Instrukcja instalacji Retrofit Haier Bd 519h

Instalacja systemu Retrofit Haier Bd 519h jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie niezbędne materiały są dostępne, w tym instrukcja instalacji. Następnie należy zainstalować system Retrofit Haier Bd 519h, uruchomić go i wybrać język. Po zakończeniu instalacji należy skonfigurować system zgodnie z instrukcją. Wszystkie funkcje systemu można skonfigurować w zależności od potrzeb użytkownika. Po zakończeniu instalacji i skonfigurowaniu systemu użytkownik będzie mógł korzystać z wszystkich dostępnych funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji Retrofit Haier Bd 519h

HaierBD-198 Instrukcja Użytkownika

Popularność:

871 wyświetleniaPrzelicz strony:10 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 8 Mb

Zobacz poniższy poradnik dla Haier BD-319RAA. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Haier BD-319RAA, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Haier BD-319RAA. Upewnij się, że opisujesz trudności z Haier BD-319RAA tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Haier BD-319RAA

Strona: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI• Z urządzenia mogą korzystać dzieci wwieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonychmożliwościach fizycznych, sensorycznychlub umysłowych. Osoby nieposiadającedostatecznej wiedzy bądź doświadczeniamogą korzystać z urządzenia pod nadzoremlub pod warunkiem, że zostały przeszkolonepod kątem bezpiecznej obsługi urządzenia irozumieją wynikające z tego zagrożenia.• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.• Dzieci nie powinny wykonywać bez nadzoruczynności związanych z czyszczeniem ikonserwacją.ILUSTRACJEFIG1.A PokrywaB Uszczelnienie pokrywyC Oświetlenie wewnętrzne (o ile jest dostępne)D SzafkaE Przedział przechowywaniaF Kratka wentylacyjnaG Panel sterowaniaH KoszI Komora sprężarkiJ SprężarkaK Wentylator (o ile jest dostępny)L Skraplacz tylny (o ile jest dostępny)FIG2.1 Sterowanie temperaturą (Termostat)2 Lampka kontrolna3 Lampka alarmowa4 Przełącznik szybkiego zamrażania (Super Freeze)wraz z lampką (o ile są dostępne)Wskaźniki świetlneZielony = KONTROLNY (Urządzenie pracuje)Czerwony = ALARM (Zbyt wysoka temperaturawewnątrz urządzenia)Żółty = Wskaźnik szybkiego mrożenia (Super Freeze)(o ile dostępny)PRZED UŻYCIEM• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie doużytku domowego, jedynie do przechowywaniażywności.• Jeżeli rozpakowane urządzenie jest uszkodzone,to należy skontaktować się ze sprzedawcą.• Zgodnie z przepisami urządzenie powinno byćuziemione.• Zasilanie elektryczne powinno być zgodne zpodanym na tabliczce znamionowej urządzenia.INSTALACJA• Całkowicie rozpakować urządzenie. Opakowaniepowinno zostać całkowicie usunięte i odpowiedniozagospodarowane przed rozpoczęciem instalacji,należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.• Urządzenie powinno zostać zainstalowane w suchym,dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Urządzenienie powinno być wystawione na bezpośredniedziałanie promieni słonecznych, ani nie powinnobyć umieszczone w pobliżu źródła ciepła.• Należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnejprzestrzeni między urządzeniem a otoczeniem napotrzeby wentylacji i rozpraszania ciepła.• Zasilanie elektryczne powinno być zgodne z podanymna tabliczce znamionowej i z lokalnymi przepisami.• Po instalacji zaleca się odczekanie co najmniej dwóchgodzin przed podłączeniem urządzenia. Umożliwiato stabilizację obwodu czynnika chłodniczego.URUCHAMIANIE1. Wsunąć wtyczkę do gniazdka. Zaświeci się zielonalampka kontrolna (2).2. Pozostawić urządzenie na jedną godzinę w celuobniżenia wewnętrznej temperatury. Po tymczasie można włożyć żywność.USTAWIANIE TEMPERATURYUruchomić termostat (1) w celu regulacjitemperatury w zakresie wartości od min. (temp.wyższa) do maks. (temp. niższa).FUNKCJA SZYBKIEGO MROŻENIA (SUPERFREEZE) (o ile jest dostępna)Nacisnąć przycisk szybkiego mrożenia (SuperFreeze) (4) w celu uruchomienia funkcji szybkiegomrożenia (Super Freeze). Zaświeci się żółta lampkakontrolna (4). Ponowne nacisnąć przycisk w celuwyłączenia funkcji.W celu zaoszczędzenia energii, funkcja szybkiegomrożenia (Super Freeze) zostanie wyłączonaautomatycznie po upływie 56 godzin. Korzystanie ztej funkcji spowoduje wzrost zużycia energii.MROŻENIE ŻYWNOŚCI• Przed zamrożeniem owinąć żywność foliąaluminiową, umieścić ją w szczelnychpojemnikach lub w workach przeznaczonych doprzechowywania żywności.• Gorącą żywność pozostawić do ostygnięcia przedumieszczeniem w urządzeniu.• Mniejsze porcje żywności zamrażają się szybciej.Zalecana maksymalna masa porcji to 2, 5 kg.• Unikać umieszczania ciepłej żywności w bezpośrednimkontakcie z już zamrożoną. Zamrożona żywnośćPL1

