Środki ostrożności przy postępowaniu Asus Cusi M

Aby zachować bezpieczeństwo podczas postępowania z Asus Cusi M, należy stosować się do podstawowych środków ostrożności. Przede wszystkim należy zawsze upewnić się, że system jest aktualny i ma wszystkie najnowsze poprawki. Ponadto, należy upewnić się, że wszystkie dane są w pełni zaszyfrowane i chronione przed nieuprawnionym dostępem. Należy również chronić system przed złośliwym oprogramowaniem, stosując oprogramowanie antywirusowe i wykonując regularne skanowanie systemu. Oprócz tego, należy zachować ostrożność w przypadku wchodzenia w interakcje z nieznanymi lub podejrzanymi stronami internetowymi.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Asus Cusi M

Miejscami pracy chemików są najczęściej laboratoria instytutów badawczych, firm farmaceutycznych, spożywczych czy zakładów przemysłowych. Dziś zajrzymy do takiego laboratorium, poznamy wygląd oraz zastosowanie sprzętu i szkła laboratoryjnego, a także zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wykonywania eksperymentów chemicznych.

Już wiesz

 • czym zajmuje się dziedzina nauki zwana chemią;

 • kim jest chemik i jak można nim zostać;

 • z jakimi gałęziami przemysłu jest związana chemia;

 • co oznaczają piktogramy umieszczane na etykietach środków stosowanych w twoim otoczeniu.

Nauczysz się

 • jakie jest znaczenie laboratoriów w różnych dziedzinach nauki i przemysłu;

 • stosować w praktyce zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej;

 • jaki jest cel przestrzegania regulaminu pracowni szkolnej i zastosujesz jego zasady podczas wykonywania eksperymentów i doświadczeń chemicznych;

 • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w razie zagrożenia zdrowia (np. skaleczenia, oparzenia);

 • zidentyfikować sprzęt i szkło laboratoryjne oraz omawiać ich zastosowanie;

 • rozpoznawać oznaczenia znajdujących się w laboratorium substancji szkodliwych, żrących, wybuchowych, łatwopalnych i niebezpiecznych dla środowiska.

iIiSm0xKqr_d5e224

LaboratoriumLaboratorium jest miejscem tej części badań naukowych, które wymagają wykonywania eksperymentów w ściśle kontrolowanych warunkach.

Laboratoriami mogą być zarówno niewielkie pomieszczenia, jak i ogromne hale lub kompleksy badawcze wielkości dużego miasta – jak na przykład zajmujący znaczną powierzchnię ośrodek naukowo‑badawczy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, położony na przedmieściach Genewy. Jedna z jego części: Wielki Zderzacz Hadronów, znajduje się w liczącym 27 kilometrów tunelu. Dużo mniejsze, ale bardzo ciekawe laboratoria chemiczne, biologiczne i fizyczne można zwiedzić w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Tam, pod okiem specjalistów, samodzielnie wykonuje się różne niezwykłe eksperymenty.

RsVHNcn1BUJrl1

Ośrodek naukowo-badawczy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN

Jak wygląda laboratorium?

RDc0c16Sd8Sbw1
Animacja zawierająca pokaz slajdów z wizyty w labratorium

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

iIiSm0xKqr_d5e331

Czym różni się doświadczenie od eksperymentu?

Eksperyment jest podstawową metodą poznania naukowego. Od doświadczenia różni się tym, że obejmuje nie tylko wykonanie czynności laboratoryjnych zgodnie z instrukcją (jak to dzieje się w doświadczeniu), ale zakłada samodzielne stawianie hipotez i ich weryfikację.

Jakie są etapy eksperymentu naukowego? Czym jest hipoteza i jak ją zweryfikować?

Etapy eksperymentu naukowego:

 1. Postawienie problemu (sytuacja problemowa „Czy…. ”).
  Problem, aby był badawczy, musi być:

  1. precyzyjnie ujęty,

  2. możliwy do zbadania,

  3. użyteczny.

 2. Stawianie hipotezy („Jeżeli…, to…” lub „Im..., tym…”).
  Hipoteza to przypuszczenie:

  1. precyzyjnie ujęte,

  2. sformułowane w taki sposób, aby było łatwe do zweryfikowania,

  3. sprawdzalne doświadczalnie.

