Instrukcja składania 3m 1342141

Instrukcja składania 3m 1342141 jest przeznaczona do łatwego i szybkiego składania pudełka i innych opakowań. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują szybkiego i wygodnego sposobu składania opakowań. Instrukcja składania 3m 1342141 oferuje krok po kroku instrukcje składania, które są łatwe do zrozumienia, co zapewnia szybkie i wygodne składanie. Instrukcja ta jest idealna dla firm, które są zainteresowane zapewnieniem wysokiej jakości opakowań, które są łatwe do składania i zapewniają szybki czas realizacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja składania 3m 1342141

Załącznik nr 34


 

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

§ 1. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza.

§ 2. 1. W sprawozdaniu jednostkowym:

  1) w wierszach 11, 12, 13, 22, 24, 42 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

  2) w wierszach 14 i 15 wyszczególnia się stan środków na rachunku bieżącym dochodów dotyczący odpowiednio dochodów państwowej jednostki budżetowej oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27;

  3) w wierszu 21 dysponent części budżetowej wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia od dysponenta części budżetowej, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta części budżetowej, na realizację planu wydatków bieżącego roku; otrzymane środki pomniejsza się o dokonane zwroty i środki przekazane dysponentom podległym, z wyłączeniem placówek;

  4) w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego (NBP);

  5) w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych NBP, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nieujęte w sprawozdaniu Rb-28);

  6) w wierszu 41 dysponenci środków budżetu państwa wykazują środki otrzymane w sposób wskazany w pkt 3;

  7) w wierszach 52-57 wykazuje się środki według stanu na koniec okresu sprawozdawczego:

  a) na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w tym sum na zlecenie; nie wykazuje się środków z wiersza 45,

  b) na rachunkach, o których mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych,

  c) na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

  d) na wszystkich pozostałych rachunkach, prowadzonych przez jednostkę, niewymienionych w wierszach 52, 54 i 55 z wyszczególnieniem sum depozytowych; nie wykazuje się środków na rachunkach placówek

- środki w walutach obcych przelicza się na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy;

8) w wierszu 61 wykazuje się środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego, dotyczące dochodów państwowej jednostki budżetowej wykazane w sprawozdaniu Rb-27, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), zwanej dalej "ustawą - Prawo pocztowe", w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej.

2. W sprawozdaniu kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z sumą kwot wykazanych w wierszach 12, 14 i 61, z wyłączeniem sprawozdań dysponentów części budżetowych, którym podlegają placówki.

3. W sprawozdaniu kwota środków otrzymanych na realizację planu wydatków bieżącego roku powinna być uzgodniona z dysponentem wyższego stopnia; kwota środków przekazanych z Ministerstwa Finansów jest dostępna w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

4. W sprawozdaniu za rok kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12, a kwota wykazana w wierszu 21 powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 22, z wyjątkiem przypadków realizacji wydatków ze środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-23A o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4

§ 3.

§ 4. W sprawozdaniu jednostkowym:

1) w wierszach 11-13 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

2) w wierszach 14, 14a i 14b wyszczególnia się stan środków na rachunku bieżącym dochodów dotyczący odpowiednio dochodów z tytułu podatku akcyzowego, dochodów z tytułu podatku od gier, dochodów z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, a w wierszu 15 pozostałe wpływy niewykazane w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego i dochody z tytułu podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych;

3) w wierszu 62 wykazuje się środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-27, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej. W sprawozdaniu kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z sumą kwot wykazanych w wierszach 12, 14, 14a, 14b i 62 oraz z kwotą dochodów z tytułu podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wykazaną w wierszu 15. W sprawozdaniu za rok kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-24 o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych

§ 5. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w sposób określony w formularzu, na którym są naniesione wyjaśnienia dotyczące wypełniania. W sprawozdaniu jednostkowym w wierszach 1-5 w kolumnach 6 i 9, w wierszu 8 lit. a, b, c i d w kolumnie 5 oraz w wierszu 10 w kolumnie 5 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych

§ 6. Sprawozdania jednostkowe miesięczne i roczne składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni,

2) naczelników urzędów skarbowych, jako organy podatkowe

- są sporządzane w układzie: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach.

§ 7. W sprawozdaniach, o których mowa w § 6 pkt 1, wypełnia się następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Plan", "Dochody wykonane";

2) w sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym - "Plan", "Należności", "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów", "Dochody wykonane" oraz dotyczące salda końcowego kolumny: "należności pozostałe do zapłaty, ogółem", "w tym zaległości netto" oraz "nadpłaty", z zastrzeżeniem pkt 3;

3) w sprawozdaniach dysponentów środków budżetu państwa otrzymujących sprawozdania Rb-27ZZ, w zakresie paragrafu "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego" - "Plan", "Dochody wykonane". 

2. Sprawozdania jednostkowe, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie "Plan" wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki, a w przypadku dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazuje się również kwoty wynikające z planów finansowych tych placówek;

2) w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów z tytułu dochodów budżetowych, których pierwotny termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną; jeżeli dochody budżetowe zostały wykonane bez przypisu należności, a przepisy odrębne nie przewidują przypisu dla tego rodzaju dochodów, w kolumnie "Należności" należy wykazać kwotę zrealizowanych dochodów na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego dochodów jednostki budżetowej powiększone o środki w drodze, o których mowa w pkt 4;

3) w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" wykazuje się zmniejszenia dochodów, dokonane na podstawie odrębnych przepisów; w tym ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 1201, z późn. zm. ) - na pokrycie opłaty komorniczej i wydatków, o których mowa w art. 66 § 1 tej ustawy;

4) w kolumnie "Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego, dotyczące dochodów państwowej jednostki budżetowej, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

5) w odpowiednich kolumnach salda końcowego (11-13) wykazuje się należności pozostałe do zapłaty (część należności, o których mowa w pkt 2), w tym zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone). W kolumnie "zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym. 

3. Dochody budżetu państwa uzyskane przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań administracji rządowej są włączane do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację tych zadań, w jednym paragrafie "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego" następująco:

1) w sprawozdaniach za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień:

a) w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z planu finansowego jednostki,

b) w kolumnie "Dochody wykonane" - kwoty dochodów otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego - dochodów;

2) w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok:

a) w kolumnach "Plan" i "Dochody wykonane" - zgodnie z pkt 1,

b) w kolumnie "Należności" - w odpowiednich rozdziałach, kwoty należności wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ, z uwzględnieniem należności z tytułu dochodów nieprzekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach ubiegłych,

c) w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" - różnice pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie "Należności" a kwotami wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane",

d) w kolumnie "w tym zaległości netto" - w odpowiednich rozdziałach, kwoty zaległości wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ,

e) w kolumnie "nadpłaty" - w odpowiednich rozdziałach, kwoty nadpłat wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ.

