Środki ostrożności i informacje o przepisach C Data Epon Hgu

Środki ostrożności i informacje o przepisach C Data Epon Hgu są ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność systemów przetwarzania danych. Przepisy C Data Epon Hgu mają na celu zapewnienie, że systemy przetwarzania danych są zgodne z wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa, uwzględniając zarówno fizyczne, jak i logiczne aspekty. Przepisy te obejmują również kwestie takie jak szyfrowanie danych, dostęp do systemu, monitoring i audyt. Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu przetwarzania danych, należy stosować środki ostrożności, takie jak regularne przeglądy bezpieczeństwa, ograniczenia dostępu, śledzenie zdarzeń i bezpieczne procedury przechowywania danych. Ponadto należy wiedzieć, jak stosować przepisy C Data Epon Hgu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i skuteczność systemu przetwarzania danych.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności i informacje o przepisach C Data Epon Hgu

 • Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach fotowoltaicznych

  Przedstawiono postanowienia norm odnoszące się do doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach fotowoltaicznych. Zwrócono uwagę, że w instalacjach takich nie ma obowiązku stosowania wyłączników różnicowoprądowych. Omówiono wpływ kształtu przebiegu prądu ziemnozwarciowego ze składową stałą na próg wyzwalania tych zabezpieczeń. Podano przykładowe wartości prądów upływowych w instalacjach fotowoltaicznych i...

  Pełny tekst do pobraniaw serwisie zewnętrznym

 • Rezystancja uziemienia złącza kablowego SN

  Udzielono odpowiedzi na pytanie czytelnika nadesłane do redakcji czasopisma INPE. Wyjaśniono zasady wyznaczania rezystancji uziemienia stacji elektroenergetycznej zawierającej transformator SN/nn. Wskazano prawidłowy tok postępowania w przypadku złącza SN zawierającego transformator SN/nn małej mocy zasilający urządzenia niskiego napięcia wyłącznie w obrębie tego złącza.

 • Nowa koncepcja poprawy elastyczności bloków parowych z zastosowaniem magazynów pary

  Celem niniejszej pracy jest krótki przegląd sposobów magazynowania energii i odniesienie się do sposobu, który byłby najdogodniejszy dla bloków parowych klasy 370-390 MWe. W niniejszej pracy zaproponowano innowacyjny magazyn pary, który jest integralną częścią obiegu parowego i dzięki temu szybko odpowiada na zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną, a zatem może usprawniać świadczenia usługi regulacji pierwotnej przy jednoczesnym...

 • Wymagania stawiane urządzeniom do detekcji zwarć łukowych w instalacjach niskiego napięcia

  W artykule zwrócono uwagę na zagrożenie pożarem pochodzące od iskrzenia bądź zwarcia łukowego w instalacji niskiego napięcia. Przedstawiono podstawowe wymagania normy PN-EN 62606, której przedmiotem są urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD). Urządzenia te zaczynają pojawiać się w polskich instalacjach elektrycznych, a w niektórych krajach są już obowiązkowym wyposażeniem określonych obwodów i/lub obiektów. Omówiono charakterystyki...

 • Dobór przekroju żył powrotnych kabli średniego napięcia

  W artykule przedstawiono zasady doboru żył powrotnych w kablach średniego napięcia z uwzględnieniem zwarć jednofazowych i dwufazowych z udziałem ziemi. Określono warunki zmniejszenia obowiązującego przekroju żyły powrotnej 50 mm2, co uzasadniono analizą nagrzewania przewodu w stanach zwarciowych.

 • Kryteria doboru przewodu uziemiającego ograniczników przepięć w stacjach elektroenergetycznych WN

  W artykule przedstawiono najważniejsze kryteria doboru przewodu uziemiającego ograniczników przepięć w stacjach elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym. Rozważono narażenia cieplne przewodu uziemiającego i ich wpływ na dobór jego przekroju. Omówiono zasady izolowania tego przewodu, aby zapewnić poprawną rejestrację liczby zadziałań ogranicznika.