  4. Wybór metody badawczej.

  5. Przeprowadzenie doświadczenia.

  6. Wynik potwierdza hipotezę albo zaprzecza hipotezie.

  7. Rozwiązanie problemu badawczego lub odrzucenie błędnej hipotezy.

   R9gsIMPl6pcnV1

   Źródło: Krzysztof Jaworski, Agnieszka Kamińska-Ostęp, Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ciekawostka

  Pracownia chemiczna Jönesa Berzeliusa (czyt. jonsa beszeliusa), szwedzkiego chemika i mineraloga, była otoczona tajemnicą. Dlatego też pewien dziennikarz wypytywał służącą o przebieg prac Jönesa Berzeliusa:
  – Co Pan Berzelius robi w swoim laboratorium przez cały dzień?
  – Najpierw z samego rana przynoszę mu z szafy najrozmaitsze proszki, kryształy, płyny i inne chemikalia.
  – Co on z tym robi?
  – Zlewa do wielkiego naczynia.
  – I co potem?
  – Przelewa do naczynia mniejszego.
  – No i?
  – Potem wlewa to wszystko do kubła, a ja następnego dnia wylewam to do rynsztoka.
  Z punktu widzenia osoby, która nie potrafiła zinterpretować wyników pracy chemika – odkrywcy wapnia (1808), selenu (1817), krzemu (1823), cyrkonu (1824), tytanu (1825) i toru (1828) – właśnie tak wyglądały czynności laboratoryjne wykonywane przez Berzeliusa.

  R1ZKh54BkmE581

  Źródło: P.

  Polecenie 1

  Zastanów się, gdzie badane są próbki krwi.
  Jeśli jesteś fanem seriali kryminalnych, zwróć uwagę na to, gdzie i jakimi metodami badane są próbki z miejsc przestępstw. Poszukaj w dostępnych źródłach informacji na temat pracy w laboratorium kryminalistycznym.

  iIiSm0xKqr_d5e445

  Jednym z ważniejszych elementów lekcji chemii są doświadczenia. Do ich wykonania niezbędne są: szkło laboratoryjne, czasem naczynia porcelanowe lub metalowe oraz sprzęt laboratoryjny. Znajomość ich nazw i zasad ich stosowania pozwala na bezpieczne eksperymentowanie.

  Opis doświadczenia chemicznego powinien zawierać:

  • tytuł doświadczenia

  • wykaz sprzętu i szkła laboratoryjnego, które są potrzebne do przeprowadzenia danego doświadczenia

  • wykaz niezbędnych odczynników

  • opis czynności laboratoryjnych

  • schemat doświadczenia

  • obserwacje, czyli spostrzeżenia, jakich dokonujemy za pomocą zmysłu wzroku (np. zmiana barwy), węchu (charakterystyczny zapach), słuchu (charakterystyczny dźwięk) lub dotyku (ściany probówki nagrzały się): czyli co widzisz?, co słyszysz?, co możesz zmierzyć lub zważyć? W laboratorium obowiązuje zakaz jedzenia i picia, a także sprawdzania smaku substancji chemicznych.

  • wnioski sformułowane na podstawie wykonanego doświadczenia (co z tego wynika? )

  Zapamiętaj!

  Nigdy nie używaj cylindrów i kolb miarowych do ogrzewania substancji chemicznych lub ich mieszanin. Może to spowodować ich rozkalibrowanie, a nawet pęknięcie. Naczynia te nie są wykonane ze szkła odpornego na wysoką temperaturę (żaroodpornego).

  Jakie szkło, naczynia oraz sprzęt laboratoryjny możesz znaleźć w pracowni chemicznej?

  R1RkXtCdtXV311
  Film laboratoryjny pokazujące zastosowania szkła laboratoryjnego, lektor opowiadający o zastosowaniu każdego szkła: Probówka, Zlewka, Lejek, Krystalizator, Cylinder miarowy, Chłodnica, Wkraplacz, Szalka Petriego, Pipety miarowe

  Źródło: Tomorrow Sp.

  Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

  Źródło: Tomorrow Sp.

