorów do ognia. Istnieje poważne ryzyko

wybuchu i /lub uwolnienia silnie toksycznych chemikaliów.

Informacje dotyczące ochrony środowiska

• Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Podczas ładowania akumulatorów lub podczas długotrwałego używania

słuchawka może się rozgrzać Jest to zjawisko normalne. Niemniej jednak, aby

uniknąć uszkodzeń, nie zalecamy umieszczania urządzenia na antycznych/

lakierowanych meblach.

103

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Fairgrounds 30 Nov 2008 12:18 11553 0

Reply | New topic

 • #1Level 41  

  #1

  NIKON D80 instrukcja obsługi POLSKI
  Producent: NIKON
  Model: D80
  Jezyk: POLSKI

  Attachments:

  • D80-Pl. rarDownload(8. 99 MB)
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Cameras Foto Cam Instructions NIKON D80 instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja wymiany Aeg Voxtel D80 Twin

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wymiany Aeg Voxtel D80 Twin

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja wymiany Aeg Voxtel D80 Twin