Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Bosch Ppw3300

Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Bosch PPW3300 jest oficjalnym dokumentem Bosch, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznej i prawidłowej instalacji tego urządzenia. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących bezpieczeństwa, ochrony osobistej i instalacji, a także wytyczne dotyczące wykonywania prac instalacyjnych. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące konserwacji i utrzymywania urządzenia w dobrym stanie technicznym, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Bosch PPW3300 może służyć jako istotny element wsparcia dla klienta, który może wykorzystywać ją do wykonywania czynności konserwacyjnych i instalacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Bosch Ppw3300

Poznaj swoje urządzenie dzięki instrukcjom obsługi.

Jeśli zapomniałeś gdzie położyłeś instrukcję dołączoną do swojego urządzenia, masz pomoc pod ręką. Wystarczy wprowadzić E-numer (numer typu modelu) swojego urządzenia, a my przeniesiemy Cię do dostępnych publikacji.

więcej

Dzięki rejestracji swoich urządzeń w MyBosch możesz uzyskać dostęp do Asystenta Serwisowego marki Bosch.

Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany w MyBosch, po prostu zaloguj się i wybierz produkt o który Ci chodzi, aby otrzymać wybrane dla Ciebie informacje i pomoc Asystenta Serwisowego marki Bosch – wszystko czego potrzebujesz i nic ponad to.

Masz kłopot ze znalezieniem tabliczki znamionowej i E-numeru (E-nr) urządzenia? Wejdź na poniższy link i wyszukaj tabliczkę znamionową.

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Zaloguj się do istniejącego konta

Instrukcje układanki BOSCH PST

Instrukcje
Instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

UWAGA: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne dołączone do tego elektronarzędzia. Niezastosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.
Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
Termin „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (przewodowe) lub elektronarzędzie zasilane z baterii (bezprzewodowe).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

 • Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagracone lub ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
 • Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
 • Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczki elektronarzędzia muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych wtyczek adaptera z uziemionymi (uziemionymi) elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli Twoje ciało jest uziemione.
 • Nie wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 • Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj kabla do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • Podczas pracy elektronarzędziem na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do użytku na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli używasz elektronarzędzia w adamp lokalizacja jest nieunikniona, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osobiste
 • Zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
 • Używać osobistego wyposażenia ochronnego. Zawsze noś ochronę oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska ​​przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochronniki słuchu stosowane w odpowiednich warunkach zmniejszą obrażenia ciała.
 • Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródła zasilania i / lub włożeniem akumulatora, wzięciem elektronarzędzia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Noszenie elektronarzędzi z palcem na wyłączniku lub włączanie elektronarzędzi, które są włączone, grozi wypadkami.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć wszelkie klucze lub narzędzia do regulacji. Klucz pozostawiony przymocowany do obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
 • Nie sięgaj zbyt daleko. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
 • Ubierz się właściwie. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
 • Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń odsysających i zbierających pył, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie urządzenia do usuwania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.
 • Nie pozwól, aby zażyłość wyniesiona z częstego używania narzędzi popadła w samozadowolenie i zignorowała zasady bezpieczeństwa dotyczące narzędzi. Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
 • Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj odpowiedniego elektronarzędzia do swojego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego zostało zaprojektowane.
 • Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza go i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
 • Przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator, jeśli jest odłączany, z elektronarzędzia. Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia przechowuj poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługiwać je. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.
 • Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości lub zakleszczenia ruchomych części, uszkodzeń części i innych stanów, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia, zlecić naprawę elektronarzędzia przed użyciem. Wiele wypadków jest powodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
 • Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste.
  Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i są łatwiejsze do kontrolowania.
 • Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek itp. Zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i wykonywaną pracę.
  Używanie elektronarzędzia do operacji innych niż te, do których jest przeznaczone, może spowodować niebezpieczną sytuację.
 • Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne suche, czyste i wolne od oleju i smaru.
  Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Usługi

 • Zleć naprawę elektronarzędzia wykwalifikowanemu pracownikowi, używając tylko identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Instrukcje bezpieczeństwa dla wyrzynarek