  Film laboratoryjny pokazujące zastosowania szkła laboratoryjnego, lektor opowiadający o zastosowaniu każdego szkła: Probówka, Zlewka, Lejek, Krystalizator, Cylinder miarowy, Chłodnica, Wkraplacz, Szalka Petriego, Pipety miarowe

  RFNaakBLQet3W1
  Film przedstawiający sprzęt laboratoryjny, który zostaje omówiony przez lektora

  Źródło: Tomorrow Sp.

  W jaki sposób łączy się szkło laboratoryjne?

  R1L6CRs5nQXHF1
  Film przedstawia szkło laboratoryjne oraz aparaturę chemiczną używane w laboratorium, takie jak cylinder miarowy czy kolba okrągłodenna. Zostają przedstawione różne rodzaje szkła laboratoryjnego: szkło sodowe, szkło potasowe, szkło jenajskie, szkło kwarcowe, a także ich najważniejsze cechy. Komentarz lektora zostaje zilustrowany odpowiednimi zdjęciami, wraz ze zbliżeniami kamery na poszczególne rodzaje stosowanego szkła

  Źródło: Tomorrow Sp. pl/portal/f/res-minimized/R1L6CRs5nQXHF/6/1yIltkHMKQLPwNRoc6H8uZ2xoBb5v2sb.

  Film przedstawia szkło laboratoryjne oraz aparaturę chemiczną używane w laboratorium, takie jak cylinder miarowy czy kolba okrągłodenna. Komentarz lektora zostaje zilustrowany odpowiednimi zdjęciami, wraz ze zbliżeniami kamery na poszczególne rodzaje stosowanego szkła

  iIiSm0xKqr_d5e619

  Polecenie 2

  Sporządź regulamin pracowni chemicznej. Zastanów się, jak należy zachować się w laboratorium. Z czego wynikają te zasady postępowania?

  Przebywając w pracowni chemicznej, należy przestrzegać regulaminu i postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

  • Do pracowni wchodzimy na polecenie i w obecności nauczyciela.

  • Do pracowni chemicznej nie wnosimy żadnych materiałów bez pozwolenia nauczyciela.

  • Doświadczenia wykonujemy ściśle według opisów z podręcznika lub podanych przez nauczyciela.

  • Przed wykonaniem doświadczenia chemicznego należy nałożyć okulary, fartuch ochronny i zastosować inne środki ochrony osobistej (rękawice ochronne).

  • Podczas pracy z substancjami oznaczonymi piktogramami ostrzegawczymi stosujemy szczególne środki ostrożności.

  • Podczas wykonywania doświadczeń i po ich zakończeniu zachowujemy porządek.

  • Wszystkie substancje, których używamy do przeprowadzania doświadczeń, traktujemy jako potencjalnie niebezpieczne, to znaczy nie dotykamy ich, nie sprawdzamy ich smaku i zapachu (w wyjątkowych sytuacjach badamy te właściwości na wyraźne na polecenie i pod nadzorem nauczyciela).

  • Substancje wąchamy ostrożnie, z płucami wypełnionymi powietrzem, delikatnie nawiewając ich pary ruchem ręki w stronę nosa.

  • Podczas ogrzewania substancji w probówce zwracamy szczególną uwagę, aby jej wylot skierowany był w stronę, gdzie nie przebywają żadne osoby.

  • Z pracowni chemicznej nie wynosimy żadnych materiałów bez pozwolenia nauczyciela.

  • Po wykonaniu doświadczeń myjemy starannie ręce.

  • Wszystkie wypadki, takie jak np. skaleczenia, oparzenia lub rozlanie się substancji, zgłaszamy nauczycielowi.

  RoCyXIAJE58yy1

  Oznakowania informacyjne o konieczności zachowania odpowiednich środków ostrożności

  R1JYQv9EnVWtb1
  Postępowanie w razie wypadku

  Jak prawidłowo przeprowadzać podstawowe czynności laboratoryjne?

  techniki laboratoryjne

  techniki laboratoryjne

  to czynności, których opanowanie jest podstawowym warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej; kolejność ich wykonywania nie jest dowolna, a znajomość czynności stanowi konieczny element do uzyskania poprawnych wyników i zapewnienia bezpieczeństwa w laboratorium

  Badanie zapachu środków spożywczych i kosmetycznych używanych w domu

  Doświadczenie 1

  Wykonaj doświadczenie w okularach i rękawicach ochronnych.

