Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Bosch Gnf Professional 20 Ca

Instrukcja obsługi Bosch GNF Professional 20 Ca jest przeznaczona dla osób, które będą używać maszyny. Zawiera ona szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji, użytkowania i konserwacji maszyny. Instrukcja obsługi zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas użytkowania maszyny. Przed użyciem maszyny należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Maszyna powinna być zawsze używana zgodnie z instrukcją obsługi i z zasadami bezpieczeństwa. Przestrzeganie instrukcji obsługi i zalecanych środków bezpieczeństwa pomoże uniknąć wypadków i uszkodzeń maszyny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Bosch Gnf Professional 20 Ca

Poznaj swoje urządzenie dzięki instrukcjom obsługi.

Jeśli zapomniałeś gdzie położyłeś instrukcję dołączoną do swojego urządzenia, masz pomoc pod ręką. Wystarczy wprowadzić E-numer (numer typu modelu) swojego urządzenia, a my przeniesiemy Cię do dostępnych publikacji.

więcej

Dzięki rejestracji swoich urządzeń w MyBosch możesz uzyskać dostęp do Asystenta Serwisowego marki Bosch.

Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany w MyBosch, po prostu zaloguj się i wybierz produkt o który Ci chodzi, aby otrzymać wybrane dla Ciebie informacje i pomoc Asystenta Serwisowego marki Bosch – wszystko czego potrzebujesz i nic ponad to.

Masz kłopot ze znalezieniem tabliczki znamionowej i E-numeru (E-nr) urządzenia? Wejdź na poniższy link i wyszukaj tabliczkę znamionową.

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Zaloguj się do istniejącego konta

01:31

Bosch GNF 20 CA -штроборез бороздодел

02:29

Bosch GNF 20 CA Elektrodepo

03:34

BOSCH GNF 35 CA Professional

05:11

обзор штробореза Bosch

02:28

building in ghana worker uses Bosch GNF 35 ca wall chaser / Mauernutfräse for the first time

02:29

Штроба без пыли BOSCH GNF 20 CA

03:46

Штробление стен из высокропрочного бетона штроборезом bosh

04:00

Отзыв о штроборезе Bosch GHF 35 CA

Polski | 11

Bosch Power Tools

1 609 929 K58 | (27. 11. 07)

Odrzut i odpowiednie wskazówki
bezpieczeństwa

f Odrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia na

zablokowanie lub zawadzanie obracającego
się narzędzia roboczego, takiego jak
ściernica, talerz szlifierski, szczotka druciana
itd. Zaczepienie się lub zablokowanie
prowadzi do nagłego zatrzymania się
obracającego się narzędzia roboczego.
Niekontrolowane elektronarzędzie zostanie
przez to szarpnięte w kierunku przeciwnym
do kierunku obrotu narzędzia roboczego.

f Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a

ciało i ręce ustawić w pozycji, umożliwia-
jącej złagodzenie odrzutu. Jeżeli w skład
wyposażenia standardowego wchodzi
uchwyt dodatkowy, należy go zawsze
używać, żeby mieć jak największą kontrolę
nad siłami odrzutu lub momentem
odwodzącym podczas rozruchu.
Osoba
obsługująca urządzenie może opanować
szarpnięcia i zjawisko odrzutu poprzez
zachowanie odpowiednich środków
ostrożności.

f Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu

obracających się narzędzi roboczych. Na-
rzędzie robocze może wskutek odrzutu
zranić rękę.

f Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu,

w której poruszy się elektronarzędzie
podczas odrzutu.
Na skutek odrzutu,
elektronarzędzie przemieszcza się w
kierunku przeciwnym do ruchu ściernicy w
miejscu zablokowania.

f Szczególnie ostrożnie należy obrabiać

narożniki, ostre krawędzie itd. Należy
zapobiegać temu, by narzędzia robocze
zostały odbite lub by się one zablokowały.
Obracające się narzędzie robocze jest
bardziej podatne na zakleszczenie przy
obróbce kątów, ostrych krawędzi lub gdy
zostanie odbite. Może to stać się przyczyną
utraty kontroli lub odrzutu.

f Nie należy używać brzeszczotów do drewna

lub zębatych. Narzędzia robocze tego typu
często powodują odrzut lub utratę kontroli
nad elektronarzędziem.

f Należy unikać zablokowania się tarczy

tnącej lub za dużego nacisku. Nie należy
przeprowadzać nadmiernie głębokich cięć.
Przeciążenie tarczy tnącej podwyższa jej
obciążenie i jej skłonność do zakleszczenia
się lub zablokowania i tym samym możliwość
odrzutu lub złamania się tarczy.