4. Sprawozdanie miesięczne za marzec, czerwiec, wrzesień oraz sprawozdanie roczne, z wyjątkiem sprawozdań zawierających dane dotyczące placówek (w rozdziałach dotyczących placówek) powinno się bilansować w następujący sposób: kwota wykazana w kolumnie "Należności" minus kwota wykazana w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" minus kwota wykazana w kolumnie "Dochody wykonane" równa się kwocie wykazanej w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" minus kwota wykazana w kolumnie "nadpłaty", z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku gdy w sprawozdaniu Rb-27ZZ występują nadpłaty, to sprawozdanie Rb-27 może się nie bilansować o kwotę tych nadpłat.

§ 8. W sprawozdaniach, o których mowa w § 6 pkt 2, wypełnia się następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień w zakresie: "Dochodów wykonanych" i "Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym";

2) w sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym w zakresie: "Należności", "Potrąceń i innych zmniejszeń dochodów", "Dochodów wykonanych", "Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym" oraz "Salda końcowe", odpowiednich kolumn: "należności pozostałych do zapłaty", "zaległości netto" i "nadpłat". Urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe w zakresie budżetu państwa za okresy wymienione w ust. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych:

1) dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych:

a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

b) w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów":

  - zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 201, z późn. zm. ),

  - potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w tiret pierwsze,

c) w kolumnie "Dochody wykonane" - na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone); w kolumnie "zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym;

2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

  a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

  b) w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym przekazane w styczniu następnego roku, kwoty udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,

  c) w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane w styczniu następnego roku kwoty udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,

  d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

  - wykazuje się ze znakiem minus. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, powinny bilansować się w następujący sposób:

  1) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 - należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty;

  2) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 2 - należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty. 

  § 9. Dysponent części 77 w sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dane w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazuje w następujących kolumnach:

  1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Dochody wykonane" i "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym";

  2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym - "Należności", "Dochody wykonane", "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" oraz "Saldo końcowe", odpowiednie kolumny: "należności pozostałe do zapłaty", "zaległości netto" i "nadpłaty". 1, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

  1) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany okres sprawozdawczy,

  2) w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przekazane w styczniu następnego roku kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,

  3) w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; w sprawozdaniu rocznym również przekazane w styczniu następnego roku kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,

  4) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

  3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno bilansować się w następujący sposób: należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dane w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykazuje w następujących kolumnach:

   1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Dochody wykonane";

   2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym - "Należności" i "Dochody wykonane".

  5. 4:

  1) w kolumnie "Należności" wykazuje się kwotę należności w wysokości równej wpływom na rachunki dochodów budżetu państwa;

  2) w kolumnie "Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji wpływów na rachunki dochodów budżetu państwa.

  Rozdział 5

  Sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa

  § 10. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych:

  1) w sprawozdaniach miesięcznych, z wyjątkiem sprawozdań za grudzień - "Plan (po zmianach)", "Zaangażowanie", "Wykonanie wydatków" oraz "Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego";

  2) w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i sprawozdaniu rocznym - dane wymienione w pkt 1 oraz "Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego". Sprawozdanie sporządza się następująco:

  1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych wydatkach, wynikających z planu finansowego jednostki z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych, a w przypadku dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazuje się również kwoty wynikające z planów finansowych tych placówek;

  2) w kolumnie "Zaangażowanie" wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;

  3) w kolumnie "Wykonanie wydatków" wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej, z zastrzeżeniem pkt 4;

  4) w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i rocznym w kolumnie "Wykonanie wydatków" nie wykazuje się środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych;

  5) w kolumnie "Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

  6) w kolumnie "zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych" wykazuje się nieprzedawnione i nieumorzone zobowiązania, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął przed 1 stycznia bieżącego roku;

  7) w kolumnie "zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym" wykazuje się nieumorzone zobowiązania powstałe w okresie od 1 stycznia roku bieżącego do końca okresu sprawozdawczego, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął;

  8) w kolumnie "Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego", wykazuje się wydatki ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie finansowym, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i w sprawozdaniu rocznym. Dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazywać, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu; niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku - jako liczbę ujemną. Niewłaściwe przelewy środków powinny być wyjaśnione i rozliczone w następnym okresie sprawozdawczym. Dysponent części 84. Środki własne Unii Europejskiej w przypadku nadpłaconej składki do budżetu Unii Europejskiej przekazuje w formie komentarza do sprawozdania informację o wysokości nadpłaconej składki, wykazując ją w szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

  Rozdział 6

  Sprawozdanie Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

  § 11. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, sporządzają sprawozdania z wykonania planu tych wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach. W kolumnie "Plan" wykazuje się, ustalony przez Radę Ministrów, plan finansowy, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W kolumnie "Wykonanie" wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku pomocniczego dla środków na wydatki niewygasające, z zastrzeżeniem ust. 4. W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków ze środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, w kolumnie "Wykonanie" wykazuje się faktycznie zrealizowane wydatki ujęte w planie, tj. odpowiednio: dane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku pomocniczego dla środków na wydatki niewygasające oraz kwotę środków przekazanych na rachunki beneficjentów programów operacyjnych, po uwzględnieniu zwrotów. Dane w sprawozdaniach wykazuje się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym plan został ustalony przez Radę Ministrów.