  Problem badawczy

  W jaki sposób można bezpiecznie badać zapach nieznanych środków, np. spożywczych i kosmetycznych?

  Hipoteza

  Badanie zapachu należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Badanie zapachu wykonujemy, zbliżając bezpośrednio do nosa badaną substancję.

  Co będzie potrzebne

  • statyw do probówek,

  • probówki,

  • woda,

  • aromat do ciasta,

  • ocet,

  • zmywacz do paznokci.

  Instrukcja

  1. Do probówek nalej niewielkie ilości:

   1. wody,

   2. aromatu do ciasta,

   3. zmywacza do paznokci,

   4. octu.

   5. Zbliż naczynia z badanymi substancjami na odległość około 20 cm od nosa, a następnie kieruj pary substancji, nawiewając je ręką w stronę nosa.

   Podsumowanie

   Nie można wyczuć zapachu substancji znajdującej się w pierwszej probówce – woda jest bezwonna.
   Aromat do ciasta ma przyjemny zapach, dlatego jest nazywany olejkiem zapachowym.
   Można wyczuć charakterystyczny zapach substancji znajdującej się w trzeciej probówce.
   Ocet, znajdujący się w czwartej probówce, jest substancją o drażniącym zapachu. Po otwarciu butelki z octem wyczuwa się charakterystyczny, nieprzyjemny zapach.
   Rozróżnianie zapachów jest rzeczą subiektywną, nie ma schematu klasyfikacyjnego, który byłby powszechnie stosowany. Należy pamiętać, że substancje należy wąchać ostrożnie. Takie postępowanie uchroni przed podrażnieniem błon śluzowych, a czasem również przed zatruciem.

  Ciekawostka

  Zapachy a zmysł węchu
  To, co powszechnie nazywamy zapachem, stanowi w istocie wrażenie zapachowe, czyli zdolność substancji do pobudzania narządu węchu. W zależności od doświadczenia i indywidualnych właściwości człowieka opis zapachu może być jednowyrazowy lub przybrać formę specjalistycznego opracowania (np. dla przemysłu perfumeryjnego).

  Właściwym organem zmysłu węchu jest nabłonek węchowy znajdujący się w górnej części jamy nosa i stanowiący obszar po ok. 2 cmIndeks górny 2 w każdym otworze nosowym. Komórki węchowe kontaktują się z powietrzem poprzez system wypustek zaopatrzonych w rzęski, w których znajdują się receptory, podczas gdy drugi koniec komórki poprzez swą wydłużoną część (akson długości 3–4 cm) ma dostęp do mózgu. Co ciekawe, zmysł węchu słabnie wraz z wiekiem, ale same komórki są odnawiane przez całe życie organizmu.

  RLQkOKsZ3vXvi1

  Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

  Ciekawostka

  Zmysł słuchu
  Słuch pogarsza się z wiekiem. Dzięki prostemu testowi możesz sprawdzić, które częstotliwości dźwięków słyszysz, a których nie. Zależy to od komórek w uchu wewnętrznym, które jeśli ulegną uszkodzeniu, już nigdy się nie zregenerują.

  Polecenie 3

  Wyszukaj w Internecie symulator testujący słuch, emitujący dźwięki o różnej częstotliwości (ang. How Old Are Your Ears? Hearing Test), a następnie sprawdź swój słuch. Pamiętaj, że profesjonalny test można wykonać wyłącznie w gabinecie laryngologicznym.

  W jaki sposób przenosimy substancje ciekłe w laboratorium?

  R1MsBafLqay8L1
  W filmie zostaje przedstawione nabieranie cieczy pipetą, z towarzyszącym komentarzem o zasadzie bezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium (nigdy nie wolno dotykać pipety ustami - zawsze należy posługiwać się gumowymi gruszkami bądź innymi nasadkami). Następnie demonstrator przelewa ciecz do mniejszego naczynia przy użyciu bagietki - ilustrując tym samym komentarz, że zapobiega to ściekaniu kropli substancji po zewnętrznej ściance naczynia. Potem demonstrator dodaje roztwór za pomocą wkraplacza, uważając, aby nie dotykać jego końcówką ścian probówki lub kolby, bo może to powodować przeniesienie części zawartości do pojemnika, w którym umieszcza się wkraplacz i zanieczyszczenie jego zawartości.