f W przypadku zakleszczenia się tarczy

tnącej lub przerwy w pracy, elektronarz-
ędzie należy wyłączyć i odczekać, aż tarcza
całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie należy
próbować wyciągać poruszającej się jesz-
cze tarczy z miejsca cięcia, gdyż może to
wywołać odrzut.
Należy wykryć i usunąć
przyczynę zakleszczenia się.

f Nie włączać ponownie elektronarzędzia,

dopóki znajduje się ono w materiale. Przed
kontynuacją cięcia, tarcza tnąca powinna
osiągnąć swoją pełną prędkość obrotową.
W przeciwnym wypadku ściernica może się
zaczepić, wyskoczyć z przedmiotu
obrabianego lub spowodować odrzut.

f Płyty lub duże przedmioty należy przed

obróbką podeprzeć, aby zmniejszyć ryzyko
odrzutu, spowodowanego przez zakleszczo-
ną tarczę.
Duże przedmioty mogą się ugiąć
pod ciężarem własnym. Obrabiany
przedmiot należy podeprzeć z obydwu stron,
zarówno w pobliżu linii cięcia jak i przy
krawędzi.

f Zachować szczególną ostrożność przy

wycinaniu otworów w ścianach lub
operowaniu w innych niewidocznych
obszarach.
Wgłębiająca się w materiał tarcza
tnąca może spowodować odrzut narzędzia
po natrafieniu na przewody gazowe,
wodociągowe, przewody elektryczne lub
inne przedmioty.

OBJ_BUCH-597-001. book Page 11 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

12 | Polski

1 609 929 K58 | (27. 07)

Bosch Power Tools

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

Należy stosować okulary
ochronne.

f Należy używać odpowiednich przyrządów

poszukiwawczych w celu lokalizacji ukry-
tych przewodów zasilających lub poprosić
o pomoc zakłady miejskie.
Kontakt z prze-
wodami znajdującymi się pod napięciem
może doprowadzić do powstania pożaru lub
porażenia elektrycznego. Uszkodzenie prze-
wodu gazowego może doprowadzić do wybu-
chu. Wniknięcie do przewodu wodociągowe-
go powoduje szkody rzeczowe lub może
spowodować porażenie elektryczne.

f Przy obróbce kamienia należy zastosować

odsysanie pyłu. Odkurzacz musi być
dostosowany do odsysania pyłu
kamiennego.
Użycie tych urządzeń zmniejsza
zagrożenie pyłem.

f Elektronarzędzie należy trzymać podczas

pracy mocno w obydwu rękach i zapewnić
bezpieczną pozycję pracy.
Elektronarzędzie
prowadzone jest bezpieczniej w obydwu
rękach.

f Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.

Zamocowanie obrabianego przedmiotu
w urządzeniu mocującym lub imadle jest bez-
pieczniejsze niż trzymanie go w ręku.

f Nie wolno używać elektronarzędzia z uszko-

dzonym przewodem. Nie należy dotykać
uszkodzonego przewodu; w przypadku usz-
kodzenia przewodu podczas pracy, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Uszkodzone
przewody podwyższają ryzyko porażenia
prądem.

Opis funkcjonowania

Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem
urządzenia i pozostawić ją rozłożoną podczas
czytania instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie przeznaczone jest do cięcia i
wykonywania bruzd z wykorzystaniem
powierzchni oporowej i przy użyciu prowadnicy
saneczkowej, w materiałach mineralnych takich,
jak żelbeton, mur lub nawierzchnia, bez użycia
wody i przy zastosowaniu odkurzacza o klasie
ochrony przeciwpyłowej M.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie kompo-
nentów odnosi się do schematu elektronarzę-
dzia na stronach graficznych.

1 Klucz widełkowy do nakrętek mocujących*

2 Zamek zwalniający blokadę

3 Przycisk zwalniający blokadę przystawki do

frezowania

4 Podziałka głębokości cięcia

5 Przycisk nastawczy ogranicznika głębokości

6 Ogranicznik głębokości

7 Rolki bieżne

8 Strzałka wskazująca kierunek pracy

9 Przycisk blokady wrzeciona

10 Włącznik/wyłącznik

11 Wskaźnik serwisu (GNF 35 CA)

12 Wąż odsysający*

13 Króciec odsysania

14 Prowadnica równoległa (GNF 20 CA)*

15 Kołek prowadzący prowadnicy równoległej

(GNF 20 CA)*

16 Wrzeciono szlifierki

17 Tulejka mocująca

18 Diamentowa tarcza tnąca*

19 Podkładki dystansowe

20 Nakrętka mocująca

21 Dłuto/nóż odłamujący*

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzęt nie
wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

OBJ_BUCH-597-001. book Page 12 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

Dane techniczne Informacja na temat hałasu i wibracji Podan...