 • Trzymaj elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne podczas wykonywania czynności, w których akcesorium tnące może zetknąć się z ukrytym przewodem lub własnym przewodem. Kontakt akcesoriów tnących z przewodem pod napięciem może spowodować, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia znajdą się pod napięciem i może spowodować porażenie prądem operatora.
 • Użyj clamps lub inny praktyczny sposób zabezpieczenia i podparcia przedmiotu obrabianego na stabilnej platformie. Trzymanie przedmiotu obrabianego ręką lub przy ciele powoduje jego niestabilność i może prowadzić do utraty kontroli.
 • Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia. Nie sięgaj pod obrabiany przedmiot. Kontakt z brzeszczotem może prowadzić do obrażeń.
 • Elektronarzędzie dotykać przedmiotu obrabianego tylko wtedy, gdy jest włączone. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo odbicia, jeśli narzędzie tnące zablokuje się w obrabianym przedmiocie.
 • Upewnij się, że płyta podnóżka zawsze spoczywa bezpiecznie podczas piłowania. Zakleszczony brzeszczot może pęknąć lub spowodować odrzut.
 • Po zakończeniu cięcia wyłącz elektronarzędzie i dopiero po zatrzymaniu wyciągnij brzeszczot z cięcia. W ten sposób można uniknąć odrzutu i bezpiecznie odłożyć elektronarzędzie.
 • Zawsze poczekaj, aż elektronarzędzie całkowicie się zatrzyma, zanim je odłożysz. Narzędzie może się zaciąć i spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.
 • Używaj tylko nieuszkodzonych brzeszczotów, które są w idealnym stanie. Wygięte lub tępe brzeszczoty mogą się złamać, negatywnie wpłynąć na cięcie lub spowodować odrzut.
 • Nie hamuj tarczy piły do ​​oporu poprzez wywieranie bocznego nacisku po wyłączeniu. Brzeszczot może ulec uszkodzeniu, złamaniu lub spowodować odrzut.
 • Użyj odpowiednich detektorów, aby określić, czy przewody zasilające nie są ukryte w obszarze roboczym lub zadzwoń po pomoc do lokalnego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Kontakt z przewodami elektrycznymi może prowadzić do pożaru i porażenia prądem. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu. Przebicie przewodu wodociągowego powoduje uszkodzenie mienia lub może spowodować porażenie prądem.

Produkty sprzedawane tylko w GB:
Twój produkt jest wyposażony we wtyczkę elektryczną zatwierdzoną przez BS 1363/A z wewnętrznym bezpiecznikiem (zatwierdzona przez ASTA zgodnie z BS 1362). Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, powinna zostać odcięta, a w jej miejsce założona odpowiednia wtyczka przez autoryzowanego przedstawiciela obsługi klienta. Zamienna wtyczka powinna mieć taką samą wartość bezpiecznika jak oryginalna wtyczka.
Odciętą wtyczkę należy wyrzucić, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym i nigdy nie należy jej wkładać do gniazdka w innym miejscu.

Opis i dane techniczne produktu

Przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ogólne instrukcje.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ogólnych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Proszę zwrócić uwagę na ilustracje na początku niniejszej instrukcji obsługi.

Przeznaczenie
Elektronarzędzie jest przeznaczone do wykonywania cięć rozdzielających i wycięć w drewnie, tworzywach sztucznych, metalu, płytach ceramicznych i gumie, gdy mocno spoczywa na przedmiocie obrabianym. Nadaje się do cięć prostych i krzywoliniowych przy kącie ukosu/ukosu do 45°. Zwróć uwagę na zalecenia dotyczące piły.

cechy produktu

Numeracja cech produktu odnosi się do schematu elektronarzędzia na stronie graficznej.

 1. Mechanizm blokujący włącznik/wyłącznik
 2. Przełącznik włącz / wyłącz
 3. Wąż do odpylaniaa)
 4. Adapter do odsysania pyłua)
 5. Wylot ekstrakcji
 6. Płyta podstawy
 7. Przełącznik dmuchawy do trocin
 8. Rolka prowadząca
 9. Ostrze piłya)
 10. Viewing okno dla kontroli cięciaa)
 11. Podstawa do kontroli cięciaa)
 12. Osłona chroniąca przed wstrząsami
 13. Uchwyt (izolowana powierzchnia chwytna)
 14. Gniazdo brzeszczotu
 15. Osłona przeciwodpryskowaa)
 16. Uchwyt na akcesoria
 17. Wspornik rolki prowadzącej
 18. Śruba płyty podstawy
 19. Skala dla kątów ukosu/ukosu
 20. Znacznik cięcia 0°a)
 21. Znacznik cięcia 45°a)

Pokazane lub opisane akcesoria nie są standardowo dołączane do produktu. Pełen wybór akcesoriów można znaleźć w naszej ofercie akcesoriów.