  Przenoszenie substancji ciekłych, używanie wkraplacza

  Przenoszenie substancji ciekłych, używanie wkraplacza

  W filmie zostaje przedstawione nabieranie cieczy pipetą, z towarzyszącym komentarzem o zasadzie bezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium (nigdy nie wolno dotykać pipety ustami - zawsze należy posługiwać się gumowymi gruszkami bądź innymi nasadkami).

  R9pNvwePOmskg1
  Pokazany prawie niewidoczny płomień, włożenie do niego szczypcami kartki papieru. Wyłączenie palnika. Kolejne ujęcie: palnik spirytusowy zgaszony, pokazania sposobu wlewania denaturatu i regulacji knota. Wyjęcie korka z probówki. Przelanie cieczy z cylindra do probówki do 1/3 objętości. Trzymanie probówki w łapie pod kątem 45 stopni - 60 stopni nad płomieniem palnika. Wylot probówki skierowany w stronę ściany i od siebie. Poruszanie zawartością probówki.

  Używanie palnika Bunsena i palnika spirytusowego; Ogrzewanie cieczy w probówce

  Używanie palnika Bunsena i palnika spirytusowego; Ogrzewanie cieczy w probówce

  Pokazany prawie niewidoczny płomień, włożenie do niego szczypcami kartki papieru.

  iIiSm0xKqr_d5e822
  • W pracowni chemicznej trzeba przestrzegać zasad regulaminu BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy).

  • Do wykonywania eksperymentów chemicznych należy używać specjalnego szkła, naczyń i sprzętu laboratoryjnego.

  • Planując doświadczenie, trzeba pamiętać o racjonalnym użyciu odczynników, aby ograniczyć ilość powstających odpadów.

  • Doświadczenia chemiczne należy wykonywać na stole laboratoryjnym zgodnie z technikami pracy laboratoryjnej, pamiętając o zachowaniu zasad BHP i porządku.

  Praca domowa

  Polecenie 4. 1

  Zastanów się, a następnie przygotuj infografikę na wybrany temat:

  • Jakie naczynia używane w domu, np. w kuchni, możesz porównać z tymi stosowanymi w laboratorium?

  • Jakie czynności wykonywane w domu, np. w kuchni, możesz porównać z czynnościami laboratoryjnymi?

  • Gdzie jeszcze oprócz laboratorium chemicznego obowiązują przepisy BHP?

  Polecenie 4. 2

  Poszukaj informacji na temat Ludwika Pasteura. Na podstawie zebranych informacji sporządź biogram.

  Polecenie 4. 3

  Poszukaj informacji na temat elektronicznej szalki Petriego (e‑Petri) zaprojektowanej przez amerykańskich naukowców.

  Polecenie 4. 4

  Poszukaj informacji na temat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 2004 roku. Który ze zmysłów zainteresował badaczy?

  iIiSm0xKqr_d5e909
  cylinder miarowy

  cylinder miarowy

  wysokie, wąskie naczynie ze skalą, używane do pomiaru objętości cieczy

  erlenmajerka / kolba stożkowa

  erlenmajerka / kolba stożkowa

  naczynie w kształcie stożka z wąską szyjką i płaskim dnem

  kolba

  kolba

  naczynie o zaokrąglonym kształcie: płaskodenne (o długiej szyjce, służące do przechowywania odczynników) lub okrągłodenne (o krótkiej szyjce, służące do ogrzewania cieczy)

  laboratorium

  laboratorium

  pomieszczenie, w którym wykonuje się eksperymenty badawcze

  lejek

  lejek

  naczynie w kształcie stożka z rozszerzonym wlotem i zakończone wąską rurką, służące do wlewania cieczy do kolb, butelek itp.

  probówka

  probówka

  małe cylindryczne naczynie laboratoryjne, najczęściej szklane, służące do przeprowadzania prostych reakcji chemicznych

  statyw z łapą

  statyw z łapą

  metalowy pręt na ciężkiej podstawie, służący do mocowania części aparatury

  szczypce

  szczypce

  narzędzie do chwytania gorących przedmiotów; mogą być wykonane z metalu lub drewna

  tygiel

  tygiel

  naczynie ognioodporne używane do ogrzewania ciał stałych w wysokich temperaturach

  waga

  waga

  urządzenie do pomiaru masy ciał stałych i cieczy w naczyniach

  zlewka

  zlewka

  cylindryczne naczynie używane do przechowywania i ogrzewania cieczy

  iIiSm0xKqr_d5e1106

  Ćwiczenie 1

  RLVdDB90OLbN21
  zadanie interaktywne

  Zaznacz odpowiednie pola obok, wskazując, czy zdania te są prawdziwe, czy fałszywe.