Strona: 2

mogłaby się rozmrozić i nie nadawać doprzechowywania przez zamierzony okres trwania.• Pojemność urządzenia, podana na tabliczceznamionowej, nie powinna być przekraczana.• W przypadku wkładania większych ilości świeżegojedzenia do urządzenia, zaleca się uruchomieniefunkcji szybkiego mrożenia (Super Freeze) (o ilejest dostępna) na 24 godziny przed rozpoczęciemmrożenia.• Okres przechowywania dla zakupionych głębokozamrożonych produktów jest różny i zależy odtypu produktu i rodzaju opakowania. Zatemnależy ściśle przestrzegać zaleceń producentaznajdujących się na opakowaniu.CZYSZCZENIE I KONSERWACJAPamiętać o wyłączeniu zasilania podczas przeprowadzaniakonserwacji lub czyszczenia urządzenia.Jeżeli urządzenie ma pozostać wyłączone przezdłuższy czas, należy je pozostawić otwarte w celuzapobieżenia gromadzeniu się nieprzyjemnychzapachów w jego wnętrzu.ROZMRAŻANIEUrządzenie należy rozmrozić, gdy warstwa lodu naściankach osiągnie grubość 5-6 mm.Nie stosować żadnych elektrycznych, ostrych animechanicznych urządzeń do pomocy w rozmrażaniuurządzenia, o ile nie zostały one dostarczone lubzaakceptowane przez producenta lub autoryzowanecentrum serwisowe.Aby usunąć lód z wewnętrznych ścianek, należyzastosować skrobaczkę z drewna lub tworzywsztucznych pozbawioną krawędzi ostrych. Nigdy nienależy stosować metalowych skrobaczek.Postępować w następujący sposób:1. Upewnić się, że urządzenie zostało odłączone odzasilania.2. Starannie osuszyć dłonie, aby zapobiecuszkodzeniu skóry poprzez kontakt z lodem(zaleca się stosowanie rękawic).3. Wyjąć z urządzenia całą zamrożoną żywność,włożyć ją do pojemnika, lodówki turystycznej, wcelu zachowania temperatury położyć kawałkilodu na wierzchu zamrożonej żywności, anastępnie umieścić pojemnik lub lodówkęturystyczną w chłodnym, suchym pomieszczeniu.4. Wyciągnąć korek odpływowy wody (o ile jestdostępny) znajdujący się na dnie urządzenia. Wprzeciwnym wypadku należy wyciągnąć wodę zrozmrażania znajdującą się na dnie przedziałuurządzenia za pomocą gąbki lub ręcznika.5. Ostrożnie zeskrobać warstwę lodu z wnętrzaurządzenia i włożyć ją do zlewu kuchennego dorozmrożenia.6. Starannie wytrzeć wnętrze przedziału urządzenia,spłukać ciepłą wodą i usunąć resztki żywności lubpłynów.7. Wytrzeć urządzenie do sucha za pomocą szmatkilub gąbki wchłaniającej wodę i pozostawić dowywietrzenia na 3-4 minuty.8. Z powrotem zamontować korek odpływowy (o ilejest dostępny).9. Zamknąć pokrywę urządzenia, włożyć wtyczkę dogniazdka elektrycznego i włączyć urządzenie.10. Następnie włożyć zamrożoną żywność.Aby zapobiec rozmrożeniu zamrożonej żywności,procedurę odmrażania przeprowadzić maksymalniew ciągu dwóch godzin w celu zapobieżenia znacznemuwzrostowi temperatury zamrożonej żywności, comogłoby skrócić okres jej przechowywania.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW1. Brak działania (urządzenie nie działa / nie chłodzi)• Czy wystąpiła awaria zasilania?• Czy wtyczka jest w dobrym stanie i czy jestprawidłowo włożona do gniazdka?2. Niewystarczająca wydajność urządzenia / świecisię czerwona lampka kontrolna• Czy pokrywa urządzenia została prawidłowozamknięta?• Czy na ściankach wewnętrznych utworzyła sięgruba warstwa lodu?• Czy urządzenie jest wystawione nabezpośrednie działanie promieni słonecznychlub źródeł ciepła?• Czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilościciepłej żywności?• Informacje dotyczące klasy klimatycznej znajdująsię na etykiecie znamionowej z tyłu urządzenia.Podane są tam zakresy temperatur otoczenia,w których urządzenie działa prawidłowo.Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia______SN __ +10 °C do 32 °C__________N ___ +16 °C do 32 °C__________ST __ +16 °C do 38 °C______3. Słychać hałas podczas pracy urządzenia.____T +16 °C do 43 °C______Hałas jest wytwarzany przez silnik sprężarki, atakże przez czynnik chłodniczy przepływającyprzez obwód układu chłodzenia. Hałas ten jestzjawiskiem normalnym.4. Występuje skraplanie na ściankach zewnętrznychW określonych warunkach atmosferycznych nazewnętrznych ściankach urządzenia możewystępować skraplanie. Jest to zjawiskonormalne i nie ma wpływu na pracę urządzenia.2