Страница 13

  • Изображение
  • Текст

Polski | 13

Bosch Power Tools

1 609 929 K58 | (27. 07)

Dane techniczne

Informacja na temat hałasu i wibracji

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań
pomierzony został zgodnie z określoną przez
normę EN 60745 procedurą pomiarową i może
zostać użyty do porównywania elektronarzędzi.
Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji
na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowań elektronarzędzia.

Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych
zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi,
a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwo-
wane, poziom drgań może odbiegać od poda-
nego. Podane powyżej przyczyny mogą spowo-
dować podwyższenie ekspozycji na drgania
podczas całego czasu pracy.

Bruzdownica

GNF 20 CA

Professional

GNF 35 CA

Professional

Numer katalogowy

0 601 612 5..

0 601 621 7..

Znamionowa moc pobierania

W

900

1400

Moc wyjściowa

W

520

750

Prędkość obrotowa bez obciążenia

min

-1

9300

9300

maks. średnica diamentowej tarczy tnącej

mm

115

150

Średnica wewnętrzna tarczy tnącej

mm

22, 2

22, 2

Głębokość rowka

mm

0

– 20

0

– 35

Szerokość rowka

mm

7

– 23

7

– 39

Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003

kg

3, 4

4, 7

Klasa ochrony

/

II

/

II

Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230/240 V. W przypadku niższych napięć, a także modeli
specyficznych dla danego kraju, dane te mogą się różnić.

Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego elektronarzędzia. Nazwy handlowe
poszczczególnych elektronarzędzi mogą się różnić.

GNF 20 CA

Professional

GNF 35 CA

Professional

Wartości pomiarowe określono zgodnie z normą EN 60745
(piaskowiec).

Typowy dla danego urządzenia, określony wg skali A poziom
hałasu emitowanego przez to urządzenie wynosi
standardowo
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Błąd pomiaru K=
Należy stosować środki ochronne słuchu!

dB(A)
dB(A)

dB

94

105

3

102
113

3

Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech
kierunków) oznaczone zgodnie z EN 60745 wynoszą:
Poziom emisji drgań a

h

Błąd pomiaru K

m/s

2

m/s

2

=4, 0
=1, 5

=4, 0
=1, 5

OBJ_BUCH-597-001. book Page 13 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

14 | Polski

1 609 929 K58 | (27. 07)

Bosch Power Tools

Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania,
trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urzą-
dzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie
włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten
sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu
pracy) ekspozycja na drgania może okazać się
znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bez-
pieczeństwa, mające na celu ochronę operatora
przed skutkami ekspozycji na drgania, np. : Kon-
serwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych,
zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk,
ustalenie kolejności operacji roboczych.

Deklaracja zgodności

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że
produkt, przedstawiony w

„Dane techniczne“,

odpowiada wymaganiom następujących norm
i dokumentów normatywnych:
EN 60745

– zgodnie z wymaganiami dyrektyw:

2004/108/EU, 98/37/EU (do 28. 12. 2009),
2006/42/EU (od 29. 2009).

Dokumentacja techniczna:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

22. 10. 2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Montaż

System odsysania pyłów

f Pyły niektórych materiałów, na przykład

powłok malarskich z zawartością ołowiu,
niektórych gatunków drewna, minerałów lub
niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt
fizyczny z pyłami lub przedostanie się ich do
płuc może wywołać reakcje alergiczne i/lub
choroby układu oddechowego operatora lub
osób znajdujących się w pobliżu.

Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub
buczyny uważane są za rakotwórcze,
szczególnie w połączeniu z substancjami do
obróbki drewna (chromiany, impregnaty do
drewna). Materiały, zawierające azbest mogą
być obrabiane jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel.
– W razie możliwości należy stosować

odsysanie pyłów.

– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację

stanowiska pracy.

– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej

z pochłaniaczem klasy P2.

Należy stosować się do aktualnie obowiązu-
jących w danym kraju przepisów, regulują-
cych zasady obchodzenia się z materiałami
przeznaczonymi do obróbki.

Odkurzacz musi być dostosowany do odsysania
pyłu kamiennego. Firma Bosch oferuje
odpowiednie do tego rodzaju zastosowań odku-
rzacze.

Elektronarzędzie możne być zasilane
bezpośrednio poprzez gniazdo wtykowe
uniwersalnego odkurzacza firmy Bosch ze
zdalnym włączaniem. Odkurzacz uruchamiany
jest wówczas automatycznie w momencie
załączenia zasilania w elektronarzędziu.

Nasadzić wąż odsysania 12 (osprzęt) na króciec
odsysania 13. Połączyć wąż odsysania 12 z od-
kurzaczem (osprzęt). Przegląd dotyczący podłą-
czenia do różnych odkurzaczy znajdą Państwo
na końcu tej instrukcji.