  Rozdział 7

  Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

  § 12. Sprawozdanie sporządza się w pełnym zakresie danych, wynikającym z formularza, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla każdego funduszu. W kolumnie identyfikującej fundusz należy wstawić odpowiedni symbol. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące fundusze:

  1) 301 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych;

  2) 302 - Fundusz Emerytalno-Rentowy;

  3) 303 - Fundusz Pracy;

  4) 304 - Fundusz Alimentacyjny w Likwidacji;

  5) 306 - Fundusz Administracyjny;

  6) 310 - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji;

  7) 312 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

  8) 315 - Fundusz Wsparcia Policji;

  9) 316 - Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;

  10) 317 - Fundusz-Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

  11) 318 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej;

  12) 319 - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów;

  13) 330 - Fundusz Reprywatyzacji;

  14) 334 - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;

  15) 335 - Fundusz Promocji Kultury;

  16) 336 - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

  17) 337 - Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;

  18) 338 - Fundusz Rekompensacyjny;

  19) 340 - Fundusz Wsparcia Straży Granicznej;

  20) 341 - Fundusz Kredytu Technologicznego;

  21) 342 - Fundusz Emerytur Pomostowych;

  22) 343 - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych;

  23) 344 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

  24) 345 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

  25) 346 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

  26) 347 - Fundusz Zapasów Interwencyjnych;

  27) 348 - Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;

  28) 349 - Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;

  29) 350 - Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. W przypadku utworzenia nowego funduszu Minister Finansów, na wniosek dysponenta funduszu, nadaje funduszowi symbol dla celów sprawozdawczości budżetowej. W dziale A. "Przychody" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

  1) według paragrafów:

  a) przychody własne,

  b) dotacje z budżetu;

  2) w wydzielonych wierszach:

  a) "K 100" - pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych,

  b) "K 110" - stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego. W dziale B. "Koszty i inne obciążenia" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

  a) koszty,

  b) transfery na rzecz ludności i inne obciążenia;

  a) "P 100" - inne obciążenia, niewykazane w paragrafach, oraz inne zmniejszenia środków obrotowych,

  b) "P 130" - stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego.

  6. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego, w wydzielonych wierszach:

  1) "W 010" - środki pieniężne w tym: środki w kasie, wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie terminowe lub zarządzanie overnight;

  2) "W 020" - należności netto tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności;

  3) "W 021" - kwotę odpisu aktualizującego należności;

  4) "W 022" - nieobjętą odpisem aktualizującym kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

  5) "W 030" - pozostałe środki obrotowe;

  6) "W 040" - zobowiązania;

  7) "W 070" - stan środków obrotowych netto.

  7. W dziale D. Dane uzupełniające wykazuje się uszczegółowienie kwot należności i zobowiązań wykazanych w dziale C. odpowiednio w wierszu W 020 i W 040.

  8. W przypadku gdy dysponent funduszu nie realizuje bezpośrednio zadań wynikających z ustawy powołującej fundusz, w sprawozdaniu w kolumnie "Wykonanie" wykazuje się faktycznie poniesione ostatecznie wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.

  9. Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Interwencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo ust. 5 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i ministra właściwego do spraw energii.

  10. Sprawozdania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wypełnia się w dziale D. Dane uzupełniające.

  Rozdział 8

  Sprawozdanie Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej

  § 13. Sprawozdanie sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach. "Dochody" w kolumnach: "plan" i "wykonanie" wykazuje się: 

  1) w szczegółowości dział, rozdział, paragraf - odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych stanowiące dochody agencji wykonawczej;

  2) w wydzielonym wierszu "K 150" - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań agencji wykonawczej (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadiów i kaucji). "Wydatki" w kolumnach: "plan" i "wykonanie" wykazuje się:

  1) w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf - odpowiednio planowane i poniesione wydatki;

  2) w wydzielonym wierszu "P 150" - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań agencji wykonawczej (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

  1) w wierszu W 020 - należności netto tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności;

  2) w wierszu W 021 - kwotę odpisu aktualizującego należności;

  3) w wierszu W 022 - nieobjętą odpisem aktualizującym kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

  4) w wierszu W 040 - zobowiązania. Sprawozdanie agencji wykonawczej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo ust. 5 rozporządzenia, przez ministra nadzorującego działalność danej agencji wykonawczej. Na formularzu sprawozdania w pozycji "Adresat" wpisuje się wyrazy: "Ministerstwo Finansów za pośrednictwem" oraz nazwę właściwego ministerstwa, którym kieruje minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą.

  Rozdział 9

  Sprawozdanie Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  § 14. Sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sporządza się w zakresie danych i w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej. W przypadku gdy państwowy fundusz celowy/agencja wykonawcza/instytucja gospodarki budżetowej zostaną utworzone w ciągu roku budżetowego, sprawozdania sporządza się zgodnie z przyjętym planem finansowym na dany rok budżetowy. W przypadku gdy w ustawie budżetowej wydatki państwowego funduszu celowego są planowane jako przelewy redystrybucyjne, w sprawozdaniu w kolumnie "Wykonanie", bezpośrednio pod pozycją przelewy redystrybucyjne, wykazuje się faktycznie poniesione ostateczne wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych. Sprawozdanie instytucji gospodarki budżetowej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo ust. 5 rozporządzenia, przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego. Na formularzu sprawozdania agencji wykonawczej i instytucji gospodarki budżetowej w pozycji "Adresat" wpisuje się wyrazy: "Ministerstwo Finansów za pośrednictwem" oraz nazwę właściwego ministerstwa, którym kieruje minister sprawujący nadzór lub nazwę właściwego organu wykonującego funkcje organu założycielskiego. Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Interwencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo ust. 5 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego albo ministra właściwego do spraw energii.

  Rozdział 10

  Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

  § 15. Dysponenci środków budżetu państwa, przekazujący jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sporządzają na podstawie sprawozdań otrzymanych od zarządów tych jednostek, łączne sprawozdania Rb-50, oddzielnie dla gmin, powiatów oraz samorządów województw, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf odrębnie dla:

  1) dotacji;

  2) wydatków. Dysponenci środków budżetu państwa, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przekazują do dysponentów części budżetowych sprawozdania Rb-50 pięć dni przed terminem przekazania sprawozdań do Ministerstwa Finansów. 1, dysponenci części budżetowych przekazują do Ministerstwa Finansów.

  Rozdział 11

  Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

  § 16. Sprawozdanie jednostkowe Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjno-prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownicy:

  1) jednostek budżetowych,

  2) uczelni publicznych

- w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia. 1, dla placówek sporządzają dysponenci części budżetowych. Wymienione w ust. 1 państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. poz. 864). Zatrudnienie i wynagrodzenia, dla zadania wymienionego w ust. 3, wykazuje się na oddzielnym formularzu, z dokładnym określeniem w tytule formy organizacyjno-prawnej i rodzaju zadania, wyłącznie w zakresie wykonania. W kolumnie 14 - "Wykonanie wynagrodzeń osobowych" należy podać wysokość wynagrodzeń finansowanych przez daną jednostkę organizacyjną (bez ujmowania wynagrodzeń w części finansowanej z Funduszu Pracy). Państwowe jednostki organizacyjne, wymienione w ust. 1, sporządzają sprawozdania dla wszystkich zatrudnionych według statusu zatrudnienia; w odrębnych pozycjach należy wymienić oddzielnie:

1) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe;

3) członków korpusu służby cywilnej;

4) etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych;

5) sądowych kuratorów zawodowych;

6) ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

7) asesorów prokuratorskich i asesorów sądowych;

8) funkcjonariuszy Służby Celnej;

9) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;

10) sędziów i prokuratorów;

11) żołnierzy i funkcjonariuszy;

12) etatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych;

13) pracowników Rządowego Centrum Legislacji, niezaliczonych do grup pracowniczych wymienionych w pkt 1-12;

14) członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

15) nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej;

16) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

17) referendarzy sądowych;

18) asystentów sędziów i prokuratorów;

19) specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

§ 17. W poszczególnych kolumnach sprawozdania ujmuje się:

1) w kolumnie 1 - symbol części budżetowej;

2) w kolumnie 2 - symbol statystyczny województwa;

3) w kolumnie 3 - dysponenci części budżetowych mogą wprowadzać oznaczenie dysponentów podległych (nie należy wypełniać w sprawozdaniu łącznym dysponenta części budżetowej);

4) w kolumnie 4 - wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia form organizacyjno-prawnych:

a) 020 - jednostki budżetowe,

b) 050 - uczelnie publiczne;

5) w kolumnie 5 - wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia rodzaju zadania:

a) A - podstawowa działalność jednostki organizacyjnej (nie obejmuje zadania wymienionego jako B),

b) B - osoby zatrudnione do prac interwencyjnych i robót publicznych;

6) w kolumnach 6 i 7 - wprowadza się odpowiednio dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej;

7) w kolumnie 8 - podaje się następujące symbole dla statusu zatrudnienia:

a) 01 - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

b) 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

c) 03 - członkowie korpusu służby cywilnej,

d) 04 - etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych,

e) 05 - sądowi kuratorzy zawodowi,

f) 06 - eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,

g) 07 - asesorzy prokuratorscy i asesorzy sądowi,

h) 08 - funkcjonariusze Służby Celnej,

i) 09 - funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,

j) 10 - sędziowie i prokuratorzy,

k) 11 - żołnierze i funkcjonariusze,

l) 12 - etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, 

m) 13 - pracownicy Rządowego Centrum Legislacji niezaliczeni do grup pracowniczych wymienionych w lit. a-l, 

n) 14 - członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, 

o) 15 - nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, 

p) 16 - członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, 

r) 17 - referendarze sądowi, 

s) 18 - asystenci sędziów i prokuratorów, 

t) 19 - specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

8) w kolumnie 9 - "Plan po zmianach" wykazuje się plan zatrudnienia jednostki w ujęciu średniorocznym (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), na które jednostka sprawozdawcza otrzymała wynagrodzenia osobowe, nie wliczając osób zatrudnionych poza granicami kraju; przyznane zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku, z późniejszym terminem uruchomienia, a także w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy likwidacji lub przekształceniu, należy wykazać w planie, również w ujęciu średniorocznym; jednostki zaliczone do działu 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - podają zatrudnienie ustalone we własnym zakresie;

9) w kolumnie 10 - "Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym" wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w okresie sprawozdawczym, przy czym:

a) przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym oblicza się, dodając przeciętne liczby zatrudnionych, w tym także na zastępstwo, w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca okresu sprawozdawczego, i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy; przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu oblicza się, dodając połowę stanu zatrudnionych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15. dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca; otrzymaną sumę dzieli się przez 2,

b) do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób, które nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy, tj. np. osób będących na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych,

c) w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy przekształceniu lub likwidacji, podaje się w wykonaniu przeciętną liczbę zatrudnionych za okres, w którym te jednostki funkcjonowały w państwowej sferze budżetowej; oznacza to, że jeżeli jednostka np. funkcjonowała przez 4 miesiące i zatrudniała 15 osób, to średniorocznie wykazuje 5 osób (15 osób x 4 miesiące: 12 miesięcy),

d) zatrudnienie osób niepełnosprawnych należy ujmować tylko z tych miesięcy, w których wynagrodzenia tych osób były finansowane z wynagrodzeń danej jednostki, w przeliczeniu na przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym; oznacza to, że jeżeli w ciągu roku były zatrudnione 4 osoby niepełnosprawne, których wynagrodzenia co drugi miesiąc były finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to średniorocznie wykazuje się 2 osoby;

10) w kolumnie 11 - "Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się liczbę zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), tj. podaje się stan ewidencyjny pełnozatrudnionych (po przeliczeniu); do ustalenia stanu zatrudnienia stosuje się pkt 9 lit. b;

11) w kolumnach 12 i 13 - wykazuje się wydatki klasyfikowane w § 401-407 klasyfikacji budżetowej, ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych. W kolumnie "Plan po zmianach" w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej "Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych" - w sprawozdaniu dysponenta części budżetowej, a w przypadku sprawozdań jednostek podległych - kwoty wynagrodzeń określone przez dysponenta części budżetowej, powiększone o:

a) wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

b) wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych

- przy czym plan po zmianach powinien również uwzględniać zmiany wprowadzone na podstawie art. 171, art. 172 i art. 194 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, z późn. zm. );

12) w kolumnach 14 i 15 - wykazuje się wykonanie wydatków klasyfikowanych w § 401-407 klasyfikacji budżetowej, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego; w kolumnach tych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy.

§ 18. W kolumnach 14 i 15 kwoty wynagrodzeń powinny być ujmowane w wysokości zgodnej z kwotami brutto listy płac (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne opłacanymi przez ubezpieczonych oraz z zaliczką na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń, niezależnie od terminu płatności). Dane liczbowe wykazane w "Wykonaniu" według list płac brutto nie mogą przekraczać ustalonego zgodnie z § 17 pkt 11 planu po zmianach wynagrodzeń. Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. poz. 2217) ujmuje się w kolumnie 15.

§ 19. Dysponenci części budżetowych sporządzają sprawozdanie łączne w szczegółowości określonej dla sprawozdań jednostkowych i przekazują na elektroniczną skrzynkę podawczą Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawozdanie sporządza się według wytycznych Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W sporządzonych przez dysponentów części budżetowych sprawozdaniach Rb-70 nie wykazuje się pozycji zbiorczych.