Dane techniczne

Numer artykułu

3 603 CA0 7.. 3 603 CA0 7..

3 603 CA0 7..

Kontrola cięcia

Znamionowy pobór mocyW500500

500

Częstotliwość skoków bez obciążenia n0

min-1310031003100
Uderzeniemm2020

20

Max. głębokość cięcia

– w drewnie

mm656567
– w aluminiummm1010

10

– w stali (niestopowej)

mm444
Maks. kąt cięcia (lewy/prawy)°4545

45

Waga zgodnie z procedurą EPTA 01: 2014

kg1. 61. 6
Klasa ochrony

Specyfikacje dotyczą znamionowej objętościtage [U] 230 V. Specyfikacje te mogą się różnić w zależności od objętościtages oraz w modelach specyficznych dla danego kraju.

Informacje o hałasie / wibracjach

Wartości emisji hałasu ustalono zgodnie z
EN 62841-2-11.
Zazwyczaj ważony A poziom hałasu elektronarzędzia wynosi: Poziom ciśnienia akustycznego 88 dB(A); poziom mocy akustycznej 99 dB(A). Niepewność K = 5 dB.
Nosić ochronniki słuchu!
Całkowite wartości drgań ah (suma wektorowa triax) i niepewność K określone zgodnie z EN 62841‑2‑11:
Deski do krojenia z brzeszczotem T 144 D:
ah, B = 10 m/s2, K = 3 m/s2
cięcie blach brzeszczotem T 118 A:
ah, M = 11 m/s2, K = 3 m/s2

Poziom wibracji i wartość emisji hałasu podane w niniejszej instrukcji zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną procedurą pomiarową i mogą być użyte do porównania elektronarzędzi. Mogą być również wykorzystywane do wstępnego oszacowania emisji drgań i hałasu.

Podany poziom drgań i wartość emisji hałasu reprezentują główne zastosowania elektronarzędzia. Jeśli jednak elektronarzędzie jest używane do innych zastosowań, z różnymi narzędziami do aplikacji lub jest źle konserwowane, poziom drgań i wartość emisji hałasu mogą się różnić. Może to znacznie zwiększyć emisję wibracji i hałasu przez cały okres pracy.
Aby dokładnie oszacować emisje drgań i hałasu, należy również wziąć pod uwagę czasy, w których narzędzie jest wyłączone lub kiedy jest uruchomione, ale nie jest faktycznie używane. Może to znacznie zmniejszyć emisję wibracji i hałasu przez cały okres pracy.
Wdrażaj dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby chronić operatora przed skutkami wibracji, takie jak serwisowanie elektronarzędzia i narzędzi aplikacyjnych, utrzymywanie ciepłych rąk i prawidłowe organizowanie przepływu pracy.

Montaż

 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędzie wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Wkładanie/wymiana brzeszczotu

 • Podczas montażu lub wymiany brzeszczotu należy nosić rękawice ochronne.
  Ostrza są ostre i mogą się nagrzewać, gdy są używane przez dłuższy czas.

Wybór brzeszczotu
Znajdziesz ponadview zalecanych brzeszczotów na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Używaj wyłącznie brzeszczotów z pojedynczym chwytem (chwyt T) lub z chwytem uniwersalnym 1/4″ (chwyt U). Tarcza piły nie powinna być dłuższa niż jest to wymagane do zamierzonego cięcia.
Do cięcia ciasnych krzywizn używaj wąskiego brzeszczotu.

Zakładanie brzeszczotu (patrz rysunki A i E)

 • Oczyść wałek brzeszczotu przed jego włożeniem.
  Zabrudzonego wału nie można bezpiecznie zamocować na swoim miejscu.

Przesuń uchwyt brzeszczotu (14) do góry w kierunku strzałki. Wsuń brzeszczot (9), zębami w kierunku cięcia, do uchwytu brzeszczotu do oporu.
Podczas wkładania brzeszczotu upewnij się, że tył brzeszczotu znajduje się w rowku na rolce prowadzącej (8).

Precyzyjne cięcia są możliwe tylko wtedy, gdy rolka prowadząca (8) przylega ściśle – ale nie za ciasno – do tylnej części brzeszczotu (upewnij się, że brzeszczot (9) nie jest wygięty przez rolkę prowadzącą). W razie potrzeby poluzuj śrubę (18) i przesuń wspornik (17) rolki prowadzącej tak, aby rolka prowadząca ściśle przylegała do tylnej części brzeszczotu. Dokręć śrubę (18).

 • Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze osadzony.
  Luźny brzeszczot może wypaść i spowodować obrażenia.

Demontaż brzeszczotu (patrz rysunek B)
Przesuń uchwyt brzeszczotu (14) do góry w kierunku strzałki i wyjmij brzeszczot (9).
Jeśli brzeszczot zablokuje się podczas wyjmowania, naciśnij uchwyt brzeszczotu (14) lekko do przodu (maks. 2 mm).

Osłona przeciwodpryskowa (akcesoria) (patrz rysunek C)
Osłona przeciwodpryskowa (15) (akcesoria) może zapobiegać odpryskom powierzchni podczas cięcia drewna. Osłonę przeciwodpryskową można stosować tylko z niektórymi typami brzeszczotów i tylko przy kącie cięcia 0°. Podczas cięcia z zabezpieczeniem przeciwodpryskowym płyta podstawy (6) nie może być przesuwana do tyłu w celu cięcia blisko krawędzi.
Wsuń osłonę przeciwodpryskową (15) do płyty podstawy (6) od dołu (jak pokazano na rysunku z rowkiem skierowanym do góry).

Kontrola cięcia (akcesoria)
Kontrola cięcia umożliwia precyzyjne prowadzenie elektronarzędzia wzdłuż linii cięcia zaznaczonej na obrabianym przedmiocie. Kontrola cięcia obejmuje viewokienko (10) z nacięciami i podstawą (11) do mocowania do elektronarzędzia.

Mocowanie Cut Control do płyty podstawy (patrz rysunek D)
Mocno włóż viewokienka Cut Control (10) we wspornikach na podstawie (11). Następnie delikatnie dociśnij podstawę i pozwól jej zatrzasnąć się w uchwycie na akcesoria (16) na płycie podstawy (6).

Odciąg pyłu / wiórów
Pył z takich materiałów jak farba ołowiowa, niektóre rodzaje drewna, minerały i metal może być szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Dotykanie lub wdychanie tego pyłu może wywołać reakcje alergiczne i / lub spowodować choroby układu oddechowego u użytkownika lub osób znajdujących się w pobliżu.
Niektóre pyły, takie jak pył dębowy lub bukowy, są klasyfikowane jako rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkami do obróbki drewna (chromiany, środki do konserwacji drewna). Materiały zawierające azbest mogą być obrabiane tylko przez specjalistów.

 • W miarę możliwości należy używać systemu odsysania pyłu odpowiedniego do materiału.
 • Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.
 • Wskazane jest noszenie maski oddechowej klasy P2.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących obrabianego materiału obowiązujących w kraju użytkowania.

 • Unikaj gromadzenia się kurzu w miejscu pracy. Pył może się łatwo zapalić.

Podłączanie systemu odpylania
Nałóż adapter do odsysania pyłu (4) (wyposażenie dodatkowe) na wąż odsysający (3) (wyposażenie), aż usłyszysz kliknięcie. Podłączyć złączkę do odsysania pyłu (4) do króćca odsysania (5) na elektronarzędziu, a wąż odsysający (3) do odkurzacza (wyposażenie dodatkowe).
Znajdziesz ponadview podłączenia do różnych odkurzaczy na końcu niniejszej instrukcji obsługi.
W celu optymalnego odsysania pyłu należy w miarę możliwości stosować osłonę przeciwodpryskową (15).
Wyłączyć dmuchawę do trocin po podłączeniu systemu odsysania pyłu.
Odciąg musi być odpowiedni do obrabianego materiału.
Do odsysania suchego pyłu, który jest szczególnie szkodliwy dla zdrowia lub rakotwórczy, należy używać specjalnego odpylacza.

Działanie

 • Produkty sprzedawane tylko w Australii i Nowej Zelandii: Użyj wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA lub mniejszym.

Tryby pracy

 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędzie wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Regulacja kąta ukosu (patrz rysunki E–F)
Podstawę (6) można obracać w prawo lub w lewo, aby wykonywać cięcia ukośne do 45°.
Osłony przeciwodpryskowej (15) nie można używać podczas wykonywania cięć ukośnych.