Strona: 3

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA1. Samodzielne rozwiązywanie problemówW przypadku podejrzenia usterki, przedskontaktowaniem się z autoryzowanym centrumserwisowym bezpośrednio lub za pośrednictwemsprzedawcy, należy sprawdzić, czy są przestrzeganewszystkie zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszejinstrukcji.2. Obsługa posprzedażowaNa dołączonej karcie gwarancyjnej wyszczególnionodostępne centra serwisowe.W celu uzyskania natychmiastowej pomocy, należyprzygotować następujące dane służące doidentyfikacji posiadanego urządzenia: Marka urządzenia Model Numer seryjny Problem lub powód Data zakupu Zakupiono w / dostawcaŚRODKI OSTROŻNOŚCI• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8lat oraz osoby o ograniczonych możliwościachfizycznych, sensorycznych lub umysłowych.Osoby nieposiadające dostatecznej wiedzy bądźdoświadczenia mogą korzystać z urządzenia podwarunkiem, że zostały przeszkolone przez osobyodpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.• Urządzenie powinno zostać zainstalowane wsuchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.• Urządzenie powinno być umieszczone z dala odbezpośrednich źródeł ciepła i miejsc bezpośredniowystawionych na działanie promieni słonecznych.• Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły sięurządzeniem.• Nie używać urządzeń elektrycznych we wnętrzuurządzenia.Symbol umieszczony na produkcie lub na jegoopakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może byćtraktowany jak odpady domowe. Zamiast tego,należy go przewieźć do specjalistycznego punktuprzetwarzania urządzeń elektrycznych ielektronicznych. Zapewniając prawidłowe usunięcieproduktu minimalizowane są potencjalne negatywnekonsekwencje dla środowiska naturalnego i zdrowialudzkiego, które w przeciwnym wypadku mogłyby byćspowodowane niewłaściwą utylizacją produktu. Abyuzyskać więcej informacji na temat recyklingu tegoproduktu należy skontaktować się z lokalnym biurem,centrum przetwarzania odpadów domowych lub zesklepem, w którym został on zakupiony.DEKLARACJA ZGODNOŚCIProducent urządzeń opisanych w niniejszej instrukcjideklaruje, że produkt spełnia zasady bezpieczeństwa,jest nieszkodliwy dla zdrowia oraz jest zabezpieczonyzgodnie z wymaganiami wytycznych UK i UE oraz żeodpowiednie raporty testowe są dostępne dowglądu przez uprawnione władze i mogą byćuzyskane u sprzedawcy urządzenia, dotyczy to wszczególności Deklaracji zgodności wydanej przezproducenta lub za jego zgodą.Ponadto producent zaświadcza, że części urządzeniamające kontakt ze świeżą żywnością, opisane wniniejszej instrukcji, nie zawierają substancjiszkodliwych dla zdrowia.Producent stale pracuje nad rozwojemwszystkich produktów. Należy zatempamiętać, że forma, konfiguracja itechnologia ulegają zmianom bezuprzedniego powiadomienia.3

Marka:
Haier
Produkt:
Zamrażarki
Model/nazwa:
BD-319RAA
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Polski, Rosyjski, Czech, Rumuński, Grecki, Węgierski, Bułgarski

Powiązane produkty Haier BD-319RAA

Instrukcja instalacji Retrofit Haier Bd 519h

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji Retrofit Haier Bd 519h

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji Retrofit Haier Bd 519h