Wskazówki dotyczące zastosowania
bruzdownic

Należy stosować się do poniższych wskazówek,
aby zredukować emisję pyłu występującą przy
obróbce.
– Należy stosować zalecaną przez firmę Bosch

kombinację bruzdownicy z odkurzaczem
klasy M. Inne połączenia mogą prowadzić do
słabego wychwytywania i odprowadzania
pyłów.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

OBJ_BUCH-597-001. book Page 14 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

Należy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obs...

Страница 15

  • Изображение
  • Текст

Polski | 15

Bosch Power Tools

1 609 929 K58 | (27. 07)

– Należy stosować się do wskazówek

zawartych w instrukcji obsługi odkurzacza,
dotyczących konserwacji i czyszczenia
samego odkurzacza, a także jego filtrów.
Pojemniki na pył należy opróżniać
natychmiast po ich napełnieniu. Należy
regularnie czyścić filtry odkurzacza. Należy
zwrócić uwagę, aby filtry znajdowały się w
całości w odkurzaczu.

– Stosować należy tylko oryginalne węże

odsysające firmy Bosch. Nie wolno w żaden
sposób przerabiać węża odsysającego. Jeżeli
do węża dostaną się odłamki kamienia,
należy przerwać pracę i natychmiast oczyścić
wąż odsysający. Nie wolno dopuszczać do
zagięcia się węża odsysającego.

– Bruzdownicę należy stosować wyłącznie

zgodnie z jej przeznaczeniem.

– Należy stosować jedynie znajdujące się w

technicznie nienagannym stanie i ostre
narzędzia robocze. Wyraźnie zmniejszająca
się wydajność pracy to oznaka zużycia
narzędzia roboczego.

– Należy stosować się do zaleceń ogólnych

danego miejsca pracy lub danej budowy.

– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację

stanowiska pracy.

– Należy zawsze dbać o swobodny dostęp do

miejsca pracy. W przypadku obróbki
dłuższych rowków, musi istnieć możliwość
szybkiego i bezproblemowego
doprowadzenia odkurzacza.

– Należy stosować środki ochrony słuchu,

okulary ochronne, maskę przeciwpyłową i w
razie potrzeby rękawice ochronne. Jako
maski przeciwpyłowej należy stosować co
najmniej półmaski filtrującej cząsteczki o
klasie ochrony FFP 2.

– Do czyszczenia miejsca pracy należy użyć

odpowiedniego odkurzacza. Zamiatanie
szczotka spowoduje uniesienie się w
powietrzu odłożonego pyłu.

Montaż diamentowych tarcz tnących

f Przed wszystkimi pracami przy elektro-

narzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gnia-
zda.

f Do mocowania i wymiany diamentowych

tarcz tnących zaleca się użycie rękawic
ochronnych.

f Diamentowe tarcze tnące osiągają podczas

pracy bardzo wysokie temperatury

– nie

należy ich dotykać przed ich ochłodzeniem.

Zwalnianie blokady przystawki do frezowania

Przed wymianą narzędzi roboczych należy
zwolnić całkowicie przystawkę do frezowania.
Ustawić elektronarzędzie na stabilnym podłożu.
Przekręcić zamek zwalniający blokadę 2 np. za
pomocą odwrotnej strony klucza widełkowego 1
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.

f Powoduje to zwolnienie blokady przystawki

do frezowania, która dzięki siły sprężyny
przemieszcza się natychmiast do góry.

Demontaż elementów mocujących
(zob. rys. A)

Wcisnąć przycisk blokady wrzeciona 9, aby
zablokować wrzeciono.

f Przycisk blokady można uruchamiać

jedynie wtedy, gdy wrzeciono szlifierki jest
całkowicie nieruchome.
W przeciwnym
wypadku może dojść do uszkodzenia
elektronarzędzia.

Zwolnić nakrętkę zaciskową 20 za pomocą
klucza widełkowego 1 i odkręcić nakrętkę 20.
Zdjąć podkładki dystansowe 19 i tuleję
mocującą 17.

Wrzeciono szlifierki 16 i wszystkie części, które
mają zostać zamontowane, należy oczyścić.

Ustalenie szerokości rowka

Szerokość rowka uzależniona jest od ilości
podkładek dystansowych 19 pomiędzy oboma
diamentowymi tarczami tnącymi 18 i od
szerokości cięcia diamentowych tarcz tnących.

Szerokość rowka można wyliczyć w następujący
sposób:
Szerokość rowka = grubość podkładek
dystansowych + szerokość diamentowych tarcz
tnących.