 • Włóż brzeszczot (9).
 • Zdejmij osłonę przeciwodpryskową (15).
 • Poluzuj śrubę (18) i lekko popchnij płytę podstawy (6) w kierunku wylotu ekstrakcyjnego (5).
 • Płyta podstawy posiada punkty blokowania pod kątem 0°, 22. 5° i 45° po lewej i prawej stronie, dzięki czemu można precyzyjnie ustawić kąt ukosu. Obróć płytę podstawy (6) do żądanej pozycji zgodnie ze skalą (19). Inne kąty skosu można regulować za pomocą kątomierza.
 • Następnie dociśnij płytę podstawy (6) w kierunku brzeszczotu (9) do oporu.
 • Przesuń wspornik (17) tak, aby rolka prowadząca (8) przylegała do tylnej części brzeszczotu. Precyzyjne cięcie jest możliwe tylko wtedy, gdy rolka prowadząca przylega ściśle do tylnej części brzeszczotu.
 • Dokręć śrubę (18).

Kontrola cięcia dla cięć ukośnych

Aby umożliwić śledzenie linii cięcia (Kontrola cięcia), viewW oknie Cut Control (10) znajduje się oznaczenie (20) dla cięć pod kątem prostym pod kątem 0° oraz oznaczenie (21) dla cięć pod kątem w prawo iw lewo pod kątem 45° zgodnie ze skalą (19).
Znak cięcia dla kątów ukosu od 0° do 45° jest proporcjonalny. Może być również oznaczony na viewOkno do kontroli cięcia (10) za pomocą nietrwałego markera i łatwe do ponownego usunięcia. W celu uzyskania dokładnych wyników zalecamy wykonanie cięcia próbnego.

Przesuwanie płyty podstawy (patrz rysunek E)
Płytę podstawy (6) można cofnąć w celu cięcia blisko krawędzi.
Włóż brzeszczot (9).
Poluzuj śrubę (18) i popchnij płytę podstawy (6) w kierunku wylotu odciągu (5) do oporu.
Przesuń wspornik (17) tak, aby rolka prowadząca (8) przylegała do tylnej części brzeszczotu.

Dokręć śrubę (18).
Cięcie z przesuniętą płytą podstawy (6) jest możliwe tylko przy kącie ukosu 0°. Ponadto Cut Control nie może być używany z podstawą (11) ani osłoną przeciwodpryskową (15).

Dmuchawa do trocin

Linia cięcia może być utrzymywana z dala od wiórów za pomocą strumienia powietrza z dmuchawy do trocin.

Aby włączyć dmuchawę do trocin: Podczas pracy z dużym usuwaniem materiału w drewnie, tworzywach sztucznych i innych podobnych materiałach, przesuń przełącznik (7) w kierunku wylotu odciągu.

Aby wyłączyć dmuchawę do trocin: Podczas pracy w metalu i przy podłączonym systemie odsysania pyłu, przesuń wyłącznik (7) w kierunku brzeszczotu. plus/wp-content/uploads/2021/07/14-183-300x292. plus/wp-content/uploads/2021/07/14-183. jpg 358w"/>

Rozpoczęcie pracy

 • Zwróć uwagę na objętość siecitagmi. tomtage źródła zasilania musi odpowiadać voltage podane na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia oznaczone 230 V mogą być również zasilane napięciem 220 V.

Włączanie / wyłączanie

 • Upewnij się, że jesteś w stanie nacisnąć włącznik/wyłącznik bez zwalniania uchwytu.

Do wyłącznik na elektronarzędziu nacisnąć włącznik/wyłącznik (2).
Do zablokować włącznik/wyłącznik (2), przytrzymaj go i przesuń blokadę (1) w prawo lub w lewo.
Aby wyłączyć elektronarzędzie, zwolnij włącznik/wyłącznik (2). Jeśli włącznik/wyłącznik (2) jest zablokowany, najpierw naciśnij włącznik, a następnie go zwolnij.

Porady dotyczące pracy

 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędzie wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
 • W przypadku zablokowania brzeszczotu należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie.
 • Podczas obróbki małych lub cienkich przedmiotów zawsze używaj stabilnej podstawy lub stołu piły (wyposażenie dodatkowe).

Piła z umiarkowanym naciskiem w celu uzyskania optymalnych i precyzyjnych wyników cięcia.

Przy wykonywaniu długich, prostych cięć w grubym drewnie (>40 mm) linia cięcia może nie być do końca dokładna. W takim przypadku do precyzyjnych cięć zaleca się użycie piły tarczowej Bosch.