  PrawdaFałszLaboratoria chemiczne to pomieszczenia, w których można przeprowadzać analizy oraz zabiegi medyczne.□ Każdy etap eksperymentowania: jego przygotowanie, przeprowadzenie oraz zakończenie wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa i przestrzegania reguł pracy laboratoryjnej.Bagietka to nazwa szklanego pręcika używanego w laboratorium np. do mieszania cieczy.Podczas ogrzewania cieczy należy trzymać probówkę nieruchomo w płomieniu palnika, aby nie doprowadzić do gwałtownego wrzenia i wyrzucenia jej zawartości na zewnątrz.

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 2

  ReJMwAmWks4gN1
  zadanie interaktywne

  Do nazw szkła laboratoryjnego dopasuj charakteryzujące je opisy, łącząc w pary odpowiednie elementy.

  naczynie o zaokrąglonym kształcie (płaskodenne lub okrągłodenne) i wąskiej szyjce, służące do przechowywania i ogrzewania cieczy, wysokie, wąskie naczynie ze skalą, używane do pomiaru objętości cieczy, cylindryczne naczynie używane do przechowywania i ogrzewania cieczy, naczynie w kształcie stożka z rozszerzonym wlotem i zakończone wąską rurką, służące do wlewania cieczy do kolb, butelek itp.

  kolba zlewkacylinder miarowylejek

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 3

  R1QXPVkyVwBd81
  zadanie interaktywne

  Do nazw sprzętów laboratoryjnych dopasuj charakteryzujące je opisy, łącząc w pary odpowiednie elementy.

  służy do umocowania lejka podczas sączenia, naczynie ognioodporne używane do ogrzewania ciał stałych w wysokich temperaturach, narzędzie do chwytania gorących przedmiotów, wykonane z metalu lub drewna, spirytusowy lub Bunsena, używany w laboratorium np. do podgrzewania cieczyszczypcetygielmetalowe kółkopalnik

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 4

  RmfvtlnTAxT0M1
  zadanie interaktywne

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 5

  R149pex3bthZ71
  zadanie interaktywne

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 6

  R1CSKTY4CY2fn1
  zadanie interaktywne

  Uzupełnij puste miejsca, wybierając brakujące elementy z listy.

  1/3, eksykatora, pipety, 2/3, probówce, probówki, cylindrze, pęsety, 1/2, stale, rzadko, ukośnie, kolbie miarowej, ręki, nie, kolby miarowej, poziomo, prosto, łapy, pipecie, 4/5, cylindra, co 15 minut, pionowoW celu ogrzania cieczy w.............................. nalewamy jej niewielką ilość (maksymalnie.............................. objętości) i trzymamy.............................. za pomocą.............................. w płomieniu palnika. Ogrzewaną probówką z cieczą.............................. poruszamy. Pamiętamy, aby wylot.............................. był skierowany w stronę, gdzie nie przebywają żadne osoby.

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 7

  Rlx1rfzG7cjFL1
  zadanie interaktywne

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Data publikacji 13. 07. 2021

  Posiadanie czworonoga, to nie tylko ogromna przyjemność, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Dlatego przypominamy o przepisach, które powinien znać każdy właściciel psa oraz kilka innych rad, które mogą przydać się podczas spaceru z czworonogiem.

  Po pierwsze: za posiadane zwierzę odpowiada jego właściciel. Zgodnie z art. 9 Ustawy o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”.

  Dlatego trzymanie psa w ciemnym i zamkniętym kojcu może być uznane za znęcanie się nad zwierzęciem, tak samo jak niezapewnienie mu dachu nad głową i odpowiedniego zabezpieczenia przez niską lub wysoką temperaturą. Nie ma co ukrywać, że większość czworonogów najlepiej czuje się na otwartej przestrzeni i do tego w towarzystwie człowieka. Pozostawienie psa samego i niesocjalizowanie go może wpłynąć na jego rozwój, a także rodzić agresję.