Dopuszczalną szerokość rowka można
sprawdzić w rozdziale

„Dane techniczne“.

OBJ_BUCH-597-001. book Page 15 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

16 | Polski

1 609 929 K58 | (27. 07)

Bosch Power Tools

Elektronarzędzie można stosować z jedną lub z
dwoma diamentowymi tarczami tnącymi.

Montaż elementów mocujących (zob. A)

Nałożyć tuleję mocującą 17 na wrzeciono
urządzenia 16. Tuleja wraz z jej zabierakiem
musi być właściwie osadzona na wrzecionie.

Nałożyć diamentową tarczę tnącą 18 i podkładki
dystansowe 19 na tuleję mocującą 17.

f Niezależnie od pożądanej szerokości

rowka, należy zamontować wszystkie
podkładki dystansowe 19.
W przeciwnym
wypadku mogłoby dojść do obluzowania się
diamentowej tarczy tnącej 18 podczas pracy
elektronarzędzia, co mogłoby spowodować
obrażenia osoby obsługującej.

Liczba potrzebnych podkładek dystansowych:
GNF 20 CA: 5 sztuk o grubości 4 mm
GNF 35 CA: 3 sztuki o grubości 4 mm i 4 sztuki
o grubości 6 mm

Między dwoa diamentowymi tarczami tnącymi
18 musi być zamontowana przynajmniej jedna
podkładka dystansowa 19.

Podczas montażu diamentowych tarcz tnących,
należy zwrócić uwagę, aby strzałki wskazujące
kierunek obrotów, znajdujące się na tarczach
tnących były zgodne ze strzałkami na
elektronarzędziu (zob. strzałki wskazujące
kierunek obrotów na głowicy przekładni).

Wcisnąć przycisk blokady wrzeciona 9, aby
zablokować wrzeciono.

Nakręcić nakrętkę zaciskową 20 i dokręcić ją
kluczem widełkowym 1.

Przywrócić przystawkę do frezowania na jej
pierwotne miejsce. Sprawdzić zaryglowanie
przystawki przez pociągnięcie za uchwyt.

Podczas pracy z dwoma diamentowymi tarczami
tnącymi 18 należy zawsze wymieniać obie.

Kolejność montażu ukazana jest na stronach
graficznych.

Praca

Wstępne ustawianie głębokości rowka

f Wstępnego ustawiania głębokości rowka

dokonywać wolno tylko przy wyłączonym
elektronarządziu.

Za pomocą ogranicznika głębokości 6 można
wstępnie ustawić głębokość rowka.

Wcisnąć przycisk nastawczy ogranicznika
głębokości 5 i przesunąć ogranicznik głębokości
6 tak, aby ustawić pożądaną głębokość rowka
na podziałce 4. Zwolnić przycisk 5.

Upewnić się, że ogranicznik głębokości 6
zaskoczył w zapadce.

Uruchomienie

f Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci!

Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z
danymi na tabliczce znamionowej elektro-
narzędzia. Elektronarzędzia przeznaczone
do pracy pod napięciem 230 V można
przyłączać również do sieci 220 V.

Włączanie/wyłączanie

f Przed przystąpieniem do eksploatacji

narzędzia skontrolować, czy przystawka do
frezowania zaskoczyła w górnej pozycji.
Diamentowe tarcze tnące mogłyby w
przeciwnym wypadku zahaczać o obrabiany
materiał i spowodować utratę kontroli nad
elektronarzędziem.

Aby włączyć elektronarzędzie, należy przesunąć
włącznik/wyłącznik 10 do przodu.

W celu unieruchomienia włącznika/wyłącznika
10, należy wcisnąć jego włącznika/wyłącznika
10 przednią część, aż do zaskoczenia zapadki.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić
włącznik/wyłącznik 10, lub

– jeżeli włącznik/

wyłącznik 10 jest zablokowany

– nacisnąć go

krótko z tyłu, a następnie zwolnić.

f Diamentowe tarcze tnące należy

kontrolować przed każdym użyciem.
Diamentowa tarcza tnąca musi być
prawidłowo zamocowana i musi móc się
swobodnie obracać. Przeprowadzić bieg
próbny, trwający co najmniej jedną minutę

OBJ_BUCH-597-001. book Page 16 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

Nie używać uszkodzonych, zwichrowanych bądź wibrujących di...

Страница 17

  • Изображение
  • Текст

Polski | 17

Bosch Power Tools

1 609 929 K58 | (27. 07)

(bez obciążenia). Nie używać
uszkodzonych, zwichrowanych bądź
wibrujących diamentowych tarcz ściernych.
Uszkodzone diamentowe tarcze tnące mogą
się złamać i spowodować poważne
obrażenia.