Cięcie wgłębne (patrz rysunek G)

 • Cięcia wgłębne można wykonywać tylko w miękkich materiałach, takich jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa itp.

Do cięcia wgłębnego używaj tylko krótkich brzeszczotów. Cięcie wgłębne jest możliwe tylko przy kącie ukosu 0°.
Ustawić elektronarzędzie tak, aby przednia krawędź płyty podstawy (6) spoczywała na obrabianym przedmiocie, bez dotykania przedmiotu obrabianego przez brzeszczot (9) i włączyć. W elektronarzędziach z kontrolą szybkości skoku wybierz maksymalną szybkość skoku. Mocno dociśnij elektronarzędzie do przedmiotu obrabianego i pozwól, aby brzeszczot powoli wbił się w przedmiot obrabiany.
Gdy tylko płyta podstawowa (6) całkowicie oprze się na obrabianym przedmiocie, kontynuuj piłowanie wzdłuż wymaganej linii cięcia.

Płyn chłodzący/smarujący
Ponieważ materiał nagrzewa się wzdłuż linii cięcia podczas cięcia metalu, należy zastosować chłodziwo lub smar.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędzie wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
 • Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, zawsze utrzymuj elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne w czystości.

Aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa, w przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego, musi to zrobić firma Bosch lub serwis posprzedażny autoryzowany do naprawy elektronarzędzi Bosch.
Regularnie czyść pojemnik na brzeszczot. W tym celu wyjmij brzeszczot z elektronarzędzia i lekko postukaj elektronarzędziem na równej powierzchni.
Silne zabrudzenie elektronarzędzia może prowadzić do poważnych usterek. Z tego powodu nie należy ciąć materiałów, które generują duże ilości pyłu od dołu lub od góry.

 • W ekstremalnych warunkach, jeśli to możliwe, zawsze używaj odkurzacza. Często przedmuchuj szczeliny wentylacyjne i zainstaluj wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) przed urządzeniem.
  Podczas obróbki metali wewnątrz elektronarzędzia może osadzać się przewodzący pył, co może wpływać na jego izolację ochronną.

W przypadku zablokowania wylotu pyłu należy wyłączyć elektronarzędzie, odłączyć system odsysania pyłu i usunąć kurz i wióry.
Od czasu do czasu nałóż kroplę oleju na rolkę prowadzącą (8). Regularnie sprawdzaj rolkę prowadzącą (8). Jeśli jest zużyty, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie posprzedażowym Bosch.

Serwis posprzedażny i serwis aplikacji
Nasz serwis posprzedażowy odpowiada na Twoje pytania dotyczące konserwacji i naprawy Twojego produktu, a także części zamiennych. Rysunki wybuchów i informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: www. com.
Zespół doradców firmy Bosch z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów i ich akcesoriów.
We wszelkiej korespondencji i zamówieniach części zamiennych prosimy zawsze podawać 10-cyfrowy numer artykułu podany na tabliczce znamionowej produktu.

Wielka Brytania
Robert Bosch Ltd. (BSC)
Box 98
Park Broadwater
Północna Orbitalna Droga
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ
At www. uk możesz zamówić części zamienne lub zorganizować odbiór produktu wymagającego serwisu lub naprawy.

Tel. Serwis: (0344) 7360109
E-mail: boschservicecentre@bosch. com
Dalsze adresy serwisowe można znaleźć pod adresem: www. com/serviceaddresses

Sprzedaż

Elektronarzędzie, akcesoria i opakowanie należy poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. plus/wp-content/uploads/2021/07/15-176. jpg" alt="Ikona kosza na śmieci" width="31" height="33" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://pl. jpg"/>Nie wyrzucaj elektronarzędzi razem z odpadami domowymi.

Tylko dla krajów UE:
Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej implementacją do prawa krajowego, elektronarzędzia, które nie nadają się już do użytku, należy zbierać osobno i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Dokumenty / Zasoby

Referencje

Wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję" sprawi, że będziemy mogli gromadzić dane dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Dzięki tym danym będziemy mogli ulepszać stronę i przygotowywać interesujące naszych użytkowników reklamy.

Wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie przycisku "Odrzucam" oznacza, że będziemy używać tylko plików cookies związanych z sesją, statystykami i poprawianiem użyteczności strony.

Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Bosch Ppw3300

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Bosch Ppw3300

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Bosch Ppw3300