Rozdział 12

Sprawozdania sporządzane przez placówki i sposób ich włączania do sprawozdań łącznych dysponentów części budżetowych

§ 20. Kierownik placówki sporządza i przekazuje do dysponenta części budżetowej sprawozdania jednostkowe:

1) Rb-23PL - sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki;

2) Rb-27PL - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki;

3) Rb-28PL - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki;

4) Rb-34PL - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu - w kwotach wynikających z planów finansowych placówki;

2) w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość. 1 pkt 1, sporządza się, wykazując:

1) w rubrykach 2 i 3 - nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

2) w wierszu 1 - stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasie - suma sald konta 101 "Kasa" i 131 "Rachunki bieżące";

3) w wierszu 2 - pozostałość dochodów wykonanych w roku ubiegłym - saldo konta 750 "Dochody budżetowe";

4) w wierszu 3 - pozostałość środków budżetowych otrzymanych w roku ubiegłym na wykonywanie wydatków, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią - część salda konta 810 "Fundusz środków na wydatki budżetowe";

5) w wierszu 4 - dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

6) w wierszu 5 stałą zaliczkę - część salda konta 200 "Rozrachunki";

7) w wierszu 6 - dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych sum obcych;

8) w wierszu 7 - środki budżetowe przyznane przez dysponenta części budżetowej w okresie sprawozdawczym na wykonywanie wydatków budżetowych;

9) w wierszu 8 - wykonane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym;

10) w wierszu 9 - wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym;

11) w wierszu 9a - wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym ze środków stałej zaliczki przyznanej w latach poprzednich;

12) w wierszu 10 - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie - suma sald konta 101 "Kasa" i 131 "Rachunki bieżące";

13) w wierszu 11 - pozostałość dochodów budżetowych wykonanych w placówce; saldo konta 750 "Dochody budżetowe";

14) w wierszu 12 - pozostałość środków budżetowych przyznanych przez dysponenta części budżetowej na wykonywanie wydatków; część salda konta 810 "Fundusz środków na wydatki budżetowe";

15) w wierszu 13 - dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

16) w wierszu 14 - stałą zaliczkę - część salda konta 200 "Rozrachunki";

17) w wierszu 15 - dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla sum obcych. 

5. 1 pkt 2, sporządza się, wykazując:

1) w rubryce 2 i 3 - nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

2) w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z planu finansowego dochodów placówki;

3) w kolumnie "Wykonanie" - na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów budżetowych prowadzonej do konta 750 "Dochody budżetowe", kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. 1 pkt 3, sporządza się, wykazując:

2) w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z planu finansowego wydatków placówki;

3) w kolumnie "Wykonanie" - kwoty wykonanych wydatków budżetowych placówki na podstawie danych ewidencji analitycznej wydatków budżetowych, prowadzonej do konta 400 "Wydatki budżetowe". Sprawozdanie jednostkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, wykazując:

1) w dziale A. "Dochody":

a) w kolumnie "plan" - kwoty dochodów planowanych w ramach planu finansowego,

b) w kolumnie "wykonanie" - kwoty dochodów na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

2) w dziale B. "Wydatki":

a) w kolumnie "plan" - kwoty wydatków planowanych w ramach planu finansowego,

b) w kolumnie "wykonanie" - kwoty wydatków, na podstawie danych ewidencji analitycznej wydatków, o których mowa w art. 163 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

c) w wierszu K 150 "Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego" - stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunku bankowym i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

d) w wierszu P 150 "Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego" - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 21. Dysponent części budżetowej, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o dochodach wykazuje odpowiednio:

1) dane ze sprawozdań placówek;

2) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym;

3) kwoty przekazanych środków pieniężnych - z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce, jako środki przyznane na finansowanie wydatków. Sprawozdanie łączne o dochodach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent części budżetowej sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartały - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartały - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za IV kwartały - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku do końca roku, na dzień kończący rok budżetowy, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie, określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych. Dysponent części budżetowej, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o wydatkach (Rb-28) wykazuje odpowiednio:

2) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym;

3) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych - z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków. Sprawozdanie łączne o wydatkach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent części budżetowej sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartały - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartały - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za IV kwartały - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku do końca roku, na dzień kończący rok budżetowy, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, po uwzględnieniu zwrotów środków z placówek, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych. Dysponent części budżetowej sporządza sprawozdanie łączne Rb-34PL na podstawie danych ze sprawozdań placówek, po przeliczeniu ich na złote przy zastosowaniu kursu średniego NBP, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy. Dysponent części budżetowej sporządza sprawozdanie łączne Rb-23PL na podstawie sprawozdań placówek Rb-23PL za IV kwartały, w zakresie danych dotyczących wierszy od 1 do 6 i od 10 do 15, po ich przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego NBP aktualnego na dzień kończący rok budżetowy. Dysponent części budżetowej na otrzymanych sprawozdaniach jednostkowych umieszcza adnotację o kursie waluty, według którego przeliczane są dane ze sprawozdań jednostkowych. Do czasu otrzymania oryginałów sprawozdań dane ze sprawozdań przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną mogą być włączone do sprawozdań łącznych dysponenta części budżetowej. Przesłanie sprawozdania faksem lub pocztą elektroniczną nie zwalnia kierownika placówki z obowiązku przekazania oryginału sprawozdania. Dysponent części budżetowej sprawdza, czy otrzymany oryginał sprawozdania jest zgodny ze sprawozdaniem przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli dane wykazane w sprawozdaniu przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną są niezgodne z danymi wykazanymi w oryginale sprawozdania placówki, dysponent części budżetowej koryguje sprawozdanie łączne za bieżący okres sprawozdawczy.

11. Dopuszcza się, aby w sytuacjach kryzysowych (np. ewakuacja placówki), gdy nie jest możliwe otrzymanie sprawozdania z placówki, dysponent części budżetowej włączył do sprawozdania łącznego dane placówki z poprzedniego okresu sprawozdawczego w ramach danego roku budżetowego oraz: 

1) w zakresie dochodów:

a) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym,

b) kwoty przekazanych środków pieniężnych - z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce jako środki przyznane na finansowanie wydatków;

2) w zakresie wydatków:

a) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym,

b) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych - z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków;

3) odpowiednio dane, o których mowa w pkt 1 i 2 - w przypadku braku sprawozdań w danym roku budżetowym; dane te należy wykazać w § "nierozliczone dochody otrzymane z placówek polskich za granicą" w sprawozdaniu Rb-27 i w § "nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatków" w sprawozdaniu Rb-28.

Rozdział 13

Sprawozdanie Rb-FUS z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

§ 22.

Rozdział 14

Sprawozdanie Rb-FER z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego

§ 23.