 • Ograniczanie natężenia pola w otoczeniu linii 110 kV

  W artykule podano warunki lokalizacji obiektów budowlanych w otoczeniu linii 110 kV wynikające z wymagań obowiązujących norm. Analizowano metodą obliczeniową skuteczność ograniczania natężenia pola elektrycznego przy powierzchni ziemi za pomocą elementów uziemionych oraz poprzez zmianę konfiguracji faz przewodów w liniach dwutorowych 110 kV.

 • System Zarządzania Energią w praktyce inżynierskiej

  Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią (SZE) musi gromadzić różnego rodzaju dane, od wskaźników efektywności energetycznej – poprzez analizy energetyczne, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych – aż do skomplikowanych raportów graficznych. Zużycie energii może być analizowane nie tylko według ilości produkcji, ale również w połączeniu z danymi dotyczącymi cen i kosztów. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem...

  w portalu

 • Analiza napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli wysokiego napięcia w wybranych konfiguracjach ich ułożenia

  W żyłach powrotnych kabli wysokiego napięcia mogą indukować się znaczne napięcia względem ziemi przy przepływie prądów roboczych oraz prądów zwarciowych, co zagraża porażeniem i/lub uszkodzeniem zewnętrznej powłoki kabla. Wartości tych napięć zależą od sposobu ułożenia i długości kabli, sposobu uziemienia ich żył powrotnych, wartości prądu w żyłach roboczych, a także transpozycji żył roboczych i powrotnych. W artykule przedstawiono...

 • Badanie działania wyłączników różnicowoprądowych przy częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych niż 50 Hz

  W artykule przedstawiono wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych przy częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych niż 50 Hz. Badania wykazały, że próg zadziania wyłączników różnicowoprądowych może silnie wzrastać wraz z obniżaniem częstotliwości.

 • Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach z RCD i w obwodach zasilanych z UPS

  Przedstawiono główne czynniki wpływające na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia. Omówiono problemy zbędnego wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych podczas tego pomiaru, a także zwrócono uwagę na jego specyfikę w obwodach zasilanych z UPS.

 • Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce

  Ostatnie kilkanaście lat w polskiej energetyce to okres dynamicznych zmian. Jednym z istotnych przykładów tych przemian jest liberalizacja rynku energii. Wprowadzone, w krajowej energetyce, mechanizmy rynku konkurencyjnego umożliwiają odbiorcom energii m. in. swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej w formule TPA. W artykule przedstawiony został proces zmiany sprzedawcy bazujący na generalnej umowie dystrybucji (GUD). Odniesiono...

 • Sprawdzanie instalacji niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016

  Przedstawiono zasady wykonywania prób i pomiarów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Dokonano przeglądu postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07, dotyczącej sprawdzania instalacji, i zwrócono uwagę na zmiany przez nią wprowadzone.

 • WYRAŻANIE NIEDOKŁADNOŚCI POMIARU – BŁĄD CZY NIEPEWNOŚĆ?

  Minęło ponad 20 lat od wprowadzenia dokumentu Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements i Międzynarodowego słownika metrologii, w których to dokumentach przedstawiono odpowiednio metodologię wyznaczania niepewności pomiaru oraz terminologię metrologiczną.Współczesne liczne publikacje z tej tematyki w sztandarowych czasopismach metrologicznych dowodzą, że teoria ta na dobre zagościła w technice. Z tego względu w każdym...

 • Badanie wpływu odkształcenia napięcia sieci na przebieg prądu obciążenia wybranych lamp oświetlenia ulicznego

  Cechą charakterystyczną większości rodzajów lamp jest odkształcony prąd obciążenia. W niektórych przypadkach odkształcenie prądu może być duże, co niekorzystnie wpływa na sieć zasilającą. Odkształcenie to pogłębia się, gdy lampy są zasilane odkształconym napięciem. W artykule przedstawiono wyniki badań prądu obciążenia następujących lamp stosowanych w oświetleniu ulicznym: lampy sodowej wysokoprężnej, lampy sodowej niskoprężnej...

 • Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów o prądzie różnicowym zawierającym wyższe harmoniczne

  Przedstawiono klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Szczególną uwagę zwrócono na zdolność tych wyłączników do wykrywania prądu różnicowego przemiennego zawierającego wiele wyższych harmonicznych. Zaprezentowano charakterystyki działania wybranych wyłączników różnicowoprądowych. Opisano dwa nowe typy wyłączników różnicowoprądowych, które...

 • Leon Staniewicz - pierwszy polak doktor elektrotechniki, profesor wielu uczelni akademickich

  W artykule przedstawiono biografię Leona Staniewicza, wybitnego elektryka,profesora Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej.

 • Mikroprocesorowy miernik impedancji pętli zwarciowej eliminujący wpływ odkształcenia napięcia przez regulację argumentu obciążenia pomiarowego. - [przedruk rek nr 128902]

  W artykule przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach o napięciu odkształconym. Zaproponowano metodę pomiaru impedancji pętli eliminującą wpływ odkształcenia napięcia i zbudowano mikroprocesorowy miernik, który ją wykorzystuje. W mierniku zastosowano impedancyjne obciążenie pomiarowe o stałej wartości modułu i regulowanym automatycznie argumencie. Przy zrównaniu argumentu impedancji obciążenia pomiarowego...

 • Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

  Wartość impedancji pętli zwarciowej charakteryzuje warunki zwarciowei napięciowe w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono problematykępomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia z wyłącznikamiróżnicowoprądowymi (RCD). Zaproponowano nową metodę pomiaru impedancji pętli bezwyzwalania RCD i wykonano dwie odmiany mierników, które ją wykorzystują. Pomiar nowąmetodą przeprowadza...

 • Nowe rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej przy odkształceniu krzywej napięcia w miejscu badania

  W pracy przeanalizowano wpływ występujących w sieci czynników wpływających na błędypomiaru, co umożliwiło ocenę, które znane metody i mierniki impedancji pętli zwarciowejmogą być stosowane w rzeczywistych układach elektroenergetycznych o wyraźnym odkształceniu krzywej napięcia. Przedstawiono nową metodę i przyrząd do pomiaru impedancji pętlizwarciowej oraz jej składowych ortogonalnych – rezystancji i reaktancji, która pozwala...

 • Profesor Stanisław Trzetrzewiński pionierem metrologii na Politechnice Gdańskiej. - [przedruk nr rek: 128900]

  W artykule przedstawiono życiorys i dorobek organizatora Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki Gdańskiej - profesora Stanisława Trzetrzewińskiego. Stanisław Trzetrzewiński urodził się w 1901 r. w Kijowie. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej w 1928 roku, w latach 1925-1934 pracował na tej uczelni jako asystent, następnie przeniósł się do Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie. Równocześnie...

 • Dobezpieczanie wyłączników różnicowoprądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego

  W artykule przedstawiono problematykę dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych. Rozpatrywano dobezpieczanie bezpiecznikami oraz dobezpieczanie wyłącznikami nadprądowymi. Omówiono narażenia cieplne i elektrodynamiczne. Zwrócono uwagę na ryzyko niewłaściwego dobezpieczenia wyłączników różnicowoprądowych, gdy urządzeniem dobezpieczającym jest wyłącznik nadprądowy.

 • Ochrona przeciwporażeniowa w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięcia – aktualny stan normalizacji

  Przedstawiono wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięcia, zawarte w szczególności w aktualnej normie PN-EN 50341-1:2013-03E. Wymagania tej normy dotyczą linii napowietrznych o napięciu przemiennym powyżej 1 kV, a nie jak poprzednio - powyżej 45 kV. W stosunku do wymagań norm, które zostały zastąpione nową normą, nie ma istotnych zmian w zakresie oceny instalacji...