Ogranicznik prądu rozruchowego

Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego
ogranicza wielkość prądy podczas włączania
elektronarzędzia i umożliwia eksploatację z
bezpiecznikiem 16 A.

System „Constant Electronik“

System Constant Electronic utrzymuje stałą
prędkość frezowania niezależnie od obciążenia i
gwarantuje utrzymującą się na tym samym
poziomie wydajność roboczą.

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Przeciążenie silnika powoduje jego zatrzymanie.
Elektronarzędzie należy schłodzić, puszczając je
na biegu jałowym przy najwyższej prędkości
obrotowej przez ok. 30 sekund.

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
(GNF 35 CA)

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
zapobiega samoczynnemu uruchomieniu się
elektronarzędzia w przypadku awarii prądu (po
przywróceniu zasilania).

W celu ponownego uruchomienia
elektronarzędzia należy ustawić
włącznik/wyłącznik 10 na pozycję wyłączoną i
włączyć ponownie elektronarzędzie.

Wskazówka: Należy regularnie kontrolować
działanie zabezpieczenia przed ponownym
rozruchem

– przez wyciągnięcie wtyczki

podczas pracy urządzenia, a następnie ponowne
jej włożenie do kontaktu.

Wskazówki dotyczące pracy

f Zachować ostrożność przy wykonywaniu

szczelin w ścianach nośnych, zob. akapit
„Wskazówki dotyczące statyki “.

f Unikać sytuacji, w których elektronarzędzie

mogłoby zostać

– przez zbyt silne jego

obciążenie elektronarzędzia

automatycznie wyłączone.

f Jeżeli ciężar własny przedmiotu

obrabianego nie gwarantuje stabilnej
pozycji, należy go zamocować.

f Elektronarzędzie wolno stosować

wyłącznie do cięć na sucho.

– Nastawić głębokość cięcia, zob. rozdział

„Wstępne ustawianie głębokości rowka“. Aby
wyrównać nierówności, powstające podczas
tworzenia rowka, głębokość cięcia musi być
głębsza o ok. 3 mm, aniżeli żądana głębokość
rowka.

– Elektronarzędzie 7 ustawić rolkami bieżnymi

na powierzchnię przeznaczoną do obróbki.
Przystawka do frezowania musi być
przesunięta całkowicie do góry.

– Włączyć elektronarzędzie.
– Przesunąć przycisk zwalniający blokadę 3 do

góry, aby odblokować przystawkę do
frezowania. Powoli zanurzyć przystawkę w
materiał.

– Prowadzić elektronarzędzie, trzymając je za

oba uchwyty, wymuszając równomierny,
dopasowany do rodzaju obrabianego
materiału posuw.

– Elektronarzędzie należy zawsze prowadzić

przeciwbieżnie do kierunku obrotów tarczy.
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że
wyskoczy ono z nacięcia w sposób
niekontrolowany. Prowadzić
elektronarzędzie w kierunku ukazanym
strzałką 8.

– Elektronarzędzie można przesuwać w

kierunku cięcia, zarówno popychając jak i
ciągnąc. Pionowe szczeliny łatwiej
wykonywać ciągnąc elektronarzędzie z góry
do dołu.

– Po zakończeniu pracy należy przestawić

przystawkę do frezowania nie wyłączając
silnika, aż do jej zaskoczenia w górnej
pozycji.

– Wyłączyć elektronarzędzie.

Po wyłączeniu urządzenia nie należy
wyhamowywać biegu diamentowej tarczy tnącej
dociskając ją do obrabianego materiału.

OBJ_BUCH-597-001. book Page 17 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

18 | Polski

1 609 929 K58 | (27. 07)

Bosch Power Tools

f Diamentowe tarcze tnące osiągają podczas

pracy bardzo wysokie temperatury

– nie

należy ich dotykać przed ich ochłodzeniem.

Pozostały w rowku mostek należy usunąć za
pomocą narzędzia odłamującego 21.

Nie jest możliwe cięcie krzywoliniowe, gdyż
diamentowe tarcze tnące mogą zakleszczyć się
w materiale.

Przecinania materiałów płytowych należy
dokonywać po ułożeniu ich na stabilnym
podłożu lub po podparciu ich z obu stron.

Podczas przekuwania ścian, np. za pomocą
młota udarowego, można w dużym stopniu
zapobiec odpryskiwaniu materiału na
powierzchni, wykonując uprzednio za pomocą
bruzdownicy rowek z maksymalną grubością
cięcia.

Przy cięciu szczególnie twardych materiałów,
np. betonu z dużą zawartością krzemu, może
dojść do przegrzania, a tym samym uszkodzenia
tarczy diamentowej. Snop iskier otaczający
diamentową tarczę jest objawem przegrzania.
Należy wtedy natychmiast przerwać cięcie i
ochłodzić tarczę, włączając elektronarzędzie z
najwyższą prędkością obrotową, bez
obciążenia.