Rozdział 15

Sprawozdanie Rb-28 Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

§ 24. Sprawozdanie sporządza się w odniesieniu do wydatków w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków ze środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - finansowanych w ramach budżetu państwa (tj. z wyłączeniem wydatków w ramach budżetu środków europejskich ujętych w sprawozdaniu Rb-28 UE). Sprawozdanie sporządza się w szczegółowości: program, część, dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w programach. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych: "Plan (po zmianach)", "Zaangażowanie", "Wykonanie wydatków" - w podziale na wkład Unii Europejskiej oraz wkład budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej - dotyczy wydatków budżetu państwa na realizację programów i projektów podlegających refundacji z budżetu Unii Europejskiej, z wyłączeniem wydatków ze środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą "1", "5" lub "8". Wkład budżetu państwa - dotyczy wydatków budżetu państwa na współfinansowanie krajowe wkładu publicznego w realizację programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z wyłączeniem wydatków ze środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą "2", "6", "9". Sprawozdanie sporządza się następująco:

1) w kolumnie "Nazwa Programu" należy powtórzyć tyle razy nazwę danego programu, ile wystąpi wierszy w kolumnach: "dział", "rozdział", "paragraf";

2) w kolumnach "część", "dział", "rozdział", "paragraf" należy kolejno wypełniać wszystkie pola dla danego paragrafu;

3) w kolumnie "Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych wydatkach, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych;

4) w kolumnie "Zaangażowanie" wykazuje kwoty wynikające z zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie, decyzji, porozumień i innych dokumentów, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;

5) w kolumnie "Wykonanie wydatków" wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej. W kolumnie "Nazwa Programu" punkty oraz programy w ramach punktów mogą być uszeregowane w kolejności innej, niż podana we wzorze sprawozdania.

Rozdział 16

Sprawozdanie Rb-28 Programy WPR - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej 

§ 25. Sprawozdanie sporządza się w odniesieniu do wydatków w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, finansowanych w ramach budżetu państwa (z wyłączeniem wydatków w ramach budżetu środków europejskich ujętych w sprawozdaniu Rb-28UE WPR). Wkład Unii Europejskiej - dotyczy wydatków budżetu państwa na realizację programów i projektów podlegających refundacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą "8". Wkład budżetu państwa - dotyczy wydatków budżetu państwa na współfinansowanie krajowe wkładu publicznego w realizację programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą "9".

4) w kolumnie "Zaangażowanie" wykazuje się kwoty wynikające z decyzji, umów zawartych z beneficjentami programu i innych umów i postanowień, które powodują konieczność wydatkowania w danym roku budżetowym środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej;

Rozdział 17

Rb-28NW Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA

§ 26. Sprawozdanie sporządza się w odniesieniu do wydatków w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - finansowanych w ramach budżetu państwa (tj. z wyłączeniem wydatków w ramach budżetu środków europejskich ujętych w sprawozdaniu Rb-28 UE), które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, sporządzają sprawozdania z wykonania planów tych wydatków w szczegółowości: część, dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w programach. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych: "Plan", "Wykonanie wydatków" - w podziale na wkład Unii Europejskiej oraz wkład budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej - dotyczy wydatków budżetu państwa na realizację programów i projektów podlegających refundacji z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą "1", "5" lub "8". Wkład budżetu państwa - dotyczy wydatków budżetu państwa na współfinansowanie krajowego wkładu publicznego w realizację programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą "2", "6", "9". W kolumnie "Nazwa Programu" należy powtórzyć tyle razy nazwę danego programu, ile wystąpi wierszy w kolumnach: "dział", "rozdział", "paragraf". W kolumnach "część", "dział", "rozdział", "paragraf" należy kolejno wypełniać wszystkie pola dla danego paragrafu. W kolumnie "Wykonanie wydatków" wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku dla środków na wydatki niewygasające, z zastrzeżeniem ust. 10. W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, w kolumnie "Wykonanie wydatków" wykazuje się faktycznie zrealizowane wydatki ujęte w planie, tj. odpowiednio: dane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku dla środków na wydatki niewygasające oraz kwotę środków przekazanych na rachunki beneficjentów programów operacyjnych, po uwzględnieniu zwrotów.

Rozdział 18

Korekty sprawozdań

§ 27. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 rozporządzenia. Sprawozdania za IV kwartały i łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując korektę sprawozdania należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania korekty.

Rozdział 19

Przekazywanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego

§ 28. W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa przekazuje się sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL. Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań przekazywanych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa jest wskazany w "Dokumentacji Użytkownika dla Modułu Sprawozdawczości" dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Sprawozdania Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy Ministerstwo Finansów udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Sprawozdania Rb-28 Programy WPR Ministerstwo Finansów udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. W przypadku zmiany organu dysponującego częścią budżetu państwa, w terminie innym niż dzień kończący okres sprawozdawczy lub dzień kończący rok sprawozdawczy, sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się, nie później niż 3 dni przed terminem sporządzenia tych sprawozdań za kolejny okres sprawozdawczy, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu przejmującego uprawnienia do dysponowania częścią budżetową.

§ 29. Sprawozdania Rb-70, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy. 1, sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym; wzory formularzy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Aby ułatwić Wam proces składania zamówień, przygotowaliśmy krótką instrukcję, opisującą krok po kroku wszystkie etapy.

Na początek ważna informacja.

Bardzo proszę zamawiać oddzielnie produkty promocyjne z bezpłatną wysyłką, a oddzielnie bez! Jeśli zamówiemy np. kosiarkę, która ma promocyjną wysyłkę w cenie towaru i np. olej to system naliczy nam opłatę transportową jest to ograniczenie systemu, na które nie mamy wpływu.

W takim przypadku mamy 2 opcje.

Pierwsza: zaznaczamy odbiór osobisty podajemy oczywiście swoje dane i w uwagach poiszemy: wysyłka na adres z zamówienia (lub inny jeśli mamy inny adres wysyłki, a inny zamawiającego).

Druga: Wypełniamy wszystkie dane do rachunku i wysyłki. Zaznaczamy opcję "przelew" (nie szybkie przelewy). Płacimy za towar bez opłaty za transport.

Uwaga:

1. Przy płatności przy odbiorze ZAWSZE doliczy nam opłatę transportową ponieważ promocja na bezpłatny transport dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE OPŁATY PRZEDPŁATĄ!

2. Sytuacja taka występuje TYLKO w sytuacji kiedy drugi produkt MOŻE BYĆ WYSŁANY W TEJ SAMEJ PRZESYŁCE. Czyli jeśli np. wybierzemy 2 kosiarki z czego jedna ma bezpłatny transport, a druga nie oczywiście jedna pojedzie za darmo, a do drugiej zostanie naliczona opłata transportowa!