  Również wspomniany art. 9 wspomina o trzymaniu psa na tzw. łańcuchu: „Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. ” Jeśli jednak jest to możliwe, powinno się ograniczać izolowanie psa. Trzymanie go w zamknięciu też może skutkować zwiększoną agresją naszego czworonoga.

  Ważny jest również art. 35 tejże Ustawy, który penalizuje wszelkie formy znęcania się nad zwierzętami:

  1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów […]podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

  Przepisy bardzo dokładnie precyzują obowiązki posiadaczy pupili i zawierają nawet tak szczegółowe informacje jak te, do którego rodzaju odpadów należy wyrzucać psie odchody. Wymieniony powyżej akt prawny wspomina m. in. o tym, że pies powinien być prowadzony na smyczy, a nawet mieć założony kaganiec, jeśli jest to pies rasy niebezpiecznej. O tym mówi także Kodeks wykroczeń:

  Art. 77. Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

  § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

  § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

  Psy w miejscach publicznych muszą być zawsze pod opieką człowieka i być wyprowadzane na smyczy, nawet jeśli właściciel zna psychikę swojego podopiecznego i potrafi wymóc na nim bezwzględne posłuszeństwo. To tylko zwierzę i nigdy nie można do końca przewidzieć, jak w danej sytuacji się zachować. W przeciwnym przypadku właściciel musi liczyć się z mandatem w wysokości nawet 500 złotych. Warto podkreślić, że chodzi o sam fakt stworzenia niebezpieczeństwa, kara grozi nawet wtedy, gdy zwierzę nikogo nie zaatakuje. Ustawodawca nie wskazał w przepisie na niebezpieczne gatunki, lecz na samo "niebezpieczne zachowanie", co jest pojęciem bardzo pojemnym. O zwierzętach wspominają także kolejne artykuły tego Kodeksu:

  Art. 78. Drażnienie lub płoszenie zwierzęcia

  Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

  Art. 145. Zaśmiecanie miejsc publicznych

  Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

  Gdy jednak nie zapanujemy nad swoim czworonogiem, wówczas oprócz konsekwencji prawnych, mogą nas dosięgnąć również te finansowe. Wszelkie szkody spowodowane przez naszego psa musimy pokryć my, jako właściciele. Wspomina o tym Kodeks cywilny:

  Art. 431. Szkoda wyrządzona przez zwierzęta

  § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

  Warto więc oprócz zachowywania ostrożności i pilnowania swojego czworonoga zainwestować w odpowiednie ubezpieczenie

  Kolejne obowiązki jakie posiada właściciel psa zawarte są Ustawie o Ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

 3. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (art. 56 ust 1).
 4. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia (art. 56 ust. 2). Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii.
 5. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie (art. 4).
 6. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku, podlega karze grzywny (art. 85 ust 1a).
 7. Dlatego polecamy, aby raz jeszcze zapoznać się z aktami prawnymi i przede wszystkim stosować się do nich. W przeciwnym wypadku, wobec nieodpowiedzialnych osób zostaną wyciągnięte poważne konsekwencje prawne. Pamiętajmy, że nasz najwierniejszy przyjaciel może nam sprawić niemałe kłopoty, dlatego warto stosować się do zasad, które mogą nas uchronić przed ewentualnymi problemami.

  Czwartek, 7 lipca 2022 (18:49)

  Przed budynkiem sądu okręgowego przy al. Marcinkowskiego w Poznaniu po raz kolejny zamknięto ulicę, a na wypadek rozruchów oddelegowano w to miejsce kilkanaście policyjnych radiowozów. Powód? Obawa o chęć zemsty na Pawle P., pseudonim Poczwara, który poszedł na współpracę z organami ścigania i otrzymał status tzw. małego świadka koronnego. Mężczyzna ujawnił mechanizm działania grupy przestępczej, która miała zajmować się handlem narkotykami. Na ławie oskarżonych zasiadło 37 osób.

  Według śledczych oskarżeni wprowadzili do obrotu ponad 3, 5 tony marihuany. Część z nich odpowiada przed sądem z tzw. wolnej stopy, kilkanaście osób przebywa w areszcie. Sam "Poczwara" również usłyszał prokuratorskie zarzuty, ale dzięki współpracy z śledczymi, może liczyć na łagodny wymiar kary.