Wyraźnie zmniejszająca się wydajność i wieniec
iskier na tarczy, to oznaki stępienia
diamentowej tarczy tnącej. Można ją naostrzyć,
dokonując krótkich cięć w materiale ścieralnym
(np. piaskowcu).

Prowadnica równoległa (GNF 20 CA)

Aby wyfrezować kolejne rowki, leżące
równolegle do istniejącego już rowka, należy
docisnąć kołek prowadzący 15 prowadnicy
równoległej 14 w dół

– do istniejącego rowka, a

następnie rozpocząć frezowanie.

Wskazówki dotyczące statyki

Wykonywanie szczelin w ścianach nośnych
podlega normie DIN 1053, cz. 1 lub ustaleniom
specyficznym dla danego kraju.
Przepisy te muszą być koniecznie
przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac należy
skonsultować się z odpowiedzialnym za
budynek statykiem, architektem lub
kierownictwem budowy.

Dopuszczalna głębokość i szerokość szczeliny
są uzależnione od długości szczeliny, od
grubości muru i od rodzaju obrabianego
materiału.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

f Przed wszystkimi pracami przy elektro-

narzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gnia-
zda.

f Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę,

elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne
należy utrzymywać w czystości.

Zdemontować po zakończonej pracy urządzenia
mocujące, a następnie oczyścić wszystkie
elementy zaciskowe i osłonę.

21

OBJ_BUCH-597-001. book Page 18 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

Zużycie się szczotek węglowych powoduje samoczynne wyłączen...

Страница 19

  • Изображение
  • Текст

Polski | 19

Bosch Power Tools

1 609 929 K58 | (27. 07)

Wskaźnik serwisu 11 (GNF 35 CA)

Zużycie się szczotek węglowych powoduje
samoczynne wyłączenie się elektronarzędzia.
Fakt ten sygnalizowany jest osiem godzin
wcześniej przez zapalenie się lub miganie
lampki 11. Elektronarzędzie należy wówczas
przesłać do punktu obsługi klienta. Adresy
można znaleźć w rozdziale "Obsługa klienta i
doradztwo techniczne".

Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstron-
nej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek
awarii, naprawę powinien przeprowadzić auto-
ryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówie-
niach części zamiennych konieczne jest podanie
10-cyfrowego numeru katalogowego elektro-
narzędzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.

Części zamienne

GNF 20 CA

Tulejka mocująca
(kołnierz) 17 ............... 3 600 390 023

Podkładki dystansowe
4 mm 19................... 3 609 202 041

Nakrętka mocująca
okrągła 20 ................. 3 603 345 005

GNF 35 CA

Tulejka mocująca
(kołnierz) 17 ............... 3 609 202 039

Podkładki
dystansowe 4 mm 19 ......... 3 609 202 041

Podkładki
dystansowe 6 mm 19 ......... 3 609 202 042

Nakrętka mocująca
okrągła 20 ................. 3 609 202 040

Obługa klienta oraz doradztwo
techniczne

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy
i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu
do części zamiennych prosimy zwracać się do
punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne
oraz informacje o częściach zamiennych można
znaleźć pod adresem:
www. bosch-pt. com
Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch
służy pomocą w razie pytań związanych z zaku-
pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-
lacją urządzeń i osprzętu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o. o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel. : +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl. bosch. com
Infolinia Działu Elektronarzędzi:
+48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia. info@pl. com
www. pl

Usuwanie odpadów

Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy
poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi
zasadami ochrony środowiska.

Tylko dla państw należących do UE:

Nie należy wyrzucać elektronarzę-
dzi do odpadów domowych!
Zgodnie z europejską wytyczną
2002/96/EG o starych, zużytych
narzędziach elektrycznych i ele-
ktronicznych i jej stosowania

w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne
do użycia elektronarzędzia należy zbierać osob-
no i doprowadzić do ponownego użytkowania
zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

OBJ_BUCH-597-001. book Page 19 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

20 | Česky

1 609 929 K58 | (27. 07)

Bosch Power Tools

cs

Všeobecná varovná upozornění
pro elektronářadí

Čtěte všechna varovná upo-
zornění a pokyny.
Zanedbání

při dodržování varovných upozornění a pokynů
mohou mít za následek úder elektrickým
proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do
budoucna uschovejte.

Ve varovných upozorněních použitý pojem
„elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí
provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a
na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).