 • Instalacje elektryczne niskiego napięcia w standardzie europejskim

  Artykuł przedstawia problemy prawne, techniczne, ekonomiczne w dziedzinie instalacji elektrycznych związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, m. zmianę statusu norm, podwyższenie standardów wykonania instalacji, problem odpowiedzialności zawodowej. Objaśnia kwestię znormalizowanych napięć niskich, nowych problemów instalacyjnych oraz instalacji w budynkach inteligentnych.

 • Jeszcze raz w sprawie ochrony przeciwporażeniowej w obwodzie suwnicy

  Wypowiedź jest reakcją na list czytelnika po opublikowaniu odpowiedzi w sprawie nierozważnego zalecania wyłączników różnicowoprądowych w obwodzie suwnicy.

 • Najwyższy czas zaprzestać parodiowania normalizacji

  Artykuł przedstawia liczne błędy w wieloarkuszowej normie PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

 • Pomiar rezystancji uziemienia

  Odpowiedź na list czytelnika objaśnia jak postępować w razie koniecznościpomiaru rezystancji uziemienia w terenie uzbrojonym.

 • Powszechnie uznane reguły techniczne

  Artykuł objaśnia pojęcia: uznane reguły techniczne, stan techniki oraz stan nauki i techniki podkreślając, że zbiorem uznanych reguł technicznych powinny być normy. Na licznych przykładach wskazuje, że z zagranicy uznane reguły techniczne przejmowane są z przekłamaniami, a w kraju są tworzone w sposób karykaturalny.

 • Urządzenia zabezpieczające "o działaniu natychmiastowym"

  Odpowiedź na list czytelnika objaśnia, jak należy rozumieć niepoprawne postanowienia norm dot. urządzeń zabezpieczających "o działaniu natychmiastowym". Uzupełnieniem wyjaśnień jest przykład liczbowy.

 • Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach

  Artykuł przedstawia szczegółowo rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wskazując liczne błędne postanowienia dot. instalacji elektrycznych.

  Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

  Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

  Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

  Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

  Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

  ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

  Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

  SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

  1. 1. Identyfikator produktu

  Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

  1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

  1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

  1. 4. Numer telefonu alarmowego

  SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

  2. Elementy oznakowania

  2. Inne zagrożenia

  SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

  3. Substancje

  3. Mieszaniny

  SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  4. Opis środków pierwszej pomocy

  4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

  4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

  SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  5. Środki gaśnicze

  5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

  5. Informacje dla straży pożarnej

  SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

  6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

  6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

  6. Odniesienia do innych sekcji

  SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

  7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

  7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

  SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  8. Parametry dotyczące kontroli

  8. Kontrola narażenia

  SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

  9. Inne informacje

  SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  10. Reaktywność

  10. Stabilność chemiczna

  10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

  10. Warunki, których należy unikać

  10. 5. Materiały niezgodne

  10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

  SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

  11. Informacje o innych zagrożeniach

  SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  12. Toksyczność

  12. Trwałość i zdolność do rozkładu

  12. Zdolność do bioakumulacji

  12. Mobilność w glebie

  12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

  12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

  12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

  SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  13. Metody unieszkodliwiania odpadów

  SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

  14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

  14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

  14. Grupa pakowania

  14. Zagrożenia dla środowiska

  14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

  14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

  SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

  15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

  SEKCJA 16: Inne informacje

  Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

  Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

  Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

  Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

  Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

  Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

  Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

  Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

  Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

  Artykuł powiązany/artykuły powiązane

  • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

  Polecane usługi

  • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

  Specjalne środki ostrożności (smitgát) dotyczące COVID-19

  Ludzie są zachęcani do stosowania specjalnych środków ostrożności, gdy mieli kontakt z osobą, u której później rozpoznano COVID-19, lub przebywali w tym samym miejscu co osoba zakażona. Stosując specjalne środki ostrożności, zmniejszamy liczbę dróg transmisji i ograniczamy rozprzestrzenianie się COVID-19. Stosowanie specjalnych środków ostrożności trwa 5 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.