A teraz do rzeczy:

1. DODAJ INTERESUJĄCY CIĘ PRODUKT DO KOSZYKA

2. PRZEJDŹ DO KOSZYKA

3. WYBIERZ SPOSÓB DOSTAWY I PŁATNOŚĆ

4. PRZEJDŹ DALEJ ABY PODAĆ DANE DO WYSYŁKI

5. PODAJ DANE DO WYSYŁKI

6. SPRADŻ DANE I PRZEJDŹ DO KASY

7. PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA


8. ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO ŻŁOŻONE


Jeśli nie otrzymają Państwo od razu maila potwierdzającego złożenie zamówienia bardzo proszę sprawdzić "SPAM".

Zdarza się, że program pocztowy właśnie tam umieszcza maile potwierdzające złożenia zamówienia.

Poniżej schemat płatności kartą płatniczą:


 • Drukuj
 • Dodaj do schowka Dodaj opinię Poleć

Masz pytanie na temat tego produktu?

Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci
potrzebnych informacji.


 • Oblicz ratę Porównaj Zobacz koszty dostaw
   Opis Dane techniczne Wymiary Opinie (100) Pytania (8) Akcesoria Opis

   Tunel foliowy ma za zadanie chronić rośliny i zapewniać im świetne warunki do rozwoju - dlatego tak ważna jest jego stabilność i przepuszczalność światła na najwyższym możliwym poziomie.

  • Duża stabilność
  • Maksymalna przepuszczalność światła
  • 6 okienek
  • Zalety:

  • Rolowane drzwi wyposażone w podwójny zamek zatrzaski - stanowią szerokie, wygodne wejście.
  • Doskonała cyrkulacja powietrza możliwa jest dzięki 6 okienkom pokrytym dodatkową moskitierą, która chronić ma przez wpadaniem owadów i ptaków. Otwory te gwarantują zachowanie w środku optymalnego mikroklimatu do uprawy wszelkiego rodzaju roślin.
  • W zestawie znajduje się także dodatkowych fartuch ziemny, który wystarczy obsypać ziemią w celu uzyskania jak największej stabilności konstrukcji. To także świetne zabezpieczenie chroniące foliak ogrodowy przed podwianiem i porwaniem przez wiatr. Folię przyczepia się do podstawy konstrukcji za pomocą wygodnych rzepów.
  • Materiały:

  • Folia PE 140 g/m2 - odznacza się najwyższą klasą odporności na promieniowanie UV, jednocześnie przepuszczając maksymalnie dużo światła. Dodatkowo folia wzmocniona została siatką z polipropylenu, która wzmacnia ją i chroni przez uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Konstrukcja tunelu składa się ocynkowanych, stalowych rurek, które nie ulegają korozji i są odporne na różne warunki atmosferyczne.
  • Dobrze wiedzieć!

  • Sama folia jest przezroczysta, a zielonego koloru nadaje całości wtopiona w nią siatka.
  • Zalecamy kotwienie poprzez okopanie tunelu i zakopanie folii!
  • Cechy produktu

   Przezroczysta folia PE

  • wytrzymała, z gramaturą 140g/m2, UV4
  • z wtopioną siatką PP
  • stwarza optymalne warunki dla wzrostu roślin ciepłolubnych
  • Stelaż z obustronnie ocynkowanych profili

  • zapewniają maksymalną wytrzymałość i najwyższą możliwą ochronę antykorozyjną
  • Fartuch ziemny

  • umożliwia wkopanie bądź przysypanie folii ziemią dla zapewnienia odpowiedniej stabilności
  • Rzepy

  • mocują folię do konstrukcji metalowego stelaża
  • Zamki do drzwi

  • dwustronne, niezawodne
  • Zapięcia folii w otworach wejściowych

  • poprawiają komfort pracy, podtrzymując rolowane drzwi
  • Dwie poprzeczki w górnej części stelaża

  • zapewniają stabilność i pozwalają na podwiązanie sznurków dla roślin pnących
  • Zasłony przy każdym z okien

  • dają możliwość regulacji ilości powietrza wpadającego do tunelu
  • Namiot foliowy na pomidory 2x3m

   Namiot foliowy na pomidory 2x3m

   Dane techniczne Kod produktu:GAP029 Wysokość (cm):200
   Szerokość (cm):Długość (cm):300
   Powierzchnia (m2):6 Liczba okien:6 szt. Folia:UV4 Stelaż:Rurki metalowe ocynkowane śr. 19 mm, gr. 0, 7 mm, Gramatura:140g/m Gwarancja:12 miesięcy Konstrukcja:Konstrukcja oparta na stalowych, obustronnie ocynkowanych profilach, Rodzaj folii:Podwójna przezroczysta folia PE UV4 z zieloną siatką PP wtopioną w strukturę, Komplet zawiera:

   rury i kształtki, profile,

   śruby montażowe,

   folię z fartuchem i oknami,

   rzepy mocują folię do podstawy konstrukcji,

   prostą i przejrzystą instrukcję montażu

   Opakowanie:

   1 paczka 150*41*15, waga 20 kg

   EAN:5903332903009 Waga:20 Kolor folii:zielona Wejście:z jednej strony Otwieranie:suwak Części zamienne:Oferujemy sprzedaż części zamiennych do tuneli Dodatkowe informacje Najczęstsze pytania o tunele foliowe

   Jeśli masz wątpliwości co do wyboru tunelu foliowego zachęcamy do przeczytania artykułu Najczęstsze pytania o tunele foliowe

   Jak samodzielnie zbudować tunel foliowy?

   Przed montażem tunelu foliowego należy przeczytać nasz poradnik Budowa tunelu foliowego z metalowym stelażem 3x6m – krok po kroku.

   Pokaż wszystkie dodatkowe informacje (6)mniej dodatkowych informacji

   Wymiary produktu

   Opinie (100)

   Średnia ocena: 4. 8/5Opinie: 1005 84%4 14%3 2%2 0%1 Posiadasz ten produkt?

   Oceń by pomóc innym klientom w podjęciu właściwego wyboru

   Dodaj recenzję

   Zdjęcia od klientów Zobacz wszystkie

  • Tunel łatwy w montażu i spełnia swoje zadanie zapewniając ochronę przed wiatrem i nadmierne nasłonecznienie:)

   Zalety:

   • Idealny rozmiar i funkcjonalność dla początkujących ogrodników
   • Wady:
   • Elementy do mocowania folii do stelarzu w części zerwały się przy mocnym wietrze ale tunel jest nadal funkcjonalny
   • Czy opinia jest dla ciebie pomocna? :2 Opinia potwierdzona zakupem

   • Piotr28. 05. 2020 Super. Bardzo prosty w złożeniu. Bardzo polecam.