1) Bezpečnost pracovního místa

a) Udržujte Vaše pracovní místo čisté a

dobře osvětlené. Nepořádek nebo
neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.

b) S elektronářadím nepracujte v prostředí

ohroženém explozí, kde se nacházejí
hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou
prach nebo páry zapálit.

c) Děti a jiné osoby udržujte při použití

elektronářadí daleko od Vašeho
pracovního místa.
Při rozptýlení můžete
ztratit kontrolu nad strojem.

2) Elektrická bezpečnost

a) Připojovací zástrčka elektronářadí musí

lícovat se zásuvkou. Zástrčka nesmí být
žádným způsobem upravena. Společně s
elektronářadím s ochranným uzemněním
nepoužívejte žádné adaptérové
zástrčky.
Neupravené zástrčky a vhodné
zásuvky snižují riziko úderu elektrickým
proudem.

b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými

povrchy, jako např. potrubí, topení,
sporáky a chladničky.
Je-li Vaše tělo
uzemněno, existuje zvýšené riziko úderu
elektrickým proudem.

c) Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.

Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje
nebezpečí úderu elektrickým proudem.

d) Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k

nošení či zavěšení elektronářadí nebo k
vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte
kabel daleko od tepla, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých dílů stroje.
Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úderu elektrickým proudem.

e) Pokud pracujete s elektronářadím

venku, použijte pouze takové prodlužo-
vací kabely, které jsou způsobilé i pro
venkovní použití.
Použití prodlužovacího
kabelu, jež je vhodný pro použití venku,
snižuje riziko úderu elektrickým proudem.

f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektro-

nářadí ve vlhkém prostředí, použijte
proudový chránič.
Nasazení proudového
chrániče snižuje riziko úderu elektrickým
proudem.

3) Bezpečnost osob

a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co

děláte a přistupujte k práci s elektro-
nářadím rozumně. Nepoužívejte žádné
elektronářadí pokud jste unaveni nebo
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Moment nepozornosti při použití elektro-
nářadí může vést k vážným poraněním.

b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy

ochranné brýle. Nošení osobních ochran-
ných pomůcek jako maska proti prachu,
bezpečnostní obuv s protiskluzovou pod-
rážkou, ochranná přilba nebo sluchátka,
podle druhu nasazení elektronářadí,
snižují riziko poranění.

c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do pro-

vozu. Přesvědčte se, že je elektronářadí
vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete
či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku-
mulátor.
Máte-li při nošení elektronářadí
prst na spínači nebo pokud stroj připojíte
ke zdroji proudu zapnutý, pak to může
vést k úrazům.

d) Než elektronářadí zapnete, odstraňte

seřizovací nástroje nebo šroubováky.
Nástroj nebo klíč, který se nachází v otá-
čivém dílu stroje, může vést k poranění.

VAROVÁNÍ

OBJ_BUCH-597-001. book Page 20 Tuesday, November 27, 2007 1:50 PM

vii

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1.

Zachować instrukcję.

2.

Zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia.

3.

Nie stosować urządzenia w pobliżu wody.

4.

Czyścić tylko suchą ściereczką.

5.

Nie wolno blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Urządzenie musi zostać

zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta.

6.

Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła takich

jak grzejniki, mierniki ciepła, piecyki oraz innych urządzeń (w tym wzmacniacze)

wytwarzających ciepło.

7.

Nie wyłączać zabezpieczenia wtyczki spolaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka

spolaryzowana posiada jeden bolec większy niż drugi. Wtyczka z uziemieniem ma

dwa bolce oraz otwór na bolec uziemienia. Szeroki bolec lub otwór służą celom

bezpieczeństwa użytkowania. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka,

skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.

8.

Nie chodzić po przewodzie zasilającym ani nie ściskać go, szczególnie w pobliżu

wtyczek, wygodnych odbiorników oraz w punkcie, w którym wychodzą z

urządzenia.

9.

Stosować jedynie wyposażenie/akcesoria określone przez producenta.

10. Stosować jedynie wózki, stojaki, trójnogi, wsporniki lub stoły

określone przez producenta lub sprzedawane razem z urządzeniem.

W przypadku stosowania wózka, podczas przemieszczania

połączenia wózka/urządzenia zachować ostrożność, celem

uniknięcia obrażeń spowodowanych wywróceniem.

11. W przypadku burz z piorunami lub okresu długiej przerwy w użytkowaniu należy

odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.

12. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi

serwisu. Serwisowanie jest konieczne w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia

urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania cieczy

lub wpadnięcia przedmiotów do urządzenia, narażenia urządzenia na działanie

deszczu lub wilgoci, nietypowego zachowania lub upadku urządzenia.

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Bosch Gnf Professional 20 Ca

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Bosch Gnf Professional 20 Ca

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Bosch Gnf Professional 20 Ca