  Mężczyzna zeznaje przed sądem z osobnego pomieszczenia, odgrodzonego pancerną szybą, na twarzy ma kominiarkę i ciemne okulary.

  W obawie przed zemstą na świadku, który zeznaje przeciwko części zamieszanych w proceder i np. ewentualnymi rozruchami przed budynkiem sądu, policja za każdym razem zabezpiecza teren, a wchodzący do sądu są skrupulatnie sprawdzani przed wejściem.

  Oskarżeni, według śledczych, są ściśle powiązani z grupami kibicowskimi Lecha Poznań.

  Podczas drugiego terminu rozprawy odczytywano kolejne protokoły z zeznaniami "Poczwary", zebranymi podczas postępowania przygotowawczego. Świadek odpowiadał dziś na pytania sądu i obrońców oskarżonych. Ich zadawanie trwało ponad dwie godziny.

  Sam świadek przyznał, że dzisiejsze warunki składania zeznań były zdecydowanie mniej komfortowe niż wówczas, gdy zeznawał wyłącznie przed śledczymi. Jego słowom przysłuchują się rzekomi dawni współpracownicy, niejednokrotnie reagując śmiechem na słowa "Poczwary".

  Podczas pierwszego terminu sędzia kilkukrotnie reagowała na reakcje oskarżonych, grożąc wyproszeniem ich z sali.

  Następne terminy pewnie będą wyglądały podobnie, tych protokołów zeznań jest około dziesięciu czy dwunastu. Mając na uwadze tempo, w jakim odbywa się ich odczytywanie a następnie pytania - sąd wybiegając w przyszłość zaplanował kilkanaście terminów rozpraw do końca roku. Będą zapewne skupiać się na osobie głównego świadka oskarżenia i jego zeznaniach - wyjaśnia adwokat Marcin Stefaniak, obrońca jednego z oskarżonych.

  Z jednego z odczytanych protokołów wynika, że członkowie grupy mieli sprowadzać narkotyki m. in. w donicach ceramicznych z Hiszpanii. Transport miał każdorazowo docierać do hali w Komornikach, która służyła jako miejsce przeładunkowe. Tam marihuana miała być rozpakowywana i trafiała dalej na czarny rynek. Według śledczych proceder miał trwać siedem lat.

  Oprócz marihuany, grupa miała sprowadzać i wprowadzać do nielegalnego obrotu także amfetaminę i kokainę. Łączna wartość tych środków miała sięgać 80 milionów złotych.

  Do tych zarzutów oskarżeni będą mogli się odnieść dopiero wtedy, gdy sąd zakończy przesłuchiwanie Pawła P., ps. Poczwara. Spośród 37 zasiadających na ławie oskarżonych, 18 usłyszało również zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

  Gdybym miał użyć kolokwializmu, powiedziałbym, że każdy duży proces karny, wieloosobowy opiera się dziś na zeznaniach jednego tzw. małego świadka koronnego - instytucji z art. 60 KK - i nie jest to nic nadzwyczajnego z procesowego punktu widzenia - skomentował adwokat Marcin Stefaniak, obrońca jednego z oskarżonych.

  Jak zaznacza, "nie jest to ani świadek koronny sensu stricte, nie jest to świadek incognito, któremu trzeba zapewnić pełną anonimowość".

  Te środki ostrożności: zamknięcie sądu, zamknięcie ulicy w centrum miasta, zeznania oskarżonego w kominiarce, mimo, że wszyscy oskarżeni wiedzą jak on wygląda. W mojej ocenie, gdybym miał jako prawnik powiedzieć, dlaczego jest taka otoczka tego procesu, to na pewno jest to w pewnym sensie próba wywarcia jakiegoś nacisku, przynajmniej delikatnego na sąd, żeby przekonać o tej właśnie wyjątkowości, wszystkie zabezpieczenia mają powodować, że sprawa wydaje się bardzo poważna, a w związku z tym zachodzi np. konieczność przedłużania aresztów

  - powiedział adwokat.

Środki ostrożności przy postępowaniu Asus Cusi M

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Asus Cusi M

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Asus Cusi M