  Osoby, u których zdiagnozowano COVID-19, ale które mają niewielkie objawy lub nie mają ich w ogóle i nie gorączkują, są proszone o zachowanie specjalnych środków ostrożności.

  Zasady dotyczące zachowania specjalnych środków ostrożności (smitgát):

  Można chodzić do pracy, do szkoły i uprawiać sport
  Zaleca się unikania tłumów
  Zaleca się noszenie maseczki wśród ludzi, aby nie stwarzać zagrożenia infekcją dla innych
  Zaleca się unikanie kontaktu z osobami, które mogą być podatne na poważny przebieg choroby - COVID-19
  Masz dostęp do wszystkich usług
  Zaleca się informowanie osób, które wykonują dla Ciebie usługi w bliskiej osobistej odległości (np. fryzjerzy, fizjoterapeuci) o tym, że jesteś w trakcie specjalnych środków ostrożności
  Uważnie monitoruj swoje objawy i natychmiast wykonaj test PCR, jeśli wystąpią.

  Główne objawy COVID-19: Gorączka, kaszel, objawy przeziębienia, ból gardła, osłabienie, zmęczenie, ból głowy, ból kości/mięśni, nagłe zmiany zmysłu węchu i smaku, ból brzucha i biegunka.

  Na test po wystąpieniu objawów można umówić się na stronie Heilsuvera w sekcji My pages (z użyciem elektronicznego identyfikatora), na stronie hradprof. is lub za pośrednictwem chatu online Heilsuvera. Można również zadzwonić do placówki ochrony zdrowia pod numer 513 1700 lub poza godzinami pracy do Læknavaktin pod numer 1700.

  Informacje o specjalnych środkach ostrożności

  Po tym, jak COVID-19 pojawił się w Islandii pod koniec lutego 2020 r., wprowadzono szeroko zakrojone środki zapobiegania zakażeniom, aby spróbować powstrzymać pandemię. W efekcie ludzie, którzy byli zakażeni, byli kierowani na izolację, a ci, którzy byli narażeni, przechodzili kwarantannę. W trakcie pandemii, a zwłaszcza w miarę postępu szczepień, poszukiwano sposobów na zmniejszenie obciążenia związanego ze środkami zapobiegania zakażeniom bez narażania zdrowia mieszkańców Islandii. Jednym z podjętych działań było wdrożenie specjalnych środków ostrożności. Stosowanie szczególnych środków ostrożności jest procedurą łagodniejszą niż kwarantanna, natomiast nie jest ono przewidziane w ustawie o chorobach zakaźnych.

  Zachowanie podczas stosowania specjalnych środków ostrożności

  Podczas stosowania specjalnych środków ostrożności zalecano ludziom noszenie maseczek w towarzystwie innych osób, unikanie zatłoczonych miejsc i tłumów, zachowanie zasady dwumetrowej odległości, pracę z domu w miarę możliwości i unikanie kontaktów z grupami wrażliwymi. Osobom stosującym szczególne środki ostrożności nie wolno było odwiedzać placówek ochrony zdrowia, m. in. domów opieki, bez zgody takiej placówki.

  Mogły one jednak chodzić do pracy, szkoły i uprawiać sport oraz korzystać z niezbędnych usług. Zachęcano ludzi do informowania osób świadczących usługi w bliskim sąsiedztwie, takich jak fizjoterapeuci i fryzjerzy, o stosowaniu szczególnych środków ostrożności.

  Kto stosował specjalne środki ostrożności

  Specjalne środki ostrożności zostały po raz pierwszy omówione w lipcu 2020 r. w kontekście środków zapobiegania zakażeniom po powrocie do domu w Islandii. Istniały zalecenia dla Islandczyków powracających do domu z zagranicy, aby zachowali ostrożność przez kilka pierwszych dni po powrocie, mimo że przeszli test na granicy, a następnie zalecono wykonanie kolejnego testu 5 dni później. Ten system podwójnego testowania na granicy stał się później ogólną zasadą po przybyciu do Islandii, ale zamiast stosować specjalne środki ostrożności, ludzie byli poddawani kwarantannie między testami.

  Kiedy latem 2020 r. wprowadzono aplikację Rakning C-19, osoby, które zostały narażone, zgodnie z informacjami z aplikacji, były poproszone o zarejestrowanie do specjalnych środków ostrożności. Dzięki tradycyjnemu śledzeniu zakażeń można było zdecydować, kto powinien zostać poddany kwarantannie z powodu narażenia, ale ponieważ takiego narażenia nie można było jednoznacznie potwierdzić, ludzie byli proszeni o stosowanie specjalnych środków ostrożności.

  1 lipca 2021 r. zmieniono przepisy dotyczące kwarantanny, tak aby osoby, które były zaszczepione lub które przeszły wcześniej zakażenie, nie musiały poddawać się kwarantannie, nawet jeśli inny członek gospodarstwa domowego przebywał na kwarantannie. Wystarczyło zastosować specjalne środki ostrożności. Ta zmiana została później cofnięta.

  Jesienią 2021 r. szczepienia stały się powszechne i choć zmniejszały ryzyko zakażenia i poważnego zachorowania, nie zapobiegały infekcji. Kiedy po wakacjach dzieci wróciły do szkół, pojawiały się głosy o potrzebie zakwaterowania dzieci i uczniów, gdyż wiele dzieci i ich rodzin musiało wielokrotnie przechodzić kwarantannę poprzedniej zimy i było jasne, że wszelkie zmiany zapobiegające konieczności spędzania przez dzieci długiego czasu poza szkołą byłyby korzystne. W rezultacie warunki kwarantanny zostały znacznie zawężone, ale stosowanie specjalnych środków ostrożności stało się regułą dla tych, którzy byli mniej narażeni i mniej podatni na zakażenie przez kontakt.

  Pod koniec pandemii wprowadzono rozwiązanie dla osób zakażonych, które umożliwiało skrócenie izolacji w kilku krokach z 14 dni do 5, ale zalecono, aby osoby te stosowały specjalne środki ostrożności przez co najmniej 2 dni po zakończeniu izolacji. Podobnie osoby bezobjawowe mogły opuścić izolację i zamiast tego stosować specjalne środki ostrożności.

  W styczniu 2022 r. zmieniono przepisy dotyczące kwarantanny, tak że wyłącznie osoby, które były narażone na zakażenie w domu, musiały przejść kwarantannę, a te, które były narażone poza domem, stosowały specjalne środki ostrożności.

  Jak działały specjalne środki ostrożności?

  Ponieważ termin „specjalne środki ostrożności” był różnie używany w trakcie pandemii, różnica polegała na dokładnym charakterze tych środków.

  Wspomniane środki ostrożności dotyczące powrotu do Islandii musiały być stosowane przez 5 dni i to samo dotyczyło specjalnych środków ostrożności zarejestrowanych ze względu na możliwe narażenie zgodnie z aplikacją Rakning C-19. W Rozporządzeniu nr 938 w sprawie kwarantanny i izolacji, które zostało wydane jesienią 2021 r., stosowanie specjalnych środków ostrożności również ustalono na 5 dni, zalecając szybki test w 1. i 5. dniu.

  Pod koniec pandemii stosowanie specjalnych środków ostrożności po 7 lub 5 dniach izolacji nie kończyło się szybkim testem.

 • Środki ostrożności i informacje o przepisach C Data Epon Hgu

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności i informacje o przepisach C Data Epon Hgu

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności i informacje o przepisach C Data Epon Hgu