   • Kasiam22. 2020 Tunel fajnie wygląda na naszej działce. Jest estetyczny i zgrabny.
    Myślę, że nie odleci nam podczas wichury- został solidnie zabezpieczony.
    Okienka są bardzo dobrym rozwiązaniem.

   • Bardzo dobrze wykonany.Łatwy montaż.Duży plus za okienka.
   • Magdalena23. 2020 Super tunel! Mąż bardzo zadowolony!
    Polecam

   • Lucyna Janota24. 03. 2021 Świetny produkt, łatwy w montażu, trwała folia.

   • Łatwość montażu
   • dobrze dobrane gabaryty.
   • 1
   • Jarosław24. 06. 2020 Mam w planie kupić następny. Polecam zakup maksymalnie dużego gdyż po montażu apetyt rośnie na uprawy.

   • Estetyczny prosty w montażu w dobrej cenie.
   • Grubość ścianek rurek trochę za cienka.
   • Waldek07. 02. 2021 Produkt jest zgodny z opisem, spełnia swoje funkcje. Rośliny w tunelu są dobrze nasłonecznione i zapewniona jest odpowiednia cyrkulacja powietrza.

   • produkt dobrej jakości
   • solidny
   • trwały
   • instrukcja montażu mogłaby być bardziej szczegółowa
   • Zbyszek17. 04. 2019 Jesteśmy bardzo zadowoleni. Tunel wykonany solidnie i jest funkcjonalny dzięki okienkom. Wszystko solidnie uszyte. Konstrukcja stabilna. Uprawa pomidorów w nim to sama radość.

   • Lekki
   • trwały dzięki wzmocnionej foli siatką. Konstrukcja lekka i łatwa w czasie składania. Szwy mocne dzięki temu namiot jest trwały.
   • Tomasz Staszewski14. 2021 Dostawa na czas produkt się zgadza wykonanie bardzo dobre. Tunel stabilny łatwy w montażu

   • Szybki łatwy montaż wykonanie bardzo dobre
   • 0
   • Ela30. 2020 Produkt świetnej jakości, bardzo ładnie się prezentuje, szybka wysyłka jest dużym atutem.

   • Stabilna konstrukcja
   • gruba folia
   • wszystko na plus
   • Pokaż kolejnemniej opiniiPytaniaZapytaj o produkt Pytania klientów dotyczące produktu

   • Proszę o podanie średnicy rurek konstrukcyjnych oraz grubość ścianki tej rurki. Średnica profili 25 mm, grubość ścianki 1 mm.

   • Czy z chwilą dostawy tunelu można liczyć na montaż na miejscu?Niestety, te tunele są przeznaczona do samodzielnego montażu.

   • Proszę o informację czy warto składać na zimę i ponownie rozkładać wiosną. Tunel nie jest przewidziany na okres zimowy, folia może ulec uszkodzeniom przy minusowych temperaturach. Dlatego producent zaleca demontaż folii na okres zimowy.

   • Witam. Proszę o informację, czy złożenie tunelu 2m x 3m będzie trudne dla dwóch starszych osób? czy folia jest wodoodporna i deszcz będzie spływał na podłoże pod tunelem? jaki jest termin oczekiwania na dostawę?Oczekuję na pilną odpowiedź.Pozdrawiam MariaMontaż jest bardzo prosty i nie wymaga wiele wysiłku.Folia jest wodoodporna.Wysyłka w terminie widocznym na stronie produktu.

   • Proszę o podanie wytrzymałości foli (na ile sezonów). Tunel posiada folię dwusezonową.

   • Dzień dobry,1. Czy zamki przy drzwiach są sprawne i jak długo wytrzymują przy normalnej eksploatacji? Myślę o tunelu 2x3m2. Czy istnieje możliwość dokupienia gotowej foli na wcześniej zakupiony tunel?Pozdrawiam, E. K. Zamki oczywiście są sprawne. Producent daje roczną gwarancję na ten model tunelu.Folię można dokupić: https://ogrodosfera. pl/folia-na-tunel-2x3m-zielona? from=listing&campaign-id=14

   • Jaka jest różnica między białym a zielonym kolorem folii? Jaki kolor lepiej się sprawdza? W obu przypadkach zastosowano podwójną przezroczystą folia PE UV4 z siatką PP wtopioną w strukturę, stąd zabarwienie tunelu na kolor biały bądź zielony. Właściwości folii są w obu przypadkach identyczne i nie mają znaczenia w uprawie roślin. Są to tylko walory estetyczne.

   • Czy ten tunel ma jedne czy dwoje drzwi? Tunel posiada jedynie drzwi na froncie.

    Pokaż kolejnemniej pytańAkcesoria

     Promocja

     Wyprzedaż

     Nowość

     Bestseller

     Tak, zimą należy zdjąć z tunelu folię ogrodniczą. Demontaż stelażu nie jest wymagany.

     Kolor siatki wzmacniającej nie wpływa na wegetację roślin. Ma znaczenie wyłącznie estetyczne.

     Produkt jest produktem seryjnym i nie ma możliwości zmiany wymiaru czy koloru. Produkt jest dostępny w wielu długościach i kilku kolorach - prosimy o użycie wyszukiwarki do znalezienia reszty produktów z tej Serii.

     Forma dostawy Cena Kurier 0, 00zł

     Dostawa kurierem (paczka) na terenie całej Polski. Zobacz więcej informacji o dostawie zamówienia.

     Produkt jest dostępny w przedsprzedaży.

     Wyświetlona data uwzględnia czas dostarczenia towaru na nasz magazyn oraz wysyłki do Państwa.

     Wyznaczona data to maksymalna data wysyłki produktu. Kilka dni przed wysyłka obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem.

     Niestety nie ma możliwości przyśpieszenia dostawy produktu w przedsprzedaży.

     Termin realizacji montażu, podany na karcie produktu jest terminem orientacyjnym. Zadzwonimy do Ciebie, aby ustalić datę montażu. Realizacja zamówienia następuje po wpłacie pełnej kwoty lub zaliczki. Przeczytaj więcej informacji o usłudze montażu.

 • Instrukcja składania 3m 1342141

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja składania 3m 1342141

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja składania 3